Hedmark trafikksikkerhetsutvalg

I følge vegtrafikklovens § 40.a har fylkeskommunen ”et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket”. I Hedmark fylke er ansvaret delegert til Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU).

HTU er nedsatt som et utvalg under Hedmark fylkesting. Utvalget består av fem politisk valgte representanter og fire rådgivende representanter fra etater og organisasjoner som arbeider med trafikksikkerhet. Statens vegvesen ivaretar sekretariatsfunksjonen.

HTUs viktigste oppgaver er:

  • Samordne og være pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket
  • Uttale seg i saker som har betydning for trafikksikkerheten
  • Stimulere og støtte det lokale trafikksikkerhetsarbeidet
  • Støtte og oppmuntre det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet
  • Ta initiativ til kampanjer og aksjoner
  • Utarbeide Hedmark fylkes trafikksikkerhetsplan for fire år om gangen
  • Utarbeide toårige tiltaksplaner for gjennomføring av handlingsplanen
  • Fordele tilskuddsmidler som utvalget rår over 
  • HTU har egen facebookside: Trafikksikkerhet i Hedmark