Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd er et fylkeskommunalt informasjons- og rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal være en stimulans for minoritetenes samfunnsdeltakelse og brukermedvirkning.
Sist oppdatert 06.12.2018

Rådet består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Fylkestinget oppnevner rådets medlemmer etter egen nominasjonsprosess. Fylkestinget utnevner leder med personlig vara fra fylkestinget og rådet selv velger nestleder. Rådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden. Rådets retningslinjer er vedtatt av fylkestinget.

Medlemmer og funksjoner 2015 - 2019

Fylkestinget har oppnevnt Gunn Randi Fjæstad (AP), som leder for Hedmark fylkes flerkulturelle råd for perioden 2015 – 2019.

Rådet består av følgende medlemmer:

Leder: Gunn Randi Fjæstad, mobil 910 06 567, e-post: gunn.fjaestad@hedmark.org

Nestleder: Sergio Rocco, mobil 951 51 612, e-post: roccosergio@hotmail.com

Medlem: Kee Chiz Kok, mobil 905 50 126, e-post: kee-c@online.no

Medlem: Mevlida Grabovica, mobil 941 64 772, e-post: mevlida.grabovica@hotmail.com

Medlem: Suhur Lorch Falch, mobil 404 92 034, e-post: suhur.falch@gmail.com

Medlem: Osman Kawkabishad, mobil 911 90 358, e.post: okawkabishad@yahoo.com

Medlem: Saleeban Abby Gedi, mobil 486 68 204, e-post: twiflu1@gmail.com

 

Handlingsplan 2018

Mål

Målet for handlingsplanen er at Hedmark fylkes flerkulturelle råd skal sette klare mål for sine aktiviteter i 2018, konkretisere det som skal gjøres, og avklare både arbeidsfordeling og framdriften. Handlingsplanen skal sikre at tiltakene er i samsvar med rådets mandat og vedtekter som er politisk vedtatt, og de blir gjennomført til avtalt tid.

Rådslederen har ansvar for å følge opp planen og sørge for at tidsfrister overholdes

Ansvar:

Frivillighetens rolle i integrerings- og holdnings arbeid i lokalsamfunn:

Nettverksbygging og utvikling av konkrete fellesprosjekter i samarbeid med frivillige organisasjoner

Tiltak:

 • Gjennomføre regionale nettverksmøter med frivillige lag og organisasjoner
 • Synliggjøre rådets funksjon og rolle i Hedmark for innvandrerorganisasjoner

 

Kunnskapsformidling:

Hedmark fylkes flerkulturelle råd skal arbeide for å støtte opp kunnskapsformidling i regi av kulturinstitusjoner og kompetansemiljøer

Tiltak:

 • Tydeliggjøre kulturinstitusjonenes betydning i inkluderingsarbeidet
 • Være en medspiller i utvikling i utstillinger ved Glomdalsmuseet

 

Innvandrere som ressurs gjennom aktiv samfunnsdeltakelse

Hedmark fylkes flerkulturelle råd skal være pådrivere for at innvandrere skal delta aktivt i samfunnet

Tiltak:

 • Synliggjøre betydningen av møteplasser for integrering og inkludering i lokalsamfunnet ved å hente fram de gode eksemplene
 • Være en pådriver for styrking av kunnskal om migrasjonshelse
 • Arbeide for å redusere sosial ulikhet
 • Synliggjøre innvandrere som ressurs gjennom samfunnsdeltakelse
 • Følge med i utviklingen av et mer yrkesrettet opplæringsprogram, med fokus på introduksjonsprogrammet

 

Brukermedvirkning og dialog mellom minoriteter og offentlige beslutningsorganer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd vil arbeide for å synliggjøre betydningen av systematisk dialog mellom kommunestyre og innvandrerbefolkningen i kommunene. Rådet vil arbeide for å være aktiv som en høringsinstans

Tiltak:

 • Tilby seg å møte kommunestyrer og ungdommens kommunestyrer/Ungdomsråd for informasjon om roller og arbeid
 • Være en pådriver for oppretting av flere kommunale innvandrerråd/flerkulturelt råd
 • Behandle høringsuttalelser til fylkeskommunale saker, kommuneplaner, samfunnsdel

Samarbeid og samhandling:

Hedmark fylkes flerkulturelle råd ønsker å styrke samarbeid og samhandling med de kommunale rådene og de oppnevnte rådene i fylkeskommunen

 • Legger sine møter i alle regioner og inviterer kommunale råd og utvalg til fellesmøter
 • Gjennomføre 2 fellesmøter i løpet av 2018 sammen med Hedmark fylkes eldreråd, Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RLF) og Ungdommens fylkesting (UFT).

Møteplan og sakspapirer

Her finner du møteplanen og sakspapirer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?