Lover og rettigheter

Lovfestet rett for ungdom (ungdomsrett) og skoleskyss

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett). I noen lærefag er opplæringstiden lengre enn tre år. Da har du rett til den opplæringstiden som er fastsatt for faget.

Hele retten må brukes senest det året du fyller 24 år. Du kan derfor vente med å starte i videregående opplæring etter grunnskolen, eller du kan ta pauser underveis, så lenge du holder deg innenfor fristen.

Retten til videregående opplæring gjelder i det fylket hvor du er bostedsregistrert ved søknadsfristens utløp.

Når det foreligger særlige grunner til det, kan du som har ungdomsrett i stedet søke om å få videregående opplæring etter bestemmelsene om voksenrett. Særlige grunner kan for eksempel være at du er i arbeid og har problemer med å gjennomføre opplæringen etter reglene om ungdomsrett.

Mer informasjon om rettighetene og pliktene dine finner du på nettstedet vilbli.no.

 

Skoleskyss

Skoleskyssen i Hedmark administreres av Hedmark Trafikk FKF (fylkeskommunalt foretak).

Fri daglig skyss eller skysstilskudd gis til skyssberettigede elever som er bosatt i Hedmark, og som går ved videregående skoler i fylket vårt. Det er Hedmark Trafikk FKF som avgjør om eleven skal få gratis skyss, eller skyssgodtgjørelse. Skyss organiseres til skolens ordinære start- og sluttider.

For nærmere opplysninger, kontakt den enkelte skole eller:

Hedmark Trafikk FKF
Disenstrandvegen 4, 2321 Hamar
Telefon 62 54 45 10
Nettsted Hedmark Trafikk FKF