Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune skal slås sammen fra 1. januar 2020.

24. oktober avholdt Hedmark og Oppland fylkesting felles møte der sammenslåing var eneste tema.

Forhandlingsutvalg

På dette møtet ble det vedtatt at et forhandlingsutvalg får fullmakt til til å fremforhandle en avtale mellom de to fylkeskommunene.

Forhandlingsutvalget består fra Hedmark av fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap), nestleder i fylkesrådet Aasa Gjestvang (Sp) og opposisjonsleder Rune Øygarden (H).

Opplands representanter i forhandlingsutvalget er fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) og opposisjonsleder Kari-Anne Jønnes (H).

Sekretariat for forhandlingsutvalget er fylkesdirektør i Hedmark Hanne Varhaug Søberg og fylkesrådmann i Oppland Rasmus Olav Vigrestad.

Avtalen forhandlingsutvalget kommer fram til skal legges fram for fylkestingene 15. og 16. januar 2018.

Dette skal forhandlingsutvalget bli enige om:

 • Navn på den nye fylkeskommunen
 • Plattform og visjon for den nye fylkeskommunen
 • Politisk organisering i den nye fylkeskommunen
 • Størrelse på det nye fylkestinget
 • Lokalisering av hovedsete for den nye fylkeskommunen
 • Målform i den nye fylkeskommunen
 • Forholdet til de ansatte
 • Reglement for fellesnemnda
 • Økonomi
 • Oppgaver og forholdet til staten
 • Forholdet til kommunene

Fellesnemnd

Som en del av sitt mandat skal forhandlingsutvalget utarbeide et forslag til reglement for fellesnemnda.

Fellesnemnda består av alle fylkestingsrepresentantene i Hedmark og Oppland i tillegg til fylkesrådet i Hedmark. Fellesnemnda består dermed av 74 personer, 37 fra hvert fylke. Dette er for å sikre at alle partier som er representert i fylkestingene får innflytelse på prosessen fram mot sammenslåingen av de to fylkeskommunene.  Konstituerende møte for fellesnemnda er 15. og 16. januar 2018.

Arbeidsutvalg og PSU

På dette møtet skal et arbeidsutvalg oppnevnes. Arbeidsutvalget får myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art. Arbeidsutvalget kan følge sammenslåingsprosessen, fatte vedtak på områder fastsatt av fellesnemnda, og innstille saker til denne i samarbeid med prosjektledelsen.

På det første møtet i fellesnemnda skal det også opprettes et partssammensatt utvalg (PSU) for sammenslåingsprosessen. PSU skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Et partssammensatt utvalg sammensettes av representanter fra fellesnemnda, og tillitsvalgte.

Hedmark Revisjon IKS er valgt som revisor for fellesnemnda.

De seks medlemmene i forhandlingsutvalget samlet.
Har tro på en ny fylkeskommune

Fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen mener et sammenslått Hedmark og Oppland kan bli en sterkere aktør nasjonalt i flere sammenhenger.

Even Aleksander Hagen og Per-Gunnar Sveen
Se felles fylkesting for Hedmark og Oppland i opptak!

Sammenslåing var tema i felles fylkesting for Hedmark og Oppland 24. oktober. Du kan se debattene i både fellestinget og møtet i Hedmark fylkesting i nett-tv.

Stortinget vedtok sammenslåing

Stortinget har vedtatt at Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Sveen savner større oppgaver

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen fikk fem minutter i høringen for proposisjonen om regionreformen. Han trakk fram mangelen på nye oppgaver og flyttingen av tannhelsetjenesten.

Regjeringen vil slå sammen Hedmark og Oppland fylkeskommuner

I stortingsproposisjonen om regionreform foreslår regjeringen at Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen mener regjeringen viser liten vilje til å tilføre den nye fylkeskommunen nye oppgaver.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Fylkesrådet sier nei til sammenslåing med Oppland

Fylkesrådet mener det er for få oppgaver som legges til regionalt nivå til at det er grunnlag for en endring i regionstruktur.

Blir Hedmark og Oppland en ny region?

Utredningen "En ny region - Hedmark og Oppland?" er sendt ut på høring.