Fylkesrådet

Hedmark fylkeskommune har en parlamentarisk styringsmodell. Det innebærer at fylkestinget velger et fylkesråd bestående av fire heltidspolitikere.
Sist oppdatert 22.11.2017

Fylkesrådet har det overordnede ansvaret for å lede administrasjonen.

Fylkesrådets 4 medlemmer

Per-Gunnar Sveen (Ap)

Fylkesrådsleder

E-post: per.gunnar.sveen@hedmark.org

Telefon: 958 29 112

Ansvarsområder: Samordning og overordnet ansvar for rådets arbeid og hovedkontakt mot fylkesdirektøren i tillegg til fagområdene økonomi, overordnet planlegging, regional utvikling, næring og personal.

Mari Gjestvang (Sp)

Nestleder

E-post: mari.gjestvang@hedmark.org

Telefon: 913 76 086

Ansvarsområder: Videregående skole og kompetanse 

Anne Karin Torp Adolfsen (Ap)

E-post: akta@hedmark.org

Telefon: 906 90 687

Ansvarsområder: Samferdsel og miljø

Lasse Nordmelan Juliussen (Ap)

E-post: lasse.juliussen@hedmark.org

Telefon: 977 63 499

Ansvarsområder: Tannhelse, folkehelse, likestilling og kultur.

Last ned bilder av fylkesrådet

Per-Gunnar Sveen.Anne Karin Torp Adolfsen

Politiske rådgivere

Kate Franklin Langsethagen (Ap)

E-post: kate.langsethagen@hedmark.org

Telefon: 918 29 578

Ragnhild Finden (SP)

E-post: ragnhild.finden@hedmark.org

Telefon: 992 53 640

Møteplan og fylkesrådets saker

Oversikt over møtene i fylkesrådet og sakene som behandles finner du på innsyn.hedmark.org

Fylkesrådets samarbeidserklæring

Les samarbeidserklæringen

God samfunnsutvikling er avhengig av den enkeltes innsats, og samfunnets evne og vilje til samarbeid. Fylkeskommunen som samfunnsutvikler handler i stor grad om å samarbeide med andre; med offentlige myndigheter, næringsliv, frivilligheten og andre grupper i samfunnet.

Konjunkturbarometeret for Innlandet, utarbeidet av Sparebanken Hedmark og Østlandsforskning viser at Hedmark har hatt en sterkere sysselsettingsutvikling enn landssnittet. Det samme barometeret viser også til at både befolkning og næringsliv ser positivt på mulighetene i 2016.

Hedmark har hatt en positiv befolkningsutvikling gjennom flere år, men sammenlignet med landet for øvrig har vi en moderat utvikling der de regionale forskjellene er store. Det er et viktig mål for fylkesrådet å bidra til økt befolkningsvekst i hele fylket. Befolkningen er aldrende og nedgangen i 16-19 åringer gjør at vi må tilpasse tilbudet innenfor videregående skole. Det vil innebære lavere rammetilskudd, og er grunnlaget for gjennomgangen av tilbuds- og skolestrukturen.

Reduksjonen i frie inntekter, som følge av nytt inntektssystem for fylkeskommunene, forsterker de økonomiske konsekvenser av den demografiske utviklingen. Disse endringene gir store omfordelingsvirkninger mellom fylkene. Fylker med lav andel yngre befolkning og med innbyggere som bor spredt får større utfordringer, og i et stort distriktsfylke som Hedmark får dette betydelige konsekvenser. Fylkesrådet er opptatt av å bruke de økonomiske virkemidlene som fylkeskommunen rår over for å sikre mulighet til utvikling og vekst i hele fylket.

Fylkesrådet vil opprettholde fylkeskommunens eierandel i Eidsiva Energi, minimum på dagens nivå. Gjennom et sterkt offentlig eierskap sikrer vi at dette forblir verdier som kommer innbyggerne i Hedmark til gode.

I fellesskap utvikler vi Hedmark videre og ruster oss for framtida!

Fylkesrådet i Hedmark, desember 2015

Last ned fylkesrådets samarbeidserklæring 2015-2019.pdf

Reglement for fylkesrådet

Reglementet er vedtatt av fylkestinget 26.10.15

§ 1: Valg av fylkesråd

Fylkesrådet og rådets leder og nestleder velges av fylkestinget i samsvar med kommunelovens § 19. Valget foretas som flertallsvalg.

Fylkesråd skal velges etter fylkestingsvalg, eller når fylkesrådet har fratrådt i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens § 19. Ved valg av fylkesråd skal forslag inneholde det antall navn man ønsker i rådet og hvem som skal være rådets leder og nestleder. Fylkesrådet tiltrer straks det er valgt.

Medlem av fylkesrådet kan ikke ha verv som medlem av fylkestinget og øvrige fylkeskommunale verv i funksjonstiden.

§ 2: Funksjonstid

Fylkesrådet velges for valgperioden.

Eventuell fratreden reguleres av bestemmelsene i kommuneloven § 19.

Dersom fylkesråd/fylkesrådet fratrer etter fylkestingets vedtak eller eget ønske, underrettes fylkesordfører omgående.

Fylkesordføreren har et særlig ansvar i konsultasjon med fylkestingets grupper for at det blir dannet et nytt fylkesråd. Fylkesordfører tar initiativ, sonderer og gir oppdraget til en person. Fylkesrådet plikter å fungere inntil nytt fylkesråd er valgt og har tiltrådt.

Midlertidig fritak fra verv som medlem av fylkesrådet avgjøres av fylkesrådet, når en fylkesråd ikke kan skjøtte sine plikter i vervet uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning.

§ 3: Fylkesrådets kompetanse og oppgaver

Fylkesrådet er fylkeskommunens utøvende politiske ledelse.

Fylkesrådet er den øverste ledelse for den samlede fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov og fylkestingets vedtak. Fylkesrådet skal føre det nærmeste tilsyn med fylkeskommunens forvaltning og økonomi.

Fylkesrådet har som organ avgjørelsesmyndighet etter fylkestingets delegasjon, jfr. kommuneloven § 20 nr. 3.

Fylkesrådet avgir innstilling som kollegium til fylkestinget, og står kollegialt ansvarlig overfor
fylkestinget.

Etter kommuneloven § 20, kan de enkelte fylkesråder / fylkesrådslederen lede avgrensede
deler av fylkeskommunens administrasjon, dersom fylkestinget har gitt anledning til dette gjennom vedtak. Fylkesrådet bestemmer i så tilfelle selv om, og i tilfelle for hvilke områder, den enkelte fylkesråd kan gis instruksjons- og avgjørelsesmyndighet.

Fylkesrådet kan gi de enkelte medlemmer av rådet myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke fylkestinget har bestemt noe annet.

Fylkesrådet skal påse at de saker som legges fram for fylkestinget / folkevalgt organ for
fremleggelse i fylkestinget, er forsvarlig forberedt med forslag til vedtak i samsvar med de
regler som lov, reglement og andre bindende instrukser fastsetter.

§ 4: Utvidet myndighet i hastesaker

Fylkesrådet har myndighet til i særskilte tilfeller å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av fylkestinget, når det er uomgjengelig nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er praktisk tidsmessig eller av andre vektige grunner å innkalle fylkestinget, jfr. kommuneloven § 13.

§ 5: Politiske rådgivere

Fylkesrådet kan oppnevne politiske rådgivere. De politiske rådgiverne er ikke fylkeskommunalt ansatte. Arbeidsoppgaver fastsettes av fylkesrådet.

De politiske rådgiverne følger fylkesrådets funksjonstid, og fratrer når fylkesrådet fratrer eller
når fylkesrådet beslutter det.

Godtgjørelse og arbeidsvilkår fastsettes av fylkesrådet, jf. også Reglement for godtgjøring mv. i Hedmark fylkeskommune. De politiske rådgiverne tilstås pensjonsordning lik den som de fylkeskommunalt ansatte har.

I forbindelse med sykdom eller fødsel opprettholdes godtgjørelsen i samsvar med de regler som gjelder for fylkeskommunalt ansatte.

Politiske rådgivere som fratrer ved skifte av fylkesråd eller ved fylkesrådets beslutning, kan
tilstås godtgjøring i inntil 3 måneder etter fratredelsesdato. Godtgjørelsen opphører likevel fra det tidspunkt vedkommende tiltrer lønnet heltidsarbeid. Ved tiltredelse i lønnet deltidsarbeid foretas en prosentvis avkorting.

§ 6: Saksbehandling

Fylkesrådets leder innkaller til besluttende møter og setter opp dagsorden for det enkelte
møte.

Fylkesrådets møter ledes av fylkesrådets leder, og i dennes fravær nestleder.

Det føres protokoll fra fylkesrådets besluttende møter. Vedtakshjemmel for hver sak skal
protokollføres.

Fylkesrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesrådets medlemmer er til stede. Medlemmer av fylkesrådet som dissenterer kan kreve at dissensen blir protokollført.

Fylkesrådets utredning og forslag til vedtak i saker som skal forelegges fylkestinget, skal
foreligge senest 14 dager før fylkestinget samles til komitébehandling, dvs. 21 dager før
fylkestinget gjør sitt endelige vedtak.

For øvrig gjelder kommunelovens bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer.

§ 7: Møteoffentlighet

Fylkesrådet bestemmer selv om deres møter skal være åpne, såfremt kommunelovens § 31
ikke er til hinder for åpenhet, jf. kommuneloven § 31a.

Fylkestinget skal gjøres kjent med rådets beslutning.

§ 8: Habilitet

For fylkesrådets habilitet gjelder de alminnelige bestemmelser i kommuneloven § 40 nr. 3, jfr. forvaltningsloven kapittel II, og kommuneloven § 40 nr. 4.

§ 9: Forholdet til fylkesdirektør

Hedmark fylkeskommune organiserer det administrative apparat med en fylkesdirektør som
hovedbindeledd inn mot fylkesrådet. Fylkesdirektøren er underlagt rådets instruksjon, og er
fagenhetenes, fagstabens og virksomhetenes koordinerende ledd og ansvarlige overfor rådet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?