Gratis læremidler

Alle elever har en lovfestet rett til gratis nødvendig trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. 

Fylkeskommunen kan pålegge elevene, lærlingene, lærekandidatene og voksne å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha. Elevene får et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen som skal bidra til å dekke utgifter til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dersom du inngår avtale om elev-PC fra Hedmark fylkeskommune, vil egenandelen hvert år tilsvare størrelsen på stipendet det året du inngår avtalen.

Alle elever må inngå avtale om lån av gratis læremidler.

Skolen har kjøpt inn læremidler som elevene får låne. Alle elever må signere en avtale for dette på et signaturark. Dette får du når du starter på skolen.

I avtalen står det at du skal skrive navnet ditt, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen i alle utlånsbøkene så snart du har sjekket at de er i tilfredsstillende stand.

Følgende låneregler gjelder for lån av skolens læremidler:

1. Jeg forplikter meg til ikke å skrive/understreke i bøkene.

2. Jeg forplikter meg til å levere inn læremidlene ved skoleårets slutt.

3. Hvis jeg slutter på skolen før skoleåret er omme, må jeg levere tilbake læremidlene snarest.

4. Hvis læremidlene ved innlevering befinner seg i en slik stand at senere utlån ikke er mulig,

forplikter jeg meg til å erstatte læremidlene.

5. Siste frist for å levere tilbake utlånte læremidler er skolens siste offisielle skoledag om våren.Det gis ikke unntak fra denne fristen, med mindre avtale om dette på forhånd er inngått med utlånsansvarlig. Dersom erstatningen ikke blir betalt til rett tid, går kravet til inkasso.

6. Hvis jeg bytter fag, må jeg levere inn læremidlene fra det opprinnelige faget før jeg låner til det nye faget.