Transportløyver

Enhver som skal drive gods- og/eller persontransport med motorvogn mot vederlag, må ha løyve. Dette gjelder både enkeltpersoner (enkeltpersonforetak) og sammenslutninger (selskap).

Løyvemyndighet for behovsprøvde transportløyver (drosjeløyver, ruteløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede) er den fylkeskommunen hvor løyvedistriktet for utøvelsen av disse løyvetypene ligger.

Fra og med 1. januar 2015 er løyvemyndigheten for godsløyver og turvognløyver overført til Statens Vegvesen i Lærdal. Oppdatert informasjon finnes på følgende sider:

Ny løyvemyndighet for godsløyver og turvognløyver nås på følgende måter:

Post: Statens Vegvesen Region vest, Nasjonal Transportløyveseksjon, Askedalen 4, 6863 Leikanger

Telefon: 02030

Epost: transportloyve@vegvesen.no 

Viktige snarveier:

Yrkestransportlova (ekstern lenke)

Yrkestransportforskriften (ekstern lenke)

Sentralt løyveregister (ekstern lenke). Gjelder for drosje, selskapsvogn, transport for funksjonshemma, samt ruteløyver.

Transportørregister (ekstern lenke). Gjelder for godstransport og turvogn. 

Statens vegvesens søknadsskjema:

Samleside for søknadsskjemaer, blant annet søknadsskjema for godsløyver og turvognløyver - gjelder fra og med 1. januar 2015 (ekstern lenke)

Hedmark fylkeskommunes søknadsskjemaer:

Fylkeskommunens søknadsskjemaer må skrives ut, sendes inn pr. post og kan ikke sendes inn elektronisk. Dette har også sammenheng med at vedlegg må sendes løyvemyndigheten i original.

Bilde ikke tilgjengelig Søknadsskjemaer/saksgang for løyver

Søknad om behovsprøvde løyver (drosjeløyver og lignende) sendes på fastsatt skjema til den fylkeskommunen hvor transportvirksomheten skal utføres.

Søknad om deregulerte løyver (godsløyver og turvognløyver) sendes til Statens Vegvesen Region vest, Nasjonal Transportløyveseksjon, Askedalen 4, 6863 Leikanger. Se Statens Vegvesens nettsider.

Paragraftegn
Krav til søker om behovsprøvd løyve for persontransport; drosjeløyve mm

Følgende krav gjelder for å få drosjeløyve, løyve for reservedrosje og selskapsvognløyve.

Bilde ikke tilgjengelig Ny type attest fra Skattekontoret fra november 2014

Tidligere måtte søkere om transportløyve ta kontakt med både kemneren i søkerens bostedskommune og Skattekontoret for å få tilsendt attest for henholdsvis skatt/avgift og merverdiavgift. Nå bestilles både skatteattest og merverdi-attest gjennom Altinn, og det utstedes et felles dokument for disse.

Bilde ikke tilgjengelig Informasjonsbrev til løyvehavere for godstransport og turvogn om endring av løyvemyndighet mv.

Fylkeskommunen har den 6.november 2014 sendt ut et informasjonsbrev til alle innehavere av løyve for godstransport med motorvogn og turvognløyver i Hedmark. Brevet omhandler endring av løyvemyndighet og endringer i løyveordningen fra 1. januar 2015. Brevet gjengis i sin helhet nedenfor.

Bilde av buss og lastebil
Løyver og løyvemyndighet - ny ordning fra 2015

Fra 1. januar 2015 er løyvemyndigheten for godsløyver og turvognløyver overført til Statens Vegvesen i Lærdal. Ansvaret for de behovsprøvde løyvetypene - blant andre drosjeløyver og løyver for buss i rute - ligger fremdeles hos fylkeskommunene.

Bilde ikke tilgjengelig Om transportløyver og løyvetyper

Enhver som skal drive gods- og/eller persontransport med motorvogn mot vederlag, må ha løyve. Dette gjelder både enkeltpersoner (enkeltpersonsforetak) og sammenslutninger (selskap). I denne artikkelen beskrives ulike aspekter ved løyveordningen.