Folkehelse

Folkehelsearbeid handler om å fremme livskvalitet og trivsel og om å redusere risiko for sykdom, og dette er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen. For å få lokal tilpasning og organisering har folkehelsegruppa ved den enkelte videregående skole fått ansvar for å koordinere dette arbeidet. Folkehelsegruppene består av elever, skolens ledelse, lærere, kantinepersonell, helsesøster og tannpleier.

Skolene i Hedmark fylkeskommune er svært forskjellige når det gjelder både fagtilbud, geografisk plassering og elevgrunnlag. Det gir også skolene ulike utfordringer knyttet til folkehelse. Folkehelsegruppa på skolen bør se på resultatene fra Elevundersøkelsen og/eller annet kunnskapsgrunnlag. Der vil det ligge tall som gir et bilde av hva som er skolens utfordringer. Dette materialet gir grunnlag valg av satsningsområde(r) for folkehelse. Viktige prinsipper i dette valget bør være at satsningsområdet er vanlig (deles av mange), viktig (betyr mye) og at det er vanskelig (noe som ikke løser seg selv).    

 

Folkehelsegruppenes oppgaver:

  • Bruke elevundersøkelsen og/ eller annet kunnskapsgrunnlag for å sette seg inn i skolens folkehelseutfordringer
  • Velge ut ett eller flere satsningsområder
  • Lage mål, foreslå tiltak og gjennomføringsplan
  • Drøfte prioriteringer med skolens ledelse
  • Administrere tiltak, involvere og delegere til andre på skolen
  • Måle effekt av tiltak? (f eks i neste års elevundersøkelse eller i frivillig elevundersøkelse til våren)
  • Drive kontinuerlig informasjonsarbeid overfor skolens elever og ansatte
  • Ansvarlig deltar på VGOs møter om folkehelse