Planer, rapporter og styringsdokumenter

  Sist oppdatert 18.12.2017

  Regionale planer

  Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020.pdf

  Fylkesplan for Hedmark 2009 - 2012 (20).pdf

  Regional Samferdselsplan 2012-2021.pdf

  Fylkesdelplan for samordnet miljø- areal- og transportutviklingen (SMAT).pdf

  Fylkesdelplan - Energi- og klimaplan for Hedmark del 1.pdf

  Energi og klimaplan del 2.pdf

  Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap.pdf

  Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner 2005.pdf

  Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014-2017.pdf

  Regional plan for opplevelsesværinger 2012-2017.pdf

  Vedlegg til opplevelsesnæringer:

  Ressurser for utvikling av bærekraftige opplevelser i Hedmark.pdf

  Viten og vilje - helhetlig plan for voksenopplæring i Hedmark.pdf

  Trafikksikkerhetsplan for Hedmark.pdf

  Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020.pdf

  Regional plan for framtidas flerkulturelle arbeid 2009 - 2012 (20).pdf

  Regional plan for Rondane - Sølnkletten.pdf

  Rondane-Sølnkletten plankart.pdf

  Regional plan for Røros Bergstad og Circumferensen 2011 - 2014 (20).pdf

  Regional plan for Vestmarka.pdf

  Regional plan for Dovrefjellområdet

  Regional plan for Forollhogna villreinområde

  Regionale vannforvaltningsplaner

  Økonomiplaner og årsbudsjetter

   2017

  Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 - fylkestingets vedtak - protokoll.pdf

  Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2018-2021-Årsbudsjett 2018.pdf

   

  Årsberetninger

  2016

  Årsberetning Hedmark fylkeskommune 2016.pdf

  Årsregnskap 2016.pdf

  Andre styringsdokumenter

  Digitaliseringsstrategi

  Digitaliseringsstrategien skal definere hvordan teknologi skal støtte opp under planlagt tjenesteutvikling og bidra til effektiv oppgaveløsning til beste for brukerne.

  Digitalisering er sektorovergripende og handler om å bruke teknologi for å kunne fornye, forenkle og forbedre fylkeskommunen.

  Det handler om å tilby tjenester på en ny måte som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Innbyggere og næringsliv i Hedmark har forventninger om å møte et moderne og effektivt forvaltningsorgan som gjør deres hverdag enklere. Bruk av IKT og bevisst utnyttelse av digitaliseringens muligheter gjør at vi kan oppnå dette.

  Digitalt førstevalg innebærer at fylkeskommunen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med brukerne. Målsettingen er å lage så gode digitale løsninger at de aller fleste ønsker å benytte disse, og velger bort manuelle kanaler.

  Brukerorientering er viktig for å oppnå digitalt førstevalg. En digital forvaltning skal gi bedre tjenester til brukerne, med enklere saksbehandlingsprosesser og raskere svar. Dette er i samsvar med brukernes forventninger i en digital hverdag. Hele verdikjeden som saksbehandlingen omfatter, fra en sak starter til vedtak er fattet, må vurderes i sammenheng. Digital tjenesteutvikling er et samspill mellom teknologi, organisasjon, arbeidsprosesser, brukere og behov.

  Digitaliseringsstrategi for Hedmark fylkeskommune 2016-2020.pdf

  Eierskapsmeldinger

  Eierskapsmeklding for Hedmark fylkeskommune 2016.pdf

  Eierskapsmeklding for Hedmark fylkeskommune 2015.pdf

  Eierskapsmeklding for Hedmark fylkeskommune 2014.pdf

  Mer om eierskap

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?