Eierskap

Hedmark fylkeskommune har eierinteresser i en rekke selskaper og ved å opprette et administrativt eiersekretariat skal disse eierinteressene sikres mer helhetlig. 

Fylkestinget har gitt fylkesrådet myndighet til å stå for den løpende oppfølging av fylkeskommunens eierskap.

Eiersekretariatet ble opprettet av fylkesrådet 17. 12 2012 i sak 295/12.

 

Følgende oppgaver er tillagt eiersekretariatet:

- forberede og tilrettelegge for politiske avklaringer og vedtak i eiersaker, både før generalforsamlinger/representantskapsmøter og ellers

- koordinere deltagelse i generalforsamlinger, representantskapsmøter og eventuelle andre eiermøter i samråd med fylkesordfører og fylkesråd

- bistå fylkesråd og fylkesdirektør i å utøve eierstyring i andre saker knyttet til eierskap

- være et bindeledd mellom fylkeskommunen og det enkelte selskap

- bistå ved vurderinger knyttet til eventuell dannelse av nye selskaper, avvikling, kjøp og salg av aksjer, endring av vedtekter mv. og saksbehandling i forbindelse med dette

- koordinere arbeidet med fagavdelingene ved behov

- bistå fylkesrådet hvis ønskelig ved vurdering av nye styrekandidater. Sekretariatet kan også bistå valgnemnda ved vurdering av nye styrekandidater. Valgnemnda sine henvendelser går via fylkesdirektøren

- utarbeide de årlige eierskapsmeldinger til fylkestinget

- sørge for at det gjennomføres opplæring for folkevalgte og andre i eierstyring og eierskapsrelaterte tema dersom det er ønskelig/ved behov

Eiersekretariatet består av :

Kristin Rønning, leder

Hilde Anette Neby

Karen Hege Lonkemoen

Kari Mette Hoel

Her legger vi ut eierskapsmeldingene til Hedmark fylkeskommune.