Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd er et fylkeskommunalt informasjons- og rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal være en stimulans for minoritetenes samfunnsdeltakelse og brukermedvirkning.

Rådet består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Fylkestinget oppnevner rådets medlemmer etter egen nominasjonsprosess. Fylkestinget utnevner leder med personlig vara fra fylkestinget og rådet selv velger nestleder. Rådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden. Rådets retningslinjer er vedtatt av fylkestinget.