For ungdomsråd

  Her finner du informasjon til Barne- og Ungdomsråd, Barn og Unges Kommunestyrer og liknende, i Hedmark.
  Sist oppdatert 18.01.2018

  Ungdommens Fylkesting skal styrke ungdomsinnflytelsen og –engasjementet. Alle ungdommer i Hedmark skal ha medvirkningsmulighet og påvirkningskraft ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår deres hverdag. Dette er to punkter i prinsipprogrammet til Ungdommens fylkesting.

  Det er frivillig for kommunene å opprette medvirkningsorgan for barn og ungdom i sine kommuner. Dette ønsker vi å endre!

  Likevel har de fleste kommunene og fylkeskommunene i Norge en ordning hvor (barn og) unge får mulighet til å påvirke politikken, fordi politikerne får bedre løsninger når også unge får uttale seg om saker.

  Stortinget vedtok et tillegg i Kommuneloven i mai 2017 som innebærer at ungdomsråd fortsatt er frivillig, men at de som velger å opprette det må følge gitte retningslinjer. Lovteksten blir ikke iverksatt før retningslinjer for ungdomsråd er på plass. Du kan være med på å foreslå nye retningslinjer. Høringen er ikke igangsatt ennå. Retningslinjene skal senest være på plass før valget i 2019. Lovteksten angir en øvre aldersgrense for å bli valgt inn i ungdomsråd som 18 år. I tillegg innebærer teksten at ungdom ikke har tale- eller forslagsrett i fylkestingsmøter eller på kommunestyremøter. Fylkestinget og kommunestyrene står fortsatt fritt til å invitere dere til å innlede i møter. Og alle innbyggere har forslagsrett, mulighet til å melde inn saker i forkant av møter. Det er altså ikke disse rettighetene som utgår, men muligheten til å foreslå endringer i konkrete saker i møtene deres.

  Ungdommens fylkesting i Hedmark arbeider for å få omgjort Stortingsvedtaket; endre aldersgrensa og få lovfestet ungdomsråd i kommunene. På Dagsmøtet 10.2.18 vedtok UFT følgende:

  - ungdomsråd skal være lovfestet.
  - ungdomsråd ikke bør ha en absolutt aldersgrense, og ikke 18 år slik det er vedtatt i Kommunelova.
  - ungdomsråd bør ha taletid, og ikke talerett i fylkesting eller kommunestyre.
  - ungdomsråd ikke skal ha forslagsrett i fylkesting eller kommunestyre, men i forkant og sendes inn og behandles som andre saker.
  - det ikke bør være nasjonale retningslinjer for ungdomsråd.
  - det bør være ansatt en koordinator i minimum 50 % for ungdomsråd på kommunalt nivå og minimum 90 % for regionalt.

  Vi oppfordrer dere til å kontakte politikerne fra Hedmark og be dem om å gjøre om vedtaket.

  Her finner du lovteksten:

  .

  Hvordan jobbe i et ungdomsråd?

  Se gjerne hvordan vi jobber i arbeidsutvalget. Mer informasjon om å jobbe i ungdomsråd finner du under informasjon til koordinator.


  Hvordan få innflytelse?

  Først må du vite hvem du ønsker å nå. Den viktigste målgruppa for UFT er fylkestingets medlemmer, i kommunen er det kanskje kommunestyret?

  Så må du vite hva du ønsker å oppnå. For å nå målene dine må du ha tydelige mål. Og du må ha argumenter som mottakeren forstår. Da er det både lov å bruke logiske argumenter og argumenter som appellerer til følelser. Her kan du se en video på engelsk om Cialdinis seks prinsipper for overtalelse.

  For å nå frem til politikerne kan dere:

  • (Be om å få) Innlede i kommunestyret
  • Foreslå saker eller legge frem forslag for kommunestyret
  • Få administrasjonen til å presentere saker som skal behandles i kommunestyret, særlig store plansaker:
  • Gi kommentarer muntlig til saksbehandler i store planprosesser (tidlig eller underveis i prosessen)
  • Lage skriftlige høringsuttalelser til saker før de behandles i kommunestyre
  • Stille spørsmål til politikere, f.eks invitere dem til møtene deres
  • Ha dialog med gruppeledere for ulike politiske partier, kontakte dem på epost eller ringe dem
  • Be om å få delta på gruppeledermøte - spør ordføreren!
  • Påvirke gjennom oppslag i pressen, men spør politikerne direkte først
  • Eller gjennom sosiale media: Facebook + Twitter + ?

  Hvordan kan et forslag til kommunestyret eller fylkestinget se ut? Her ser du et eksempel:

  Ungdommens fylkesting vedtok følgende på møte 12.11.2017:

  "Vi vil ha ekstrahjelp på VGS!
  Ungdommens fylkesting i Hedmark ønsker en ordning som tilbyr elever ved videregående skole ekstrahjelp i studietimer og etter skolen i forskjellige fag.

  Det er mange elever i dag som sliter på skolen og som gjerne kunne trengt ekstrahjelp i fagene de sliter i. Dessverre har ikke alle videregående skolene i Hedmark et tilbud for disse elevene, dette er noe vi i Ungdommens fylkesting mener at kan forbedres. Hvis dette tilbudet blir innført kan det føre til at færre elever stryker i fag, som igjen kan forhindre at elever dropper ut. Forhåpentligvis vil flere også gå ut av skolen med et høyere snitt hvis det blir lagt opp til ekstrahjelp ved behov.

  På bakgrunn av dette krever vi i Ungdommens fylkesting i Hedmark ekstrahjelp på alle fylkets videregående skoler.

  Vi ber om at saken behandles i fylkestinget.

  Ta kontakt med meg for mer informasjon: hallg@hotmail.com / 98810034

  Med vennlig hilsen

  Hallgeir Venholen
  Leder Ungdommens fylkesting"

  Bli valgt til Ungdommens fylkesting?

  Formålet med Ungdommens Fylkesting er at ungdom i Hedmark skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler.

  Om du melder seg til vervet, kan du få følgende muligheter:

  • Du har mulighet til å påvirke din egen framtid og framtida for ungdom i kommunen og i hele fylket
  • Du representere alle ungdommene i din kommune
  • Du kan ta opp ting som ungdom er opptatt av i kommunen din
  • Du lærer masse om demokrati, påvirkning, møteorganisering og argumentering, og får nye utfordringer
  • Du blir kjent med mange spennende og hyggelige mennesker fra hele fylket som er engasjerte og som opptatte av noe av det samme som deg
  • Du blir invitert på samlinger 3-4 ganger i året
  • Det er alltid voksne til stede som kan hjelpe deg om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til - dette er trygt
  • Noen blir valgt inn i arbeidsutvalget og får være med på mer av dette!
  • Du kan få en fin referanse når du skal søke jobb

  Vi ser til at alle føler seg hjemme på møtene våre, selv om de ikke kjenner noen i fra før av: Ungdommens Fylkesting er gøy og gir gjerne mersmak. Representanter stiller gjerne i flere perioder fordi de trives i gjengen,- og enkelte synes det gjør vondt å gi fra seg plassen når perioden er over.

  Representantene og varaene velges for to år av gangen, sånn at hver kommune til en hver tid har to representanter og fire vararepresentanter mellom 15 og 23 år. Det er ungdomsrådene eller liknende som velger representantene. (Fritt etter UFTs vedtekter)

  Her finner du informasjon til representanter og vararepresentanter.

  Ønsker du å melde deg som representant? Sjekk møtekalenderen vår og se om du kan delta på møtene våre, du finner møtekalenderen på hovedsiden vår www.ungting.no. Deretter sender du en epost til sekretæren i ungdomsrådet ditt. 

  Vi i Ungdommens Fylkesting er en fin gjeng samfunnsengasjerte og hyggelige ungdommer - som gjerne vil ha flere med i gjengen :-)

  Her finner du eksempler på vedtekter til ungdomsråd (UR) og barn og unges kommunestyrer (BUK) mv.

  Tips!
  Skal dere vedta nye eller revidere vedtektene for ungdomsrådet (e.l.)? 

  1. Lag en tekst om formålet med organet. 
  2. Etter at dere har vedtatt deres egne vedtekter, be kommunestyret også om å behandle vedtektene. Da får dere større tyngde bak arbeidet dere gjør.

  Eksempler
  Vedtektene til Ungdommens Fylkesting i Hedmark:

  Vedtekter UFT, rev des -16.docx

  Vedtekter fra Stange kommunes Barn og unges kommunestyre, vedtatt i Stange kommunestyre 18.06.2014, finner du her:

  BUK Stange.docx

  Vedtekter fra Kongsvinger kommunes Ungdomsråd, vedtatt i kommunestyret 31.10.2013, finner du her:

  VEDTEKTER UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER 2013.pdf

  Vedtekter fra Eidskog kommunes Ungdomsråd, fra 10.6.2010, finner du her:

  Vedtekter ungdomsrådet i Eidskog.doc

  Vedtekter fra Trysil Ungdomsråd, fra 26.08.2014, finner du her:

  Trysils Retningslinjer vedtatt 26.08.14.pdf

  Her finner du en mal for vedtekter for bydeler i Oslo:  

  Vedtekter for ungdomsrådet i bydel x.pdf

  For at grupper skal fungere godt er det viktig å bli kjent. Her har vi samlet øvelser som dere kan bruke på møter.

  Vi bruker disse øvelsene både når arbeidsutvalget er nyvalgt og når vi gjennomfører møter med hele Ungdommens Fylkesting.

  Her kan du komme i kontakt med ungdomsrådene i kommunene i Hedmark:

  Koordinatorer i kommunene

  Anette Friis Pedersen, Alvdal

  Anita Olsson, Eidskog

  Leif-Terje Solbakken, Elverum

  Kjell Erik Joten, Engerdal

  Jens Jørgen Jensen, Folldal

  Anne Marte Stemsrud, Grue

  Marian Skutlaberg, Hamar

  Tor Inge With, Kongsvinger

  Marius Birkeland Nielsen, Løten

  Gro Irene Holt og Lasse A. Weckhorst, Nord-Odal

  Jon Ola Kroken, Os

  Norvald Illevold og Øystein Wien, Rendalen

  Liv Berit Edvardsen, Ringsaker

  Else Bjørke, Stange

  Jørund Hjeltnes Langdal, Stor Elvdal

  Guro Kåsin Vangen, Sør-Odal

  Ragnhild Aashaug, Tolga

  Beathe Helen Sande, Trysil

  Morten B Often, Tynset

  Per Arnesen, Våler

  Lars Stensberg, Åmot

  Jan Bjerktun, Åsnes

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?