Samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Siden 2004 har Hedmark og Oppland fylkeskommuner utviklet et systematisk og nært samarbeid om sentrale politikkområder som har stor betydning for samfunnsutviklingen i Innlandet.

Etter en evaluering i 2010 ble samarbeidet ytterligere formalisert. Fra 2004 -2014 har samarbeidet mellom de to fylkeskommunene gått under navnet «Arena Innlandet». Fra 2014 fortsetter samarbeidet, men med ny organisering. 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner viderefører det etablert samarbeidet på strategisk viktige områder for den kortsiktige og langsiktige utviklingen i Innlandet. 

Samarbeidet tar utgangspunkt i tre hovedoppgaver:

 • Politikkutvikling for alle deler av innlandet
 • Felles utviklingsarbeid som løfter hele Innlandet
 • Påvirke nasjonale myndigheter

I felles fylkestingsmøte i Trysil 11. juni 2014 ble det bestemt at samarbeidet skal prosjektorganiseres på nærmere definerte områder.

Hensikten med samarbeidet

I underlaget til fylkestingenes behandling heter det bl.a.:

«Hedmark og Oppland, med sine tydelige fellestrekk, fortrinn og utfordringer, er et naturlig samarbeidsområde. Ved å videreutvikle samarbeidet vil fylkene bli en sterkere allianse og oppnå mer samlet enn hver for seg og være svar på morgendagens utfordringer. Dette samarbeidet bør ta sitt utgangspunkt i de to fylkenes regionale planstrategier. På helt sentrale utviklingsområder er disse planene sammenfallende og gir et godt felles ståsted for å utvikle det videre samarbeidet på en målrettet måte.

Samarbeidet skal derfor ta utgangspunkt i våre felles mål for utviklingen av Innlandet og bygge på tillit og samhandling, initiativ og nytenking. Gjennom samarbeidet kan Innlandet profileres som en region med ressurser som er av stor betydning for utviklingen i Norge.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner vil videreføre samarbeidet på strategisk viktige områder for den kortsiktige og langsiktige utviklingen i Innlandet. Det eksisterende samarbeidet på områder som samferdsel, landbruk, kompetanse, innovasjon, forskning og utvikling skal derfor videreføres.Dette gjelder også prosjekter som for eksempel arbeidet med felles skog- og trestrategi for Innlandet.» 

Samarbeidsområder

Som en del av saksunderlaget til fylkestingets møte juni 2014 var det spesielt pekt på følgende aktuelle samarbeidsområder framover:

 • Samferdsel
 • Landbruk (jord og skog)
 • Kompetanse
 • Innovasjon
 • Forskning og utvikling

Fylkespolitikerne har satt seg fore å styrke fellesinnsatsen for kompetanseutvikling i Innlandet.

Med bakgrunn i utfordringene og mulighetene på dette området må det målrettet og tålmodig innsats til. Slik målrettet innsats kan være:

 • Læringslivet – livslang læring
 • Markedsorienterte og lærende klynger og nettverk
 • Attraktive arbeidsplasser – framtidige kompetansearbeidsplasser
 • Innovasjon i offentlig sektor

Felles fylkesting

Det holdes minst ett felles fylkestingsmøte per år.

I disse møtene behandles årsrapporter for samarbeidet, herunder status for aktuelle samarbeidsprosjekter og andre saker av felles interesse. I tillegg behandler fylkestingene prinsipielt viktige saker som er felles for de to fylkeskommunene, med vekt på saker overfor nasjonale myndigheter.

Det er også de to fylkestingene som fatter den endelige beslutningen når det skal etableres samarbeidsprosjekter og hvordan det enkelte prosjektet skal organiseres.

Det er administrasjonen og den politiske ledelsen i de to respektive fylkeskommunene som på ordinær måte utarbeider saksunderlag og innstilling i sakene. 

Daglig ledelse

Med utgangspunkt i fylkestingenes drøftinger og vedtak er det fylkesordfører i Oppland og fylkesrådsleder i Hedmark som har ansvar for å tilrettelegge og følge opp samarbeidet. I dette ligger det også at fylkesordfører og fylkesrådsleder har i oppgave å fremme forslag til prioritering og konkretisering av de ulike samarbeidsområder og prosjekter samt sikre gjennomføringen av de samarbeidsprosjekter som fylkestingene beslutter. 

Politisk og administrativ ledelse:

Hedmark fylkeskommune

Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder (Ap)

Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør

Oppland fylkeskommune

Gro Lundby, fylkesordfører (Ap)

Rasmus Vigrestad, fylkesrådmann

Sekretærer

Hedmark:

Bjarne Højsgaard Christiansen

bjarne.christiansen@hedmark.org

tlf. 481 35 820 

Oppland:

Sissel By Ingvaldsen

sissel.by.ingvaldsen@oppland.org

tlf. 911 54 172

Se møtedokumenter og vedtak fra felles fylkestingsmøte 11. juni 2014 her:

http://innsyn.hedmark.org/motedag?offmoteid=21258