Om regionrådet

Regionrådet for Kongsvingerregionen er et politisk samarbeidsorgan for kommunene i Kongsvingerregionen og Hedmark fylkeskommune. Kongsvingerregionen består av Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommune.
Sist oppdatert 11.12.2017

Regionrådets medlemmer.

Hedmark fylkeskommune

- Fylkesrådet

- Bjørn Hernes (H)

- Helge Thomassen (Pp) vara

Eidskog kommune

- Kamilla Thue (Ap), leder

- Berit Haveråen (Ap)

- Knut Gustav Woie (Sp)

 

Grue kommune

- Wenche Huser Sund (H) Felleslista

- Åse Bjerke Lilleåsen (Sp) Felleslista

-

Kongsvinger kommune

- Sjur Strand (Ap)

- Margrethe Haarr (Sp)

- Eli Wathne (H)

- Kjell Arne Hanssen (Frp) vara

 

Nord-Odal kommune

- Lise Selnes (Ap)

- Lasse Juliussen (Ap)

- Finn Egil Sandmo (H)

 

Sør-Odal kommune

- Knut Hvithammer (Ap)

- Heidi Hitland (Sp)

- Anne Mette Øvrum (H)

 

Åsnes kommune

- Ørjan Bue (Sp), nestleder

- Kristian Botten Pedersen (V)

- Frank Bjørneseth (Ap)  

 

Bli kjent med ordførerne

Kamilla Thue, Eidskog

Alder: 40

Bosted: Børrud

Sivilstand: Samboer

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Hva brenner du for: At Eidskog skal bli et enda bedre sted å bo og leve - for enda flere!

"Guilty pleasure": "Binge-watching" av gode amerikanske tv-serier. Få ting som slår et lat aøndag på sofaen foran tv'n for å slappe av!

 

Ørjan Bue, Åsnes

Alder: 46

Bosted: Mosogn i Hof

Sivilstand: Samboer

Politisk parti: Senterpartiet

Hva brenner du for: Distriktspolitikk

"Guilty pleasure": 

 

Wenche Huser Sund, Grue

Alder: 51

Bosted: Pelerudsgutua på Kirkenær

Sivilstand: Gift, 2 barn og 2 bonusbarn

Politisk parti: Høyre

Hva brenner du for: Vekst og verdiskaping i Grue

"Guilty pleasure": Fredag kveld er det pysjbukse, beina i sofaen og taco og tv for hele familien.

 

 

Sjur Strand, Kongsvinger

Alder: 65

Bosted: Prestegårdsvegen i Kongsvinger

Sivilstand: Gift

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Hva brenner du for: Jeg ønsker å delta med å utvikle byen og regionen slik at vi oppnår bærekraft, god attraktivitet og stothet over å bo her og gjerne komme herfra.

"Guilty pleasure": Jeg er nok en arbeidsnarkoman, men ved skjerm nr to på hjemmekontoret, så kan jeg gjerne følge en god serie på Netflix

 

 

Lise Selnes, Nord-Odal

Alder: 41

Bosted: Sagstua

Sivilstand: Gift

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Hva brenner du for: Jeg brenner for at kommunen skal være best mulig på å være kommune og gjennom det skape et godt lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv.

"Guilty pleasure": Pepsi Max

 

 

 

Knut Hvithammer, Sør-Odal

Alder: 50

Bosted: Slåstadsæter

Sivilstand: ugift

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Hva brenner du for: 

"Guilty pleasure": 

 

 

 

Møteplan 2019

Møteplan, saksdokumenter og protokoll for møtene kan du hente her.

 


 

 Vedtekter for Regionrådet for Kongsvingerregionen.

REVIDERT 2016. Gjeldende fra 01.01.17

§1 Deltakende kommuner og fylkeskommune.

Regionrådet for Kongsvingerregionen er et samarbeidsorgan for Eidskog, Kongsvinger, Åsnes, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal og Hedmark fylkeskommune.

§2 Formål.

Regionrådet for Kongsvingerregionen er et politisk organ som skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta innbyggernes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene. Regionrådet skal fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

§3 Organisering.

Regionråd Regionrådet for Kongsvingerregionen skal være en arena for politisk diskusjon om samarbeid og strategi knyttet til regional utvikling i regionen. Regionrådet består av ordfører, varaordfører, en politisk valgt representant fra opposisjonen og rådmann fra hver av medlemskommunene, en representant fra fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune, Fylkesdirektøren i Hedmark fylkeskommune og en politisk representant valgt av Hedmark fylkesting. Ved avstemming har alle politiske representanter stemmerett. De øvrige medlemmer har tale- og forslagsrett.

Vedtak er gyldig ved alminnelig flertall. Regionrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av deltakerne er til stede. Fylkesmannen gis anledning til å møte med observatørstatus og talerett.

Regionrådets leder velges blant ordførerne for 2 år av gangen. Det velges nestleder for samme periode. Regionrådets leder er regionens talsmann i sin periode. Valg av leder følger kommunelovens bestemmelser. Dette innebærer at valg av leder tilpasses kommune- og fylkestingsvalg.

Regionrådet skal ha minst 4 ordinære møter i året og ellers når lederen bestemmer det, eller en av kommunene eller fylkeskommunen krever det.

Samrådsmøter.

Et av møtene regionrådet for Kongsvingerregionen skal være et fellesmøte for formannskapene og fylkesrådet. Disse samrådsmøtene skal være en arena for regionale diskusjoner der det søkes å gi de lokale politikere større innsikt og eierskap til regionale problemstillinger.

Ordfører- og rådmannsutvalg (ORM)

ORM består av ordførere fra alle medlemskommuner, Fylkesråd, rådmenn fra alle medlemskommuner og Fylkesdirektør. ORM har mandat til å behandle søknader og fatte vedtak for regionrådet. ORM har mandat til å velge regionale representanter inn i ulike styrer, råd og utvalg. ORM er det organet hvor innspill, brev og høringsuttalelser vedtas. Det er ORM’s oppgave å løfte fram og gi faglig grunnlag til samarbeid og diskusjon om de store og viktige sakene som skal til politisk diskusjon i Regionrådet.

Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget består av regionrådets leder, regionrådets nestleder, en valgt ordfører fra regionrådet, en representant fra Fylkesrådet, Fylkesdirektøren og leder av rådmannsutvalget. Sammen med administrasjonen til Regionrådet for Kongsvingerregionen har AU ansvar for saksforberedelsen og innstilling til vedtak i ORM.

AU kan etter regionrådets anvisning handle på regionrådets vegne i hastesaker. Dette i så fall med leder som ansvarlig ovenfor regionrådet. Kommunenes og fylkeskommunens syn i saken innhentes før beslutning fattes, så langt det er mulig.

AU kan behandle søknader i samsvar med regionrådets, til enhver tid, gjeldende styringsdokument. Dette med leder som ansvarlig ovenfor regionrådet. AU kan velge å avslå søknader som ikke samsvarer med regionrådets gjeldende styringsdokument. AU gis mandat til å bevilge inntil kr 50.000,- til prosjekter som er i samsvar med regionrådets gjeldende styringsdokument. Saker behandlet av AU skal refereres i regionrådet.

§4 Målsetting og arbeidsoppgaver

Regionrådet og ORM skal arbeide for at Kongsvingerregionen blir en sterk region med felles fokus på felles mål.

Gjennom økt satsing på å bedre regionens tilgjengelighet, markedsorientering og kunnskapsgrunnlag, skal det arbeides for å øke bredden i arbeidsplasstilbudet og allsidigheten i arbeidslivet.

Regionrådet skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

  • Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
  • Utnytte og videreutvikle kommunenes og fylkeskommunens resurser til felles beste for regionens innbyggere bl.a. gjennom økt felles utnyttelse av tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser.
  • Regionalt planarbeid.
  • Regionrådet kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.
  • Regionrådet må bidra til igangsetting av prosesser der dette synes aktuelt.

Ordfører og rådmannsutvalget skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

• Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode. • Ordfører og rådmannsutvalget kan vedta å igangsette enkelttiltak og prosjekter innenfor gitte bevilgninger.
• Avgi uttalelser på regionens vegne der dette er naturlig.
• Ordfører og rådmannsutvalget kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig. • Ordfører og rådmannsutvalget skal i tillegg oppnevne representanter i regionale samarbeidsorganer, med mindre disse organenes vedtekter bestemmer noe annet

§5 Regionrådets styring av den samlede regionale virksomhet

Regionrådet kan bli tillagt avgjørelsesmyndighet på nærmere angitte området.
Regionrådet skal ha som hovedansvar å ivareta kommunenes og fylkeskommunens engasjement i de regionale spørsmål som legges til regionrådet, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av dette arbeidet for å nå de mål som regionrådet fastsetter.

Ordfører og rådmannsutvalget fatter beslutninger innenfor de økonomiske rammer som Regionrådet er tildelt, samt disponerer over det anviste sekretariat.

Regionrådet er et organ i tillegg til de ordinære kommunale og fylkeskommunale valgte organ. Deltakelse i regionrådet er ikke til hinder for samarbeid med andre. I tilfeller der ikke alle rådets medlemmer deltar i et samarbeidsprosjekt, deltar kun de involverte parter i behandlingsprosessen i rådet.

§6 Kommunenes og fylkeskommunens tilskudd.

Den enkelte kommune bevilger årlig kr. 30,- pr. innbygger. Fylkeskommunens tilskudd er drift av regionrådskontoret.

Enkelttiltak eller prosjekter kan finansieres særskilt og etter vedtak i Ordfører og rådmannsutvalget. Regionrådet har ikke fullmakt til å forplikte kommunene økonomisk utover det tilskuddet kommunene yter, jfr. 2. strekpunkt under §4 samt kommunenes bevilgning under §6.

§7 Regionrådets møter og Ordfører- og Rådmannsmøter.

Regionrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede representantene er til stede, og hver kommune er representert. Gyldig vedtak i rådet krever alminnelig flertall. Regionrådsleder har dobbel stemme ved eventuell stemmelikhet Lederen kaller inn til regionrådsmøter med 14 dagers varsel. Det skal føres møteprotokoll fra rådets møter.

Ordfører- og Rådmannsutvalget er beslutningsdyktige når minst 4 med stemmerett er til stede. Kommunene og fylkeskommunen innehar hver 1 stemme, totalt 7 stemmer. Gyldige vedtak krever alminnelig flertall. Regionrådsleder har dobbel stemme ved eventuell stemmelikhet. Lederen kaller inn til Ordfører og Rådmannsmøter med 7 dagers varsel. Det skal føres møteprotokoll fra Ordfører og Rådmannsutvalgets møter.

§8 Ikrafttreden/uttreden/opphør av avtalen.

Denne avtale trer i kraft når den er godkjent av kommunestyrene i den enkelte kommune og fylkestinget. Denne avtalen er å anse som en interkommunal samarbeidsavtale etter kommunelovens §27 som kommer til anvendelse ved en eventuell uttredelse. Forøvrig gjelder Kommunelovens bestemmelser for regionrådets virksomhet så langt det passer.

§9 Regnskap og årsmelding.

Regnskap og årsmelding sendes deltakerkommunene og Hedmark fylkeskommune årlig.

 

 

Årsmeldinger

Årsmelding 2016

Her kan du lese årsmelding for 2016

Årsmedling 2015

Her kan du lese årsmelding for 2015

Årsmelding 2014

Her kan du lese årsmelding for 2014

Årsmelding 2013

Her kan du lese årsmelding for 2013

Årsmelding 2012

Her kan du lese årsmelding for 2012

Årsmelding 2011

Her kan du lese årsmelding for 2011

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?