Felles klagenemnd

Felles klagenemnd er fylkeskommunens faste klagenemnd.

Den skal behandle klager i samsvar med forvaltningsloven samt særlovgivning innenfor følgende områder:

  • videregående opplæring
  • kultursektoren
  • kulturminnevernet
  • yrkestransportløyver
  • skyssgodtgjøring

Felles klagenemnd vil også være klageinstans innenfor andre områder dersom klagemyndigheten er lagt til fylkestinget.

Klagenemndas vedtak treffes i møte, og disse møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt.

Klagenemnda består av tre faste politiske medlemmer med personlig vara som velges av fylkestinget.

Fylkesdirektørens sekretariat fungerer som sekretariat for Klagenemnda.

Måned

Dato

Januar

 

Februar

7.

Mars

14.

April

25.

Mai

30.

Juni

 

Juli

4.

August

15. og 29.

September

13.

Oktober

3.

November

14.

Desember

19.

Møteplan for Felles klagenemnd 2017