Tilskuddsmidler fagskoleutdanning

Hedmark fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag i Hedmark.

Illustrasjonsbilde - helse- og oppvekstfag

 

Fagskoler, studieorganisasjoner og andre som har NOKUT-godkjente fagskoletilbud innen helse- og oppvekstfagene i Hedmark, er velkomne til å søke om tilskudd. Det tas forbehold om fremtidige budsjettvedtak når det gjelder oppstart av nye kurs.

 

Det skal søkes på eget søknadsskjema: Se i kolonnen til høyre.

 

Skjemaet sendes som vedlegg til e-post til: postmottak@hedmark.org

 

Søknadsfrist er 1. mars.

 

Tilskuddsordningen bidrar til å nå målsettingene i Omsorgsplan 2015 og Kompetanseløftet 2015, jf.St.meld. nr. 1 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer.

 

Bakgrunn for tilskuddsordningen

Tilskudd til dekning av driftsutgifter for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag ble innført fra 01.07.2009. Forvaltningen av tilskuddet overfor helsefagskolene ble i tråd med Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) overført til fylkeskommunene fra 2010.

 

Mer informasjon på Helsedirektoratets hjemmesider