Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd er et rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale virksomheter. 

Rådet skal behandle saker på alle samfunnssektorer som berører eldres levekår. Rådet kan også på egen hånd ta opp og fremme saker.

Hedmark fylkeskommune oppnevnte allerede i 1988 sitt første eldreråd, den gangen som en frivillig ordning.

Stortinget vedtok i november 1991 en særlov ”Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd”. Denne loven ble imidlertid opphevet 16. juni 2017 og erstattet med et nytt punkt i Kommunelovens paragraf 10 b : 

I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner skal ny § 10 b lyde:
 
§ 10 b. Råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd og et råd for personer med funksjonsnedsettelse. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
Rådene er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv etablere en annen medvirkningsordning for ungdom enn et ungdomsråd. Andre ledd andre og tredje punktum og tredje ledd gjelder tilsvarende for funksjonstiden og oppgavene til en slik annen medvirkningsordning og valgperioden for representanter til ordningen.
Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene og en annen medvirkningsordning for ungdom.

I henhold til vedtaket har fylkeskommunens eldreråd vært lovpålagt siden 1. januar 1992.

Hedmark fylkes eldreråd består av 7 representanter med nummererte vararepresentanter.  4 oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra pensjonistforeninger og 3 er politisk oppnevnt.  Eldrerådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden.

Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant alderspensjonistene i rådet.  Det avholdes 5-7 møter pr. år og arbeidsutvalget har 5-6 møter i forkant av rådets ordinære møter.

Eldrerådet har eget budsjett og disponerer sekretær/saksbehandler i ¼ stilling.  Sekretæren er administrativt tilknyttet fylkesdirektørens sekretariat og avlønnes av sekretariatet.

Eldrerådets hovedoppgave er å gi uttalelser til ”alle saker som gjeld levekåra for eldre”.  Eksempler på hvilke sakstyper eldrerådet skal ha til behandling:

  • Årsbudsjett/økonomiplaner
  • Fylkesplaner
  • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren
  • Boligprogram og reguleringssaker
  • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
  • Kulturelle og andre fylkeskommunale tiltak som gjelder eldre.

 

Kontaktinformasjon:

Sekretær Kari Mette Hoel

Telefon 62 54 44 71

Epost:  kmh@hedmark.org