Valg 2017

Om lag 76,9 prosent av de stemmeberettigede i Hedmark benyttet seg av stemmeretten sin ved årets stortingsvalg.

Dette er litt høyere valgdeltakelse enn ved stortingsvalget i 2013.

Til sammen har 114 933 hedmarkinger avlevert godkjente stemmer ved årets stortingsvalg.

Mandatfordeling

Mandatene ble fordelt slik: Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk to mandater hver, mens Høyre og Fremskrittspartiet fikk ett mandat hver.

Sosialistisk Venstreparti fikk utjevningsmandat.

Disse er valgt inn på Stortinget fra Hedmark: Anette Trettebergstuen (Ap), Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (SP), Emilie Enger Mehl (SP), Kristian Tonning Riise (H), Tor André Johnsen (FrP), og Karin Andersen (SV).

Antall stemmer

Antall godkjente forhåndsstemmer i Hedmark var 37 680, inkludert 255 blanke stemmer.

Antall forkastede forhåndsstemmer i Hedmark var 94. De fleste ble forkastet på grunn av manglende offentlig stempel på stemmeseddelen.

På valgdagen(e) ble det levert 77 253 godkjente stemmer, inkludert 598 blanke stemmer. 87 ble forkastet, de fleste også her på grunn av manglende stempel.

17 partier stilte til valg i Hedmark. Alle listene fikk stemmer.

Valget ble godkjent

Det er ikke kommet inn klager på gjennomføringen av stortingsvalget i Hedmark. Kommunenes gjennomføring av valget har vært god. Fylkesvalgstyrets gjennomgang av overlevert materiale og kontrolltellinger viser meget små avvik, og de aller fleste har vært mulig å rette opp.

På dette grunnlaget har fylkesvalgstyret godkjent stortingsvalget i Hedmark.

Fylkeskommunens ansvar ved valg

Ved stortingsvalg har fylkeskommunen ansvar for godkjenning av partienes valglister, produksjon og distribusjon av stemmesedler, kontroll av kommunenes valgoppgjør, valgoppgjør og kandidatkåring for fylket og rapportering til riksvalgstyret, samt arkivering av stemmesedler.

Fylkesvalgstyret er det organet som ivaretar fylkeskommunens ansvar og oppgaver i valgarbeidet.