Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd er et rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale virksomheter. 

Rådet skal behandle saker på alle samfunnssektorer som berører eldres levekår. Rådet kan også på egen hånd ta opp og fremme saker.

Hedmark fylkeskommune oppnevnte allerede i 1988 sitt første eldreråd, den gangen som en frivillig ordning.

Stortinget vedtok i november 1991 en særlov ”Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd”.  I henhold til vedtaket har fylkeskommunens eldreråd vært lovpålagt siden 1. januar 1992.

Hedmark fylkes eldreråd består av 7 representanter med nummererte vararepresentanter.  4 oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra pensjonistforeninger og 3 er politisk oppnevnt.  Eldrerådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden.

Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant alderspensjonistene i rådet.  Det avholdes 5-7 møter pr. år og arbeidsutvalget har 5-6 møter i forkant av rådets ordinære møter.

Eldrerådet har eget budsjett og disponerer sekretær/saksbehandler i ¼ stilling.  Sekretæren er administrativt tilknyttet fylkesdirektørens sekretariat og avlønnes av sekretariatet.

Eldrerådets hovedoppgave er å gi uttalelser til ”alle saker som gjeld levekåra for eldre”.  Eksempler på hvilke sakstyper eldrerådet skal ha til behandling:

  • Årsbudsjett/økonomiplaner
  • Fylkesplaner
  • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren
  • Boligprogram og reguleringssaker
  • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
  • Kulturelle og andre fylkeskommunale tiltak som gjelder eldre.