Ofte stilte spørsmål

Klikk for å finne svar på de vanligste spørsmålene om praksiskandidatordningen.

Hvem er praksiskandidat?

 

Hvilke krav stilles til praksis?

 

Teller skolegangen min med?

 

Hvordan skal praksis dokumenteres?

 

Hva slags teori trenger jeg?

 

Hvem skal godkjenne oppmeldingen min?

 

Når kan jeg melde meg opp til fag- eller svenneprøven?            

 

Hva skjer etter at oppmeldingen er godkjent?

 

Må jeg betale for å gå opp til fag- eller svenneprøven?

 

Hvor skal prøven finne sted?

 

Hvordan foregår fag- eller svenneprøven?

 

Hva skjer når jeg har bestått?

 

Hva skjer dersom jeg ikke består?

 

Hvor kan jeg henvende meg?

 

 

Hvem er praksiskandidat?

Har du lang praksis i faget ditt, men mangler fag- eller svennebrev? Da kan praksiskandidatordningen være noe for deg. Det er mulig å ta fag- eller svenneprøve på grunnlag av lang praksis, og uten å være lærling. Etter bestått prøve utstedes det fagbrev eller svennebrev, og du er utdannet fagarbeider eller svenn.

 

Hvilke krav stilles til praksis?

Praksisen skal være 25 prosent lengre enn den fastsatte læretiden. Dersom læretiden i ditt fag er fire år, må du ha arbeidet i totalt fem år i 100 prosent stilling. For fag med lengre læretid, blir kravet om praksis tilsvarende lengre. Fylkeskommunen ved Enhet for videregående opplæring avgjør om praksisen kan godkjennes. I praksistiden må du ha arbeidet innenfor målene i læreplanen for ditt fag. Du finner læreplanene på Utdanningsdirektoratets hjemmesider (www.udir.no/lareplaner). På www.hedmark.org/praksiskandidat har vi samlet all informasjon om praksiskandidatordningen. På denne siden finner du også et skjema («praksiskalkulator») hvor du regner ut om du har tilstrekkelig praksis for å kunne melde deg opp til fag-/svenneprøven.

 

 

 

Teller skolegangen min med?

Gjennomgått videregående opplæring, eller tidligere bestått fag- eller svenneprøve teller med. Legges inn i skjemaet «praksiskalkulator» på www.hedmark.org/praksiskandidat

 

 

 

Hvordan skal praksis dokumenteres?

For at praksis skal godkjennes, må den dokumenteres med attester fra arbeidsgiverne dine. Attestene må si noe om arbeidssted, stillingsstørrelse, hvor lenge du har vært ansatt og hva du har arbeidet med. Skriv inn praksisen din i skjemaet som regner ut om du har tilstrekkelig praksis («praksiskalkulator»). Dette skjemaet og attestene sender du inn sammen med oppmeldingen. Alle skjemaer finner du på www.hedmark.org/praksiskandidat.

 

 

 

Hva slags teori trenger jeg?

For å melde deg opp til fag-/svenneprøven, må du dokumentere at du har bestått den teoretiske delen av prøven for ditt fag. Tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå må avlegges som privatist. Informasjon om privatisteksamen finner du påwww.privatistweb.no. For enkelte fag innen elektro er det krav om to eksamener. Kopi av kompetansebeviset du mottar etter eksamen må sendes inn ved oppmelding til fag-/svenneprøven. Spørsmål kan rettes til Eksamenskontoret tlf. 62544000 / eksamenskontoret@hedmark.org

 

 

 

Hvem skal godkjenne oppmeldingen min?

Det er det fylket du bor i som skal godkjenne oppmeldingen din. Bor du i Hedmark, skal papirene sendes til Hedmark fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, eller til postmottak@hedmark.org

 

 

 

Når kan jeg melde meg opp til fag- eller svenneprøven?

Du kan melde deg opp til prøven når du har bestått teoretisk eksamen, har opparbeidet deg nok praksis i faget og har betalt prøveavgift.  Du finner oppmeldingsskjema til fag-/svenneprøve på www.hedmark.org/praksiskandidat.  Sammen med skjemaet må du sende inn arbeidsattestene, kopi av kompetansebevis for privatisteksamen, skjema for utregning av praksis og dokumentasjon på betalt prøveavgift.

 

 

 

Hva skjer etter at oppmeldingen er godkjent?

Har du tilstrekkelig praksis til å gå opp til fag-/svenneprøven, vil papirene dine bli sendt til den prøvenemnda som skal bedømme prøven din. Det er oppnevnt egne prøvenemnder i alle fag. To av medlemmene i nemnda vil ha ansvaret for din prøve. I de fleste fag er det prøvenemnda som kontakter deg og eventuelt bedriften ca 1 måned før prøven skal finne sted. Vær oppmerksom på at det kan ta inntil seks måneder fra oppmelding til du kan gå opp til prøven. Oftest tar det kortere tid. Dersom du ikke har nok praksis, eller dersom du ikke har dokumentert bestått teori, vil du få brev fra Hedmark fylkeskommune om dette. I brevet blir du informert om hvor mye praksis som gjenstår før du kan melde deg opp. Ta vare på brevet. Det skal legges ved neste gang du melder deg opp.

 

 

 

Må jeg betale for å gå opp til fag- eller svenneprøven?

Før du sender inn oppmeldingen din må du betale en prøveavgift. Satsene finner du på www.hedmark.org/praksiskandidat 

 

 

 

Hvor skal prøven finne sted?

Praksiskandidater er selv ansvarlig for å finne et egnet sted for prøven. Det er naturlig at prøven foregår på arbeidsstedet ditt. I noen fag finnes det egne prøvestasjoner som kan leies. Du må opplyse om navn på prøvested på oppmeldingsskjemaet, og du må også si noe om når det passer avlegge prøven og hvem i bedriften som er kontaktperson. 

 

 

 

Hvordan foregår fag- eller svenneprøven?

Fag-/svenneprøven er en praktisk prøve knyttet opp mot målene i læreplanen i faget ditt. Læreplaner finner du her: http://www.udir.no/lareplaner Prøven består av planlegging, gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon. Prøven vil være nært knyttet opp til det daglige arbeidet på arbeidsstedet ditt. De ulike fag har ulike krav til hvordan planlegging og egenvurdering skal dokumenteres. Representantene fra prøvenemnda vil informere deg mer om dette. Oversikt over prøvenemnder i Hedmark finner du i venstre meny her: www.hedmark.org/fagopplaering

 

 

 

Hva skjer når jeg har bestått?

Etter at du har bestått fag-/svenneprøven vil du få tilsendt et kompetansebevis. Vær oppmerksom på at det kan gå litt tid før papirene kommer i posten. Det er dette kompetansebeviset du skal bruke når du søker jobb som fagarbeider eller svenn. I tillegg vil det bli utstedt et fagbrev eller et svennebrev.  Alle som har bestått fag-/svenneprøven får invitasjon til høytidelig utdeling av fag-/svennebrev. Du kan velge selv om du vil delta, eller få tilsendt fag-/svennebrevet i posten.

 

 

 

Hva skjer dersom jeg ikke består på fag-/svenneprøven?

Praksiskandidater kan melde seg opp til ny prøve etter seks måneder. Ny prøveavgift må betales.

 

 

 

Hvor kan jeg henvende meg?

 

Hedmark fylkeskommune                                                       

Pb 4404, Bedriftssenteret

2325 HAMAR

62 54 40 00

postmottak@hedmark.org

www.hedmark.org

 

Regionale sentre for voksnes læring:

voksen.nord-osterdal@hedmark.org

voksen.elverum@hedmark.org

voksen.storhamar@hedmark.org

voksen.sentrum@hedmark.org 

voksen.trysil@hedmark.org

 

Eksamenskontoret:

62 54 43 50 

eksamenskontoret@hedmark.org