Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd er et fylkeskommunalt informasjons- og rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal være en stimulans for minoritetenes samfunnsdeltakelse og brukermedvirkning.
Sist oppdatert 24.04.2019

Rådet består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Fylkestinget oppnevner rådets medlemmer etter egen nominasjonsprosess. Fylkestinget utnevner leder med personlig vara fra fylkestinget og rådet selv velger nestleder. Rådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden. Rådets retningslinjer er vedtatt av fylkestinget.

Retningslinjer for rådet

Medlemmer og funksjoner 2015 - 2019

Fylkestinget har oppnevnt Gunn Randi Fjæstad (AP), som leder for Hedmark fylkes flerkulturelle råd for perioden 2015 – 2019.

Rådet består av følgende medlemmer:

Leder: Gunn Randi Fjæstad, mobil 910 06 567, e-post: gunn.fjaestad@hedmark.org

Nestleder: Sergio Rocco, mobil 951 51 612, e-post: roccosergio@hotmail.com

Medlem: Kee Chiz Kok, mobil 905 50 126, e-post: kee-c@online.no

Medlem: Mevlida Grabovica, mobil 941 64 772, e-post: mevlida.grabovica@hotmail.com

Medlem: Suhur Lorch Falch, mobil 404 92 034, e-post: suhur.falch@gmail.com

Medlem: Osman Kawkabishad, mobil 911 90 358, e.post: okawkabishad@yahoo.com

Medlem: Saleeban Abby Gedi, mobil 486 68 204, e-post: twiflu1@gmail.com

 

Handlingsplan 2019

Mål

Målet for handlingsplanen er at Hedmark fylkes flerkulturelle råd skal sette klare mål for sine aktiviteter i 2018, konkretisere det som skal gjøres, og avklare både arbeidsfordeling og framdriften. Handlingsplanen skal sikre at tiltakene er i samsvar med rådets mandat og vedtekter som er politisk vedtatt, og de blir gjennomført til avtalt tid.

Rådslederen har ansvar for å følge opp planen og sørge for at tidsfrister overholdes

Ansvar:

Frivillighetens rolle i integrerings- og holdnings arbeid i lokalsamfunn:

Nettverksbygging og utvikling av konkrete fellesprosjekter i samarbeid med frivillige organisasjoner

Tiltak:

 • Synliggjøre rådets funksjon og rolle i Hedmark for innvandrer-, nasjonale minoriteters organisasjoner og urbefolkning
 • Synliggjøre rådets funksjon og rolle i Hedmark for frivillige lag og foreninger

 

Kunnskapsformidling:

Skal arbeide for å støtte opp kunnskapsformidling i regi av kulturinstitusjoner og kompetansemiljøer

Tiltak:

 • Samling for å informere kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere om nasjonale minoriteter og urbefolkning med blant annet om Europarådets rammekommisjon til beskyttelse av nasjonale minoriteter
 • Være en medspiller i utvikling i utstillinger ved Glomdalsmuseet

 

Innvandrere som ressurs gjennom aktiv samfunnsdeltakelse

Skal være pådrivere for at innvandrere skal delta aktivt i samfunnet

Tiltak:

 • Fremme interessene og ivareta rettighetene for innvandrere, urbefolkning og nasjonale minoriteter
 • Være pådrivere for å bevare og utvikle nasjonale minoriteters, urbefolkning og innvandreres kultur og identitet, herunder språk, tradisjon og kulturarv
 • Synliggjøre betydningen av møteplasser for inkludering i lokalsamfunnet ved å hente fram de gode eksemplene
 • Være en pådriver for styrking av kunnskap om migrasjonshelse
 • Arbeide for å redusere sosial ulikhet
 • Synliggjøre innvandrere, nasjonale minoriteter og urbefolkning som ressurs gjennom samfunnsdeltakelse
 • Følge med i utviklingen av et mer yrkesrettet opplæringsprogram, med fokus på introduksjonsprogrammet

 

Brukermedvirkning og dialog mellom minoriteter og offentlige beslutningsorganer

Vil arbeide for å synliggjøre betydningen av systematisk dialog mellom kommunestyre og innvandrerbefolkningen i kommunene. Rådet vil arbeide for å være aktiv som en høringsinstans

Tiltak:

 • Tilby seg å møte kommunestyrer og ungdommens kommunestyrer/Ungdomsråd for informasjon om roller og arbeid
 • Være en pådriver for oppretting av flere kommunale innvandrerråd/flerkulturelt råd
 • Behandle høringsuttalelser til fylkeskommunale saker, kommuneplaner, samfunnsdel

Samarbeid og samhandling:

Ønsker å styrke samarbeid og samhandling med de kommunale rådene og de oppnevnte rådene i fylkeskommunen

 • Legger sine møter i alle regioner og inviterer kommunale råd og utvalg til fellesmøter
 • Gjennomføre 2 fellesmøter i løpet av 2018 sammen med Hedmark fylkes eldreråd, Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RLF) og Ungdommens fylkesting (UFT).

Referat og oppsummering fra samlingene om Frivillighetens rolle i integreringsarbeid

Hedmark fylkes flerkulturelle råd (HFFR) inviterte til en kveld med fokus på frivillighetens rolle i integreringsarbeid hvor i underkant av 100 personer deltok. Målet var å få frem mulighetene for integreringsarbeid og tenke annerledes (hvordan kan organisasjonene være døråpner og bidra til dette viktige arbeidet). HFFR er et informasjons- og rådgivende organ, og så nødvendigheten av å styrke informasjon og drive holdningsskapende arbeid.

Her finner dere Oppsummering/referat og annen generell informasjon fra samlingene. Presentasjon til Sergio Chavez og Assel Hassan ligger under

Oppsummering/referat fra samlingene

Presentasjon om HFFR

Presentasjon Sergio Chavez

 Presentasjon Aseel Hassan

Innspillene fra gruppearbeidet finner dere her

 Fint hvis dere kan ta dere tid til å besvare evalueringsskjemaet innen 5. august 2019.

Evalueringsskjemaet finner dere her

 Tusen takk til alle som deltok og deres engasjement!

Møteplan og sakspapirer

Her finner du møteplanen og sakspapirer

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 HFFR.pdf

Oversikt over kommunale innvandrerråd/integreringsråd i Hedmark

Ringsaker - Mangfolds- og inkluderingsrådet. Leder Shahnaz Khani - shahnaz.khani@oppland.org

Stange - Integreringsrådet - Leder Gunn Randi Fjæstad - gunnrfjaestad@gmail.com

Tynset - Internasjonalt råd. Leder Mahdi Hassan Mouhoumed - mahdih@online.no

Tolga - Internasjonalt råd. Leder Svein Gjelten - svein.g.bakken@tolga.kommune.no

Folldal - har ikke vært aktiv siden tidlig i 2017. Sekretær Gry Elisabeth Nergård - gry-elisabeth.nergard@folldal.kommune.no

Rendalen - har ikke vært aktiv på en stund. Sekretær Marie Gill - marie.gill@rendalen.kommune.no

Os - Integreringsråd - Leder Runa Finborud - runa.finborud@os.kommune.no

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med sekretær Camilla Øien Østmo på mobil 906 50 741 eller på e-post camilla.ostmo@hedmark.org hvis du har noen spørsmål. 

Se også vår facebookside

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?