Tannhelsetjenesten

Enkelt å velge sunt i Hedmark

 

Tannhelsetjenesten i Hedmark behandler alle pasientgrupper, også voksne betalende pasienter til fastsatte takster.

Se våre takster for de vanligste behandlinger i menyen til venstre. Fullstendig taksthefte fås på alle tannklinikker.

Hvem behandler vi?

Grunnlaget for vår virksomhet er  Tannhelsetjenestelovens § 1-3 (Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten) hvor det står: «Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:
a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser.

Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene, skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling. Det vil si at alle barn og ungdommer i Hedmark får fri tannbehandling unntatt kjeveortopedi (tannregulering). Innkallingen skjer fra den enkelte klinikk, og innkallingsintervallene kan variere avhengig av den enkeltes tannhelse (d.v.s. at barn og ungdom med god tannhelse ikke behøver å innkalles så ofte som de med dårligere tannhelse.)

Øvrige voksne kan få behandling ved våre tannklinikker etter fastsatte takster. 

Tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere

Pasienter som er under behandling for sitt rusmisbruk i institusjoner eller under kommunal rusomsorg får tilbud om gratis tannbehandling med økt rammetilskudd fra staten. Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom kommunene og offentlig og privat tannhelsetjeneste. Hedmark fylkeskommune har avtale med privatpraktiserende tannleger som behandler pasienter i rusinstitusjon. Pasienter under kommunal rusomsorg og LAR får tilbud om tannbehandling i de offentlige klinikkene. (Dette er nye retningslinjer fra september 2015). 

Tannbehandling i narkose

I samarbeid med sykehusene i Elverum, Kongsvinger og Tynset utfører vårt personell tannbehandling i narkose. Dette er et tilbud som bare benyttes når alle andre muligheter for behandling er forsøkt uten resultat. Tilbudet er begrenset, spesielt for voksne.