Råd for likestilling for funksjonshemmede

Hedmark fylkeskomme - Råd for likestilling for funksjonshemmede (Hedmark RLF) er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner.

Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede (RLF) er opprettet med hjemmel i lov av 17. juni 2005 (trådte i kraft 10. september 2007), om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne med mer.

Rådet arbeider etter den politiske målsetningen om full deltakelse og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. FN”s standardregler for like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

RLF har et særlig ansvar for å påse at Universell utforming (tilgjengelighet) blir hensyntatt og gjennomføres.

RLF velges av fylkestinget. Rådet består av 11 faste medlemmer; tre folkevalgte og åtte brukerrepresentanter. Medlemmene oppnevnes for fire år og følger valgperioden. Fylkestinget velger leder og nestleder.

Arbeidsoppgaver

RLF drøfter og tar initiativ til å ta opp saker som er av betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i fylkeskommunen. RLF skal videre se til at brukernes erfaringskunnskap tas med i saks- og planprosesser.

RLF jobber også med informere om Universell Utforming (UU) og andre viktige områder som behandles i rådet. Målgrupper er først og fremst interne enheter i fylkeskommunen, kommunene og statlige samarbeidsaktører.

Her er medlemmene - Rådet for likestilling for funksjonshemmede 2011-2015

Foran fra venstre: Oddny Høgalmen, Marthe Kraabøl, Toril Heggen Munk, Maj C. Stenersen Lund (nestleder), Terje A. Hoffstad (leder). Bak fra venstre: Jan Pallin, Anne Wildhagen, Odd J. Opheim, Tone Coucheron, Randi Sletnes Bjørlo, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen. (Foto: Gaute Moen)