Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd er et rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale virksomheter.
Sist oppdatert 22.11.2017

Valg til Eldrerådet Innlandet

Det skal velges 9 representanter og 9 vararepresentanter for fylkestingsperioden 2019-2023. Organisasjoner som representerer eldre kan fremme forslag på kadidater innen 1. oktober.

Send forslag på e-post: postmottak@hedmark.org

eller per post:

Hedmark fylkeskommune
v/politisk sekretariat
Postboks 4404 Bedrftssenteret
2325 Hamar

Kontaktperson: Berit Johannessen

Om rådet

Rådet skal behandle saker på alle samfunnssektorer som berører eldres levekår. Rådet kan også på egen hånd ta opp og fremme saker.

Hedmark fylkeskommune oppnevnte allerede i 1988 sitt første eldreråd, den gangen som en frivillig ordning.

Stortinget vedtok i november 1991 en særlov ”Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd”. Denne loven ble imidlertid opphevet 16. juni 2017 og erstattet med et nytt punkt i Kommunelovens paragraf 10 b :

I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner skal ny § 10 b lyde:

§ 10 b. Råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd og et råd for personer med funksjonsnedsettelse. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.


Rådene er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv etablere en annen medvirkningsordning for ungdom enn et ungdomsråd. Andre ledd andre og tredje punktum og tredje ledd gjelder tilsvarende for funksjonstiden og oppgavene til en slik annen medvirkningsordning og valgperioden for representanter til ordningen.


Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene og en annen medvirkningsordning for ungdom.

I henhold til vedtaket har fylkeskommunens eldreråd vært lovpålagt siden 1. januar 1992.

Hedmark fylkes eldreråd 2015-2019

Hedmark fylkes eldreråd består av 7 representanter med nummererte vararepresentanter. 4 oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra pensjonistforeninger og 3 er politisk oppnevnt. Eldrerådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden.

Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant alderspensjonistene i rådet. Det avholdes 5-7 møter pr. år og arbeidsutvalget har 5-6 møter i forkant av rådets ordinære møter.

Eldrerådet har eget budsjett og disponerer sekretær/saksbehandler i ¼ stilling. Sekretæren er administrativt tilknyttet fylkesdirektørens sekretariat og avlønnes av sekretariatet.

Eldrerådets hovedoppgave er å gi uttalelser til ”alle saker som gjeld levekåra for eldre”. Eksempler på hvilke sakstyper eldrerådet skal ha til behandling:

 • Årsbudsjett/økonomiplaner
 • Fylkesplaner
 • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren
 • Boligprogram og reguleringssaker
 • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
 • Kulturelle og andre fylkeskommunale tiltak som gjelder eldre.

 

 

 

Bakre rekke: Else Marie Bergseng, 1. vara, Mads Undseth, Berit Haveråen, Kari Mette Lindahl, sekretær, Aage Willy Jonassen, leder.

Rekke foran: Anne Thorbjørnsen, Johanne Lillevik, nestleder, Kjell Arne Hanssen og Borgny Nygaard.

Foto: Gaute Moen

Valgt i Hedmark fylkesting 14.-16. desember 2015, sak 103/15

Leder og nestleder ble valgt i eget møte 20. januar 2016.

Medlemmer:

Aage Willy Jonassen, leder. Forsvarets seniorforbund  Tlf.: 95195189

Johanne Lillevik, nestleder. Postpensjonistene.Tlf.: 92215165

Borgny Nygaard (PP), medlem. Tlf.: 97127224

Kjell Arne Hanssen (FRP), medlem. Tlf.: 95225285

Berit Haveråen (A), medlem. Tlf.: 90885137

Mads Undseth, medlem. Norsk pensjonistforbund.Tlf.: 46668986

Anne Thorbjørnsen, medlem. Norsk pensjonistforbund.Tlf.: 47658260

Varamedlemmer:

 1. Else Marie Bergseng, varamedlem. Tlf.: 90743242
 2. Bjørn Hernæs (H), varamedlem. Tlf.: 93063592
 3. Halvard Nordhagen, varamedlem
 4. Dag Martin Bakken (FRP), varamedlem
 5. Helge Thomassen (PP), varamedlem
 6. Arne Hanestad, varamedlem
 7. Ivar Kipperberg, varamedlem

Reglement for rådet

Les hele reglementet 

§ 1 Formål

Dette reglement inneholder retningslinjer og forpliktende bestemmelser med det formål å gi Hedmark fylkes eldreråd (Rådet) mulighet for på en god måte å ivareta eldres levekår etter intensjonene i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991, FNs prinsipper for eldres rettigheter, samt fylkeskommunens program, planer og politiske målsettinger som berører eldres levekår. 

§ 2 Sammensetning

Rådet velges av fylkestinget i samme møte som øvrige faste råd og utvalg. Rådet skal bestå av 7 representanter og 7 vararepresentanter i nummerert rekkefølge.  Før valget foretas skal fylkespensjonistforeninger gis anledning til å foreslå kandidater i samsvar med Lov om eldreråd § 6. 3 av rådets faste representanter bør være representanter i fylkestinget. Rådet velger selv leder og nestleder, i henhold til Lov om eldreråd § 6. Rådet velger selv et arbeidsutvalg blant sine medlemmer. 

§ 3 Arbeidsoppgaver

For best mulig å kunne prioritere og utføre sine oppgaver skal eldrerådet sette opp en handlingsplan for sin virksomhet. Denne skal fornyes/rulleres minst en gang i året. 

§ 4 Rutiner for saksbehandling

a) Eldrerådets sekretariat skal holde rådet underrettet om saker som er under arbeide i fylkeskommunen og som har betydning for eldres levekår.

b) Saker som skal forelegge rådet fra fylkeskommunens administrasjon, skal utarbeides i.h.t .regler som er fastsatt for fylkeskommunens saksbehandling.

c) Enhetene skal sørge for at saker blir oversendt eldrerådet for behandling før saker går til behandling i de politiske organene. De skal videre sørge for at uttalelse fra rådet følger saken til de politiske organene som behandler sakene.

d) Rådet skal ha sakene oversendt til behandling i så god tid at rådet kan sammenkalles og behandle sakene før de går til behandling i fylkesrådet og/eller fylkestinget.

e) Eldrerådet har rett til å be om at administrasjonen redegjør for saker når rådet føler behov for å få en sak bedre belyst og utdypet.

f) Rådets leder kan i henhold til fylkestingsreglement §7 og fagkomiteenes reglement § 9, be om å få orientere fylkestinget/komiteene i saker som har betydning for eldres levekår.

g) Eldrerådet skal ha utskrift av de endelige vedtak som blir fattet i de saker rådet har gitt uttalelse til. 

§ 5 Sekretariat

Rådet bør administrativt være knyttet til fylkeskommunens sentrale ledelse og ha egen sekretær i så stor stillingsprosent at den kan utføre sin oppgave på en tilfredsstillende måte. Sekretæren har møte- og talerett i rådet. 

§ 6 Møter

Rådet holder møter 6-7 ganger i året etter oppsatt møteplan. I tillegg holdes det møte når leder eller 1/3 av rådets medlemmer krever det. Arbeidsutvalget holder møter mellom hvert rådsmøte etter oppsatt møteplan. I tillegg kan lederen innkalle arbeidsutvalget så ofte som det er nødvendig for å følge opp rådets løpende arbeid. Møter innkalles normalt med 10 dagers varsel. Saksdokumentene sendes rådets medlemmer og 1. varamedlem. Det skal føres protokoll på møtene. 

§ 7 Budsjett

Eldrerådet utarbeider eget forslag til budsjett for sin virksomhet som innspill til fylkesrådets samlede budsjettforslag. 

§ 8 Godtgjørelse

Godtgjørelse til rådets og arbeidsutvalgets medlemmer utbetales etter fylkeskommunens reglement. 

§ 9 Annet  

Kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for rådets medlemmer og saksbehandling. Rådet avlegger årsmelding til fylkestinget. 

Innkalling og sakslister 2019

Møteinnkallinger og protokoller 

Råd og utvalg som medlemmene er valgt inn i

 • Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF - Aage Willy Jonassen
 • Brukerutvalget i NAV og Hjelpemiddelsentralen i Hedmark - Borgny Nygaard og varamedlem Mads Undseth
 • Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg - Kjell Arne Hanssen og varamedlem Borgny Nygaard
 • Kollektivforum - Berit Haveråen og Aage Willy Jonassen og varamedlem Mads Undseth

Årsmeldinger

Årsmelding for eldrerådet 2018.pdf

Kontaktinformasjon:

Fungerende sekretær Ingvild Beate Røise
Telefon 62 54 44 71
E-post: ingvild.beate.roise@hedmark.org

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?