Tilskudd til viltformål 2018

Hedmark fylkeskommune mottar årlig statlige tilskuddsmidler til viltformål, kap. 1425 post 71. Midlene skal fordeles etter søknad og målet med ordningen er å medvirke til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen og tiltak i regi av enkeltpersoner, lag og organisasjoner der tiltaket er av regional, interkommunal eller nasjonal karakter.

Hedmark fylkeskommuner er tildelt kr 400.000,- til fordeling de senere årene. Den 15. mai 2011 ble det fastsatt forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond. I den nye forskriftas §. 1 fremgår det at fylkeskommuner som mottar overføringer fra statlig viltfond skal etablere fylkeskommunalt viltfond, og som inntekter skal regnes omtalte tilskudd samt eventuelle fylkeskommunale avsetninger. Etablering av et slikt fond betyr at midler kan overføres over år.

Midlene blir utlyst ved annonse i vanlig leste aviser i Hedmark samt fylkeskommunens hjemmeside. Frist for innsending av søknad er 15. januar. Dette er en frist fastsatt av overordnet myndighet.

Innkomne søknader blir gjennomgått sammen med søknader om friluftslivmidler. Det er også dialog med Fylkesmannen i Hedmark og deres tilskuddsordninger for å fange opp eventuelle feilsendte eller dobbeltsendte søknader.

Fordeling av midlene blir utført i tråd med kriterier fastsatt i rundskriv T1/17 fra miljøverndepartementet og § 5 i forskrift om kommunalt og fylkeskommunalt viltfond. Søknader som ikke ansees å tilfredsstille disse kriteriene blir ikke prioritert, i tillegg blir enkelte kvalifiserte søknader ikke prioritert på grunn av manglende midler. Under søknadsbehandlingen vektlegges tiltak som har regional, interkommunal eller nasjonal verdi. Sak om endelig fordeling av midlene sendes fylkesrådet for vedtak. Svar på søknad kan forventes i april.

Søknader skal sendes inn via elektronisk søknadssenter, https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes i rundskriv T1/17 fra miljødepartementet, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/