Oppmelding til privatisteksamen våren 2018

Oppmelding til privatisteksamen våren 2018 kan gjøres i tidsrommet 8. januar til 1. februar 2018 på www.privatistweb.no med valg Hedmark fylkeskommune.

Det er viktig:

 • At du setter deg inn i læreplanen og eksamensordningen i eksamensfaget.
 • At du melder deg opp og samtidig betaler riktig eksamensavgift innen fristen 1/2 for våreksamen og 15/9 for høsteksamen.
 • At du leverer leseliste i muntlige språkfag, norsk muntlig, religion, naturfag, biologi, fysikk og kjemi til eksamensskolen  innen 1/11 for høsteksamen og 1/4 for våreksamen.      
 • At hvis du har behov for tilrettelagt eksamen, må du sette deg inn i reglene for dette og sende søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret@hedmark.org innen 15/9 for høsteksamen og 1/2 for våreksamen.
 • At hvis du velger du å melde deg av eksamen, plikter du å gi melding pr. e-post til eksamensskolen omgående med kopi til eksamenskontoret@hedmark.org 
 • At dokumentasjon som skal benyttes ved Samordna opptak bestilles innen 15/4 det året du søker høyere utdanning. Se nærmere informasjon på "Viktig informasjon om eksamen" på www.privatistweb.no for Hedmark om detaljer angående bestilling.                                      
 • At eksamensavgift  normalt ikke refunderes. Ved dokumentert fravær på eksamensdagen, plikter du å gi melding til eksamensskolen og eksamenskontoret@hedmark.org omgående. Du har mulighet til å melde deg opp til ny eksamen ved neste anledning uten å betale ny eksamensavgift ved å søke om dette til eksamenskontoret. Søknaden sendes til eksamenskontoret@hedmark.org innen en uke etter eksamensdagen. Søknaden må vedlegges utfyllende dokumentasjon om fravær på eksamensdagen som ikke kan belastes privatisten. Eksamenskontoret vil deretter vurdere søknaden.
 • At du, ved en eventuell klage på eksamenskarakter, klager til eksamensskolen innen 10 dager etter at du skulle gjort deg kjent med karakteren. På våreksamen, er det mulighet for hurtigklage på eksamenskarakteren i noen sentralgitte skriftlige fag. Klagefristen ved hurtigklage kan være kortere enn 10 dager. Ved hurtigklage, viser vi til eksamensskolen og www.udir.no 
 • At alle frister overholdes. Fristene følges strengt og det er normalt ikke anledning til å avvike fra disse.  

For øvrig viser eksamenskontoret til følgende punkter på www.privatistweb.no. for Hedmark fylkeskommune: 

 • Viktig informasjon om eksamen
 • Hvordan melde seg opp
 • Lenker 

Nyttig informasjon for deg som privatist finner du på: http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig eksamen (M): Forberedelsestiden er normalt på 30 minutter. Tiden på eksamensdelen er på 30 minutter. Se retningslinjer for muntlig eksamen (M):

Muntlig-praktisk eksamen (MP): Forberedelsestiden er normalt på 45 minutter. Tiden på eksamensdelen er på inntil 45 minutter. Se egne retningslinjer for kroppsøving:

Hjelpemidler på muntlig og muntlig-praktisk eksamen: Normalt er alle hjelpemidler tillatt på forberedelsesdelen med  unntak av internett og andre kommunikasjonsmidler. Du kan ta med notater fra forberedelsesdelen på eksamensdelen.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilgang på nettsteder på Internett på skriftlig eksamen

Utdanningsdirektoratet har åpnet for at fylkeskommunene kan legge ut nettsteder på Internett på skriftlig eksamen. De valgte nettstedene tar utgangspunkt i nettsteder som er kjent for elevene fra undervisningen.

Hvis du som privatist tenker å benytte noen av nettstedene på skriftlig eksamen, anbefaler vi at du setter deg god inn i nettstedene i god tid før eksamen.

NB! Tilgjengelige nettsteder kan endres underveis i eksamensperioden. Du bør derfor oppdatere deg på tilgjengelige nettsteder tett opp mot eksamensdagen.

Følgende nettsteder blir lagt ut på eksamensnettet ved skriftlig eksamen:

Ordnett online

http://www.ordnett.no/

Informasjonsteknologi 2

https://www.w3schools.com

Matematikk

Lokus: http://www.lokus.no/

Sigma:http://web2.gyldendal.no/sigma/

Sinus: http://sinus.cappelendamm.no/

Norsk

Bokmålsordboka og Nynorskordboka :http://ordbok.uib.no/

NOR1049 Norsk for fremmedspråklige: http://lexin.udir.no

Politikk og menneskerettigheter

Hvor hender det (NUPI): http://www.nupi.no/Skole

Fn.no: http://www.fn.no/

Rettslære

Lovdata: https://lovdata.no/

Sosialkunnskap

Store norske leksikon: https://snl.no/

Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/

Sørsamisk

Ordbøker: http://baakoeh.oahpa.no/

Læringsstier: http://kuvsje.oahpa.no/

Det er viktig at kandidatene er klar over at eksamensreglementet gjelder og at et nettsted som hjelpemiddel uansett ikke gir en kandidat rett til å kommunisere med andre selv om kvalitetskontrollen ikke har avdekket dette på forhånd.

Hvis enkelte eksamenskandidater ikke får tilgang til nettsteder under eksamen, eller at enkelte nettsteder faller ut under eksamen, medfører ikke dette automatisk noen formell feil på eksamen som gir grunnlag for annullering av eksamen. Eksamenskontoret oppfordrer derfor kandidatene til å legge mest mulig av relevante digitale hjelpemidler lokalt på PC.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Søknad om tilrettelegging av privatisteksamen

Søknadsskjema om tilrettelegging                                                                                                                                                     

Fristen for å søke om tilrettelegging: 15.september for høsteksamen og 1. februar for vårteksamen. 

Ved spørsmål ved utfylling av skjemaet kan du henvende deg eksamenskontoret  eksamenskontoret@hedmark.org eller på telefon 62 54 43 50.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Forslag til leselister (kunnskapsløftets læreplaner):

En leseliste fungerer som en hjelp og oversikt i forhold til enkelte kompetansemål i læreplanen for eksamenskandidat og sensor, men erstatter ikke læreplanen. Du kan eksamineres ut fra hele læreplanen og du kan få ukjent tekst i en eventuell forberedelsesdel. 

Mer detaljer finner du på www.privatistweb.no - Viktig informasjon om eksamen

 

Læreplaner finner du på  www.udir.no

 

Forslag til leselister:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du spørsmål, ta kontakt med eksamensskolen eller eksamenskontoret.

Privatistoppmelding er en sak mellom deg og eksamenskontoret. Når du er over 18 år, forholder vi oss bare til deg som privatist.