Samarbeidsavtale med Fylkesmannen

I mars 2014 endret samarbeidet mellom Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark seg fra Enhetsrådet til samarbeid på enkeltområder eller prosjekter.

Fylkeskommunen, som folkevalgt forvaltningsorgan på linje med kommunene, og fylkesmannen som regjeringens (statens) representant i fylket, har begge viktige roller i utviklingen av hedmarkssamfunnet. Dette er bakgrunnen for at Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark siden 2004 har hatt et systematisk og nært samarbeid for å forsterke den regionale utviklingen til beste for kommunene og de som bor og virker i fylket vårt.

Fram til 2014 har dette samarbeidet vært organisert gjennom et felles styringsorgan, Enhetsrådet.

Endret organisering fra 2014

I mars 2014 (FT-sak 7/14) bestemte fylkesmannen og fylkeskommunen seg for å endre organiseringen av samarbeidet seg imellom. Dette innebar at Enhetsrådet som eget styringsorgan ble avviklet og erstattet av en konkret avtale om samarbeid på enkeltområder og/eller prosjekter. Samtidig med dette ble det også vedtatt at samarbeidet om konkrete oppgaver på administrativt nivå, som for eksempel kommuneplaner, fagsamlinger og folkehelse skal fortsette som før. Koordineringen av samarbeidet skjer gjennom regelmessige møter mellom fylkesrådslederen og fylkesmannen.

Prioriterte samarbeidsområder

De prioriterte samarbeidsområdene ble revidert i juni 2013. Da ble samarbeidet konsentrert inn mot 5 områder som også gjenspeiler innsatsområdene i Regional planstrategi for Hedmark.

  1. Attraktivitet
  2. Kompetanse
  3. Næringsutvikling
  4. Infrastruktur
  5. Energi, Klima og naturressurser

Innen disse områdene skal det legges opp til prosjektrettede tiltak med klarere målsettinger.

Fylkesrådet og fylkesmannens ledergruppe har ansvar for å følge opp de enkelte samarbeidsområdene og aktivitetene i tillegg til å synliggjøre resultatene på en god måte.

Aktuelle samarbeidsprosjekter finansieres gjennom vanlig bruk av aktuelle prosjektmidler, mens det løpende administrative arbeidet, herunder sekretariatsoppgaver og daglig, faglig samarbeid, dekkes innenfor de ordinære driftsrammene.

Fylkestingssaken (FT- 7/14) om den nye modellen for samarbeidet 

Kontaktpersoner (sekretariat) for samarbeidet:

Bjarne Højsgaard Christiansen, Hedmark fylkeskommune

Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark