Fylkeskommunen og kommunene

Fellesnemnda har vedtatt å sette ned en referansegruppe for samarbeidet mellom kommunene og den nye fylkeskommunen.
Sist oppdatert 05.06.2018

Referansegruppa skal være en drøftingsarena for å diskutere samfunnsutviklerrollen og samhandling mellom kommunene og den nye fylkeskommunen. Gruppa er ikke et vedtaksorgan, men innspillene legges ved saken som skal behandles i fellesnemnda.

Regionrådslederne fra hvert regionråd i de to fylkene (totalt 10), samt Thomas Breen (Ap) og Olaf Nils Diserud (Frp) fra arbeidsutvalget, vil utgjøre referansegruppa.

En ny modell for samarbeid mellom kommunene og den nye fylkeskommunen skal legges fram til politisk behandling innen utgangen av 2018.

Viktigste samarbeidspartner

I saksdokumentene pekes det på at en overordnet intensjon med regionreformen er å styrke fylkeskommunens rollesom samfunnsutvikler. Det innebærer tett samhandling med spesielt kommunene.

Dette ble påpekt allerede under forhandlingene om sammenslåingen, og formulert i den vedtatte avtalen på følgende måte: Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidspartnere. I sammenslåingsprosessen skal det sikres involvering fra kommunene i de to fylkeskommunene, og det må etableres formelle samhandlingsarenaer mellom kommunene og den nye fylkeskommunen. Det foretas en gjennomgang av ordningene med regionråd i de to fylkene. Kommunene involveres i dette arbeidet. Kommunene inviteres til dialogmøte om fremtidig samarbeid. Møtet avholdes første halvår 2018.

Ulikt i Hedmark og Oppland

Det første dialogmøtet ble avholdt i mars. Her signaliserte kommunene et tydelig ønske om samspill og at et første skritt kunne være at det etableres en referansegruppe som kan representere regionene/kommunene i dialogen om organiseringen og ambisjonsnivået for samarbeidet mellom kommunene og den nye fylkeskommunen.

I dag er samarbeidet mellom fylkeskommunene og kommunene rigget noe forskjellig i Hedmark og Oppland. I Oppland er det etablert et partnerskapsinstitutt for samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen i regionrådene, mens samarbeidet i regionrådene i Hedmark er organisert på en annen måte gjennom ansatte regionkoordinatorer i fylkeskommunen.

Vedlegg: