Planer, rapporter og styringsdokumenter

Sist oppdatert 18.12.2017

Regionale planer

Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020.pdf

Fylkesplan for Hedmark 2009 - 2012 (20).pdf

Regional Samferdselsplan 2012-2021.pdf

Fylkesdelplan for samordnet miljø- areal- og transportutviklingen (SMAT).pdf

Fylkesdelplan - Energi- og klimaplan for Hedmark del 1.pdf

Energi og klimaplan del 2.pdf

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap.pdf

Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner 2005.pdf

Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014-2017.pdf

Regional plan for opplevelsesværinger 2012-2017.pdf

Vedlegg til opplevelsesnæringer:

Ressurser for utvikling av bærekraftige opplevelser i Hedmark.pdf

Viten og vilje - helhetlig plan for voksenopplæring i Hedmark.pdf

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark.pdf

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020.pdf

Regional plan for framtidas flerkulturelle arbeid 2009 - 2012 (20).pdf

Regional plan for Rondane - Sølnkletten.pdf

Rondane-Sølnkletten plankart.pdf

Regional plan for Røros Bergstad og Circumferensen 2011 - 2014 (20).pdf

Regional plan for Vestmarka.pdf

Regional plan for Dovrefjellområdet

Regional plan for Forollhogna villreinområde

Regionale vannforvaltningsplaner

Økonomiplaner og årsbudsjetter

 2018

Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 - fylkestingets vedtak.pdf

Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2018-2021-Årsbudsjett 2018.pdf

 

Årsberetninger

2017

Årsberetning 2017 for Hedmark fylkeskommune.pdf

2016

Årsberetning Hedmark fylkeskommune 2016.pdf

Årsregnskap 2016.pdf

Andre styringsdokumenter

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien skal definere hvordan teknologi skal støtte opp under planlagt tjenesteutvikling og bidra til effektiv oppgaveløsning til beste for brukerne.

Digitalisering er sektorovergripende og handler om å bruke teknologi for å kunne fornye, forenkle og forbedre fylkeskommunen.

Det handler om å tilby tjenester på en ny måte som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Innbyggere og næringsliv i Hedmark har forventninger om å møte et moderne og effektivt forvaltningsorgan som gjør deres hverdag enklere. Bruk av IKT og bevisst utnyttelse av digitaliseringens muligheter gjør at vi kan oppnå dette.

Digitalt førstevalg innebærer at fylkeskommunen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med brukerne. Målsettingen er å lage så gode digitale løsninger at de aller fleste ønsker å benytte disse, og velger bort manuelle kanaler.

Brukerorientering er viktig for å oppnå digitalt førstevalg. En digital forvaltning skal gi bedre tjenester til brukerne, med enklere saksbehandlingsprosesser og raskere svar. Dette er i samsvar med brukernes forventninger i en digital hverdag. Hele verdikjeden som saksbehandlingen omfatter, fra en sak starter til vedtak er fattet, må vurderes i sammenheng. Digital tjenesteutvikling er et samspill mellom teknologi, organisasjon, arbeidsprosesser, brukere og behov.

Digitaliseringsstrategi for Hedmark fylkeskommune 2016-2020.pdf

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune

Arbeidspolitikken  2016-2019 skal bidra til at Hedmark fylkeskommune ivaretar rollen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk organ. 

Arbeidsgiverpolitikken gir føringer for hvordan arbeidsgiver og ansatte kan møte de utfordringer og muligheter som kommer.

For å nå målet om å være en attraktiv arbeidsgiver, er det valgt fire innsatsområder i arbeidsgiverpolitikken: 

  1. Videreutvikle ledelse og medarbeiderskap
  2. Bygge, beholde og rekruttere kompetanse
  3. Tilrettelegge for innovasjon og endring
  4. Verdsette mangfold

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune 2016-2019.pdf

Eierskapsmeldinger

Eierskapsmeklding for Hedmark fylkeskommune 2016.pdf

Eierskapsmeklding for Hedmark fylkeskommune 2015.pdf

Eierskapsmeklding for Hedmark fylkeskommune 2014.pdf

Mer om eierskap

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?