Vedtekter

VEDTEKTER FOR UNGDOMMENS FYLKESTING

Ungdommens Fylkesting (UFT) i Hedmark sine gjeldende vedtekter finner du her.

Gjeldende vedtekter ble vedtatt av Hedmark fylkesting i møte 12. desember 2016, sak 78/16, etter forslag fra Ungdommens Fylkestings møte 1. oktober 2016.

 

§1       Navn, formål og myndighetsområde

a) Organets navn er Ungdommens fylkesting i Hedmark (forkortet UFT).

b) Formålet med Ungdommens fylkesting er at ungdom i Hedmark skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler.

c) Ungdommens fylkesting er et rådgivende organ for Hedmark fylkeskommune. Ungdommens fylkesting skal ha et lederutvalg, arbeidsutvalg, tre satsningsområder og det skal settes ned utvalg etter behov. Ungdommens fylkesting og dets underorganer skal uttale seg i fylkeskommunale saker av stor og spesiell betydning for ungdom. Dette gjelder blant annet fylkesplanen, utdanningsaker, kultursaker, samferdselssaker og forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Så langt det er praktisk mulig skal fylkeskommunen bidra til å innhente uttalelse fra Ungdommens fylkesting eller dets underorganer i slike saker.

d) Ungdommens fylkesting eller dets underorganer kan på eget initiativ ta opp saker som angår ungdom i Hedmark. Fylkesrådet skal da ta opp disse sakene til behandling.

e) Ungdommens fylkesting vedtar en årlig fordeling av midler til ungdomstiltak. Prioriteringer skal følge de til enhver tid gitte kriteriene for tildeling.

f) Vedtak i Ungdommens fylkesting eller dets underorganer i saker under behandling i fylkeskommunale organer, skal følge saksdokumentene som vedlegg i sakens videre gang.

 

§2    Sammensetning

a) Ungdommens fylkesting oppnevnes årlig av Hedmark fylkesting.  Organet skal bestå av 45 representanter derav to (2) representanter fra hver kommune samt leder av Ungdommens fylkesting. Hver representant har minst en personlig vararepresentant, men kommunene kan stille med til sammen høyst fire (4) vararepresentanter.

b) En (1) representant fra hver av de politiske ungdomsorganisasjonene som er representert i fylkestinget kan møte med tale- og forslagsrett.

c) De kommunale representanter med vararepresentanter skal velges for en periode på to år, med utskiftning slik at en av representantene velges hvert år.

d) Kommunenes representanter og vararepresentanter skal være nominert av det kommunale barne- og ungdomsråd, ungdomsråd eller lignende. I de kommuner hvor et slikt råd ikke finnes, skal kommunen nominere etter en demokratisk prosess blant ungdom i kommunen. Elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler, fritidsklubber og lokale ungdomsorganisasjoner bør trekkes inn i denne prosessen. Kommunene innstiller representanter ovenfor Hedmark fylkesting som anbefales å være en av hvert kjønn.

Invitasjon til å innstille representanter skal sendes kommunene og de politiske ungdomspartiene minst tre (3) uker før disse fristene.

e) Medlemmene i Ungdommens fylkesting kan velges fra det året man fyller 15 og til det året man fyller 23.

 

§3    Arbeidsutvalg

a) Ungdommens fylkesting velger et arbeidsutvalg (forkortes AU) på ni (9) personer, bestående av en (1) leder og to (2) nestledere samt seks (6) medlemmer, blant de frammøtte i salen som representerer en kommune. I tillegg velges det to (2) vararepresentanter til arbeidsutvalget, disse møter ved forfall. Om en person har vært medlem i arbeidsutvalget i den foregående perioden, faller kravet om å være representant fra kommune bort.

b) Arbeidsutvalget har ansvaret for den løpende kontakten med og arbeidet i fylkeskommunen mellom møtene i Ungdommens fylkesting. Arbeidsutvalget skal møtes minst 7 ganger pr. år. Under hastesaker kan telefonmøte eller videokonferanse være godkjent møteform. Arbeidsutvalget avgir årsberetning til Ungdommens fylkesting. Etter Ungdommens fylkestings behandling legges denne fram for Hedmark fylkesting. Medlemmene i arbeidsutvalget skal jevnlig få forelagt oversikter over saker som er til behandling i Hedmark fylkesting og fylkesrådet.

c) Arbeidsutvalget har ansvar for å organisere og innkalle til møter i Ungdommens fylkesting og setter opp forslag til dagsorden. Arbeidsutvalget skal kunne uttale seg på vegne av Ungdommens fylkesting mellom møtene i Ungdommens fylkesting i alle saker. Det skal understrekes at Ungdommens fylkesting ikke har drøftet saken der dette er tilfelle.

d) Vedtak i arbeidsutvalget gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Minst fem (5) av de møteberettigede må være til stede for at arbeidsutvalget skal kunne fatte vedtak og lederutvalget (LU) må være representert med en person.

e) Av arbeidsutvalgets medlemmer skal det være minst tre medlemmer fra hvert kjønn. Det bør også tilstrebes at alle regioner i fylket er representert i arbeidsutvalget.

f) Arbeidsutvalget har muligheten til midlertidig å konstituere nye arbeidsutvalgsmedlemmer ved frafall. Ungdommens fylkesting velger nye representanter til ledige verv ved neste stormøte.

 

§4    Møter og konstituering av arbeidsutvalget

a) Arbeidsutvalget skal bestå av en (1) leder og to (2) nestledere. Disse utgjør et lederutvalg. Lederutvalgets oppgaver er:

Innkallinger til møter i arbeidsutvalget

Uttale seg på vegne av arbeidsutvalget mellom møter

Forberede saker til arbeidsutvalget

Veilede og følge opp saker i råd og utvalg i Ungdommens fylkesting.

Rapportere til arbeidsutvalget etter sine møter

b) Arbeidsutvalget skal i tillegg til lederutvalget (LU) bestå av tre (3) komitéledere og tre (3) nestledere som har ansvar for hver sin sak fra handlingsplanen. Hver komitéleder skal ha ansvar for å følge opp hver sin komité i fylkestinget. Handlingsplanen skal bestå av tre (3) saker som velges på høstmøtet i Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkestings medlemmer skal velge den saken de vil jobbe med.

c) Arbeidsutvalgets oppgaver er:

Forberede stormøter i Ungdommens fylkesting

Uttale seg på vegne av Ungdommens fylkesting mellom møter

Arbeide med sakene i handlingsplanen

Holde kontakt og fortsette arbeidet med aktuelle samarbeidspartnere.

Ta tak i saker fra kommunerepresentantene og ungdomsrådene i fylket

Følge opp saker fra Hedmark fylkesting

 

§5    Møtene i Ungdommens fylkesting

a) Ungdommens fylkesting skal avholde minst to (2) stormøter i året. Begge møter bør ha minst to dagers varighet. Fortrinnsvis bør disse møtene avholdes i løpet av mars/april for vårhalvåret og oktober/november for høsthalvåret.

b) Møteinnkalling til stormøter i Ungdommens fylkesting skal sendes ut minst fire (4) uker før møte avholdes.

c) Ulike organisasjoner kan innvilges tale og forslagsrett etter spesielt vedtak i Ungdommens fylkesting. Arbeidsutvalget sender innkalling.

d) Det velges særskilt møteledelse for møtene.

e) Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Minst 40 % av Ungdommens fylkesting sine representanter må være tilstede for at vedtak skal være gyldige.

f) På vårmøtet velges to representanter - en av hvert kjønn - til en valgkomité som skal arbeide fram til høstmøtet for å innstille på neste års arbeidsutvalg. Hedmark fylkesting oppnevner på forhånd en representant til denne komiteen. Hedmark fylkestings representant kan ikke være leder av komiteen.

g) Dersom medlemmene av Ungdommens fylkesting skal forlate salen for en periode under møtene, må det søkes om permisjon gjennom møteleder. Ungdommens fylkesting innvilger eller avviser etter skjønn.

h) Ekstraordinært møte i Ungdommens fylkesting kan avholdes om arbeidsutvalget finner det påkrevet, eller om 1/3 av medlemmene krever det. Om Hedmark Fylkeskommune skal dekke de økonomiske kostnader til ekstraordinære møter, må disse godkjennes av fylkesrådet.

i) Ved alle arrangementer arrangert av Ungdommens fylkesting skal det være rusmiddelforbud under hele arrangementet. Heller ikke der møtet varer over flere dager skal rusmidler benyttes av deltakerne.

j) Under alle ordinære møter i Ungdommens fylkesting bør det arrangeres en ”Ungdommens spørretime”, hvor representanter for Hedmark fylkeskommune besvarer eventuelle spørsmål fra deltakerne.

k) Det skal ved alle stormøter i Ungdommens fylkesting, settes ned en desisjonskomité.

 

§6    Skolering

a) Det skal gjennomføres en grunnleggende skolering for alle medlemmer av Ungdommens fylkesting som ikke har vært gjennom dette tidligere. Skoleringen skal inneholde bl.a. informasjon om Hedmark fylkeskommune og arbeidsmetoder for Ungdommens fylkesting.

b) Det skal hver høst avholdes et kurs i tale- og debatt-teknikk for Ungdommens fylkesting.

§7   Økonomi og administrasjon

a) Fylkesrådet stiller sekretariat for Ungdommens fylkesting og arbeidsutvalget. Dette skal sørge for at protokoll føres og bistå med andre løpende oppgaver etter behov. Ungdommens fylkesting ved arbeidsutvalget skal være med i prosessen når sekretær skal tilsettes.

b) Ungdommens fylkesting og dets underorganer kan også invitere politikere og administrasjon til sine møter ved behov for orienteringer, spørsmål og diskusjon. Under Ungdommens fylkestings møter skal det alltid være politisk og administrativ representasjon fra Hedmark fylkeskommune til stede.

c) Hedmark fylkesting og fylkesrådet kan invitere representanter fra Ungdommens fylkesting og dets underorganer til å delta i møter med tale- og forslagsrett etter behov. Ungdommens fylkesting og arbeidsutvalget kan også anmode om å få møte med slike rettigheter i fylkeskommunale organer.

d) Ungdommens fylkesting og arbeidsutvalget har rett til innsyn i alle saksdokumenter som ligger innenfor Ungdommens fylkestings virkeområde. Denne retten inntrer når saken er framsendt til politisk behandling. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger gjelder tilsvarende som for behandling i Hedmark fylkesting.

e) Reise- og møteutgifter dekkes av Hedmark fylkeskommune etter regler i § 7 dersom ikke annet er særskilt bestemt.

f) Det skal føres protokoll fra alle møter i Ungdommens fylkesting sine komiteer, råd og utvalg. Protokollen fra Ungdommens fylkesting sendes Ungdommens fylkesting sine representanter, arbeidsutvalget og fylkesrådet senest 1 måned etter Ungdommens fylkesting sitt møte. Alle protokoller skal publiseres på hjemmesiden til Ungdommens fylkesting.

g) Ungdommens fylkestings sekretariat vil der det er mulig sende ut protokoller og referater digitalt.

§8 Godtgjørelser

a) Reise- og diettgodtgjørelser for medlemmer og personer med møterett i Ungdommens fylkesting og dets underorganer dekkes etter statens regulativ og retningslinjer. Det gis forøvrig ikke mer i nattillegg enn hva det koster med overnatting på det aktuelle overnattingsstedet.

b) Tapt arbeidsfortjeneste dekkes mot bekreftelse fra arbeidsgiver med inntil kr 1500,-pr. dag og kr 200,- pr time.

c) Leder av Ungdommens fylkesting får kompensasjon til dekning av telefon- og datautgifter tilsvarende en fylkestingsrepresentants kompensasjon. Nestlederne kompenseres med halvparten av dette.

§9 Vedtektsendringer

a) Forslag på endringer av vedtektene må være sendt inn minst to (2) uker før møtet i Ungdommens fylkesting.

b) Vedtektsendringer vedtas i Hedmark fylkesting, etter behandling i Ungdommens fylkesting.

c) Hedmark fylkesting kan foreslå vedtektsendringer som skal behandles av Ungdommens fylkesting.

 

 

Ungdommens fylkesting på Facebook

 

www.ungting.no

 

eller

 

www.hedmark.org

 

 Utskriftsvennlig versjon finner du her: