For koordinatorer

Sist oppdatert 18.01.2018
Hva er hensikten med ungdomsmedvirkning?

Formålet med Ungdommens fylkesting er at ungdom i Hedmark skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler.

Opp i gjennom årene har vi erfart at ungdommedvirkning kan gi mange fordler.

Kommunen og samfunnets gevinst kan være:

 • å innhente lokal kunnskap sett fra barn og unges ståsted
 • bedre løsninger
 • framtidsretta samfunnsutvikling/ planlegging
 • kreative og modige innspill
 • at ungdom flytter tilbake etter endt utdanning
 • rekruttering av unge lokale politikere*

Barn og unge som blir involvert kan oppleve:

 • økt stolthet over egen kommune/ eget fylke
 • større samfunnsengasjement
 • å lære om samfunnet, demokratiet og planlegging
 • å påvirke egen framtid og lære hvordan det kan gjøres
 • større eierskap til konkrete prosjekter
 • å bli sett og hørt; at ung blir regnet med som viktige bidragsytere

*To ungdommer som har vært med i arbeidsutvalget i Ungdommens Fylkesting i Hedmark har også hatt hederstittelen ”Norges yngste ordfører”.

Ønsker du at arbeidet du gjør skal ha større legetimitet? Hør med ungdommene hva de mener og senere kan du vise til at du har tatt med deres innspill.

Det er viktig at ungdommer som engasjerer seg i rådsarbeid og legger ned mange timer i arbeidet, også opplever at det de gjør er viktig. De har fått i oppgave å være ungdommens talerør, og da må vi legge til rette så de kan ta denne rollen.

Hvordan oppnå reell påvirkning?

Innledninger i fylkestinget (FT)

Bruk innledninga i fylkestinget - hver gang! 

Oppfordre AU til å fordele innledningene i FT seg imellom så flest mulig får erfaringen, gjerne to og to sammen, gjerne fordlet på komiteene. Ha tema og vinkling på innledning i FT som tema på AU-møter. Se til at ungdommene løfter flest mulig saker.

Vi har erfart at innledninga bør bestå av følgende:

 • Hva har UFT gjort siden sist fylkestingsmøte, en oppsummering. Fortell om innholdet i alle uttalelser og brev som er sendt til ulike instanser
 • Saker de som innleder i fylketinget er opptatt av, se handlingsprogrammet
 • Kommentarer til saker som skal til politisk behandling på dette møtet
 • Kommentarer til aktuelle saker i media

Be dem skrive innledningen så du kan lese den dagen før de skal innlede og be dem komme minst 1,5 timer før innledninga, så dere kan gå igjennom innholdet og sikre at alt er korrekt og forståelig - og at de kan øve sammen. Og innledninga skal begynne med å adressere fylkesordfører(, fylkesting).

Under innledning tar du bilder og noterer spørsmål og kommentarer fra fylkestinget. Klarer eventuelle svar med innlederne. Det er fort gjort å si noe som er feil, oppfordre derfor til å takke for kommentarer - og ta med eventuelle spørsmål tilbake til AU.

Fylkestingsrepresentanter har bedt om å få informasjon om hva UFT skal løfte på møtene for å være bedre forberedt. Kan en liste over punkter sendes til gruppelederne?

Hvis UFT løfter store og ukonvensjonelle saker, orienter FR før møtet.

Dagen etter møtet kan du dele streamen i sosiale medier. 
NB, lenken endres etter første natt.

Uttalelser til saker til politisk behandling

Tilby gjerne å skrive uttalelsene for dem. Men vær da sikker på at du skriver det de mener!!

Egne prosjekter

For at ungdommene skal oppleve å gjør en forskjell (når politikerne ikke er så flinke til å lytte) kan det være lurt å gjennomføre egne prosjekter:

 • Arrangere temadager hvor fokus er på tema som opptar ungdom: Inkludering og innaforskap, skolehelsetjenesten, kommunereformen, etc.
 • UFT har utviklet en lærerveileder om samfunnsengasjement og demokratiopplæring.
 • Bidratt til at alle de videregående skolene har fått likt valgopplegg, utviklet en gjennomføringsmodell for alle skoledebattene og ledet debattene på så godt som alle de videregående skolene i 2017 - med svært gode tilbakemeldinger
Mediearbeid

Ungdommene bør forstå hvorfor de skal bruke media:

 • Indirekte påvirkning av politikere
 • Vise ungdom at de er et talerør for dem
 • Rekruttere UFTere
 • Få administrasjonen til å bli bevisst om at saker må sendes via UFT

Hvordan få ungdommene til å tørre å stikke fram hue i media? Send dem i media med saker AU eller UFT har vedtatt. Første møte med media bør være rett etter at de er valgt hvor de forteller at de er valgt. De kan da ha med seg en sak fra høstmøtet som engasjerer dem.

Inviter gjerne media til møter i UFT/AU. Media kan være interessert i å veilede ungdommene. Besøk gjerne også HA og se trykkeriet.

Koordinator bør tipse om saker som kan postes i sosiale medier, slik som artikler fra www.ungting.no. Skriv gjerne også forslag til tekst som kan følge lenken du deler. Men la ungdommene poste selv, slik at teksten passer til ungdom. Det er lett å tro at vi vet hvordan ungdom tenker, men vi er ikke ungdommer (lenger, bare gamlisungdom).

Gjennomføring av styremøter/AU-møter

Saker til behandling

Ungdommene representerer alle ungdommer i hele fylket og skal løfte alles stemmer:

 • Hvordan få tak i saker ungdommene mener noe om fra administrasjonen før de går til politisk behandling?
 • Hvordan få ungdommene selv til å foreslå saker? 

Vi bruker gjerne arbeidsverksted med idedugnad på stormøtene til innspill til handlingsprogram, for å sikre at vi får inn flest mulige forslag som deretter stemmes over.

Send gjerne ut tips til koordinatorene i kommunene også, de har samme utfordring!

Sakslister

Noen faste saker MÅ være med:

 • Godkjenning av referat fra forrige møte - kan være lurt å gå igjennom på hvert møte og se at oppgaver er fulgt opp
 • Godkjenning av innkalling og saksliste for gjeldende møte

Dere kan også velge å ha med flere faste saker:

 • Orienteringssaker/ referatsaker: Møter som har vært og hvem som deltar på møter som kommer (Årshjul)
 • Eventuelt (saker som meldes inn etter at sakslista er laget og ikke krever vedtak)
 • Andre saker (saker som meldes inn etter at sakslista er laget og som krever vedtak)

Sakslista kan/bør bestå av følgende saker:

 • Saker som administrasjonen utarbeider på oppdrag for fylkestinget som skal behandles politisk
 • Prosjekter som administrasjonen jobber med og hvor UFT kan påvirke resultatet
 • Saker i handlingsprogrammet til UFT
 • Aktuelle saker i media
 • Saker hvor AU/UFT kan påvirke resultatet

AU-møter kan i tillegg ha følgende saker:

 • Planlegging av møter i UFT og hvem som deltar på eksterne møter 
 • Planlegging innledninger i fylkestinget
 • Planlegging av prosjekter som AU jobber med (temadager, valg, kampanjer etc)

Orienteringssaker bør prioriteres ned, slik at det tiden brukes på saker hvor det er mulig å gjøre en forskjell.

 Forslag til arbeidsfordeling mellom lederne og koordinator

Lederne/lederutvalget Koordinator Når
Foreslår saker i FB gruppa for LU  Foreslår saker i FB gruppa for LU Kontinuerlig
Fastsetter møter og varsler om neste Oppdaterer møteplan (årshjul) og booker møterom På AU-møter
Fastsetter saksliste Lager referatmal basert på  En uke før
Bestemmer innledere Kontakter innledere internt og eksternt Så snart som mulig
Leder møtet og velger referent, tar imot gjester ved å ta dem i hånda og se i øynene og takker etter besøket Støtter den i AU som skriver referatet Under møtet
Ser til at arbeidet blir fulgt opp Renskriver referatet Etter møtet

Dialog mellom møter

Ungdommene som engasjerer seg er gjerne aktive på flere areaner. Derfor bør vi være der de er. De er gjerne på nett: la dem bestemme hvilke plattformer de vil bruke.

På Facebook har vi grupper for LU= lederutvalget, AU= arbeidsutvalget/ styret vårt, UFT= alle som er valgt fra kommunene, må oppdateres jevnlig. I tillegg har vi grupper for hver komité som UFT er delt i og for prosjekter vi gjennomfører. Det gir som regel raskere respons å kontakte via Messenger, enn via epost.

Valg av representanter til Ungdommens fylkesting

Hvert år skal kommunen velge en representant og to vararepresentanter mellom 15 og 23 år til Ungdommens Fylkesting. Hver kommune skal ha to representanter og opp til fire vararepresentanter. Representantene skal fortrinnsvis være av ulikt kjønn.

Hvorfor velge representanter?

Det er viktig at alle kommuner er representert i Ungdommens Fylkesting.

 • Der kan ungdommene løfte saker fra kommunen til fylkesnivå.
 • Ungdom i alle kommuner står bak vedtak i Ungdommens Fylkesting
 • Desto flere kommuner som er representert, desto mer demokratisk er organet og desto mer styrke er det i vedtakene 
 • Ungdommens fylkesting skal representere alle ungdom i Hedmark og alle kommunene i fylket. .

Hvordan rekruttere representanter og vararepresentanter?
Noen kommuner forteller at det er vanskelig å få ungdom til å ta på seg vervene. I andre kommuner er det mange som kjemper om å bli valgt. Hvis det er få kandidater kan ungdomsrådet:

 • Inviter gjerne en fra Ungdommens fylkesting (UFT) sitt arbeidsutvalg til ett av møtene deres og få ham eller henne til å fortelle hvordan vi jobber og hva vi jobber med. Kanskje melder det seg flere interesserte da?
 • Fortelle at møtene våre som regel er i helger og at de derfor ikke mister særlig undervisning.
 • Orientere om at de som engasjerer seg mest, ser tilbake på dette som en verdifull del av ungdomstida si.
 • Spre informasjon om oss: Her finner du mer informasjon til ungdommer som kan vurdere å melde seg som representanter.

Vi oppfordrer ungdomsrådene til å tenke mangfold i utvelgelsen av kandidater til vervene.

Når velge representanter?

Hvert år velger alle kommuner i Hedmark medlemmer til Ungdommens Fylkesting: en representant og to vararepresentanter. Alle velges for to år av gangen slik at det blir overlapp.

Når valget gjennomføres før sommerferien, kan UFT komme tidlig i gang med året sitt. For ungdommenes skyld er det lurt å velge representanter før tale- og debattopplæringen - slik at ungdommene kan delta på opplæringshelgen vår. I 2018 blir denne opplæringa trolig 14.-16. september. Opplæringen er for alle representantene og vararepresentantene, gamle som nye.

Alle som blir valgt fra kommunen sin til å sitte i Ungdommens Fylkesting blir også oppnevnt av fylkestinget. For å få med ungdommene i saken til fylkestinget må vi ha navn senest i månedsskiftet oktober/november. Fylkestinget oppnevner UFT for å forankre UFT både lokalt i kommunen og regionalt i fylkestinget.

Rutiner for å melde inn nye representanter

Etter valget i ungdomsrådet (mv.) meldes nye representanter inn pr epost til postmottak@hedmark.org. Vi trenger navn, epostadresser og om de er representanter eller vararepresentanter.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?