Saker på høring

Her finner du de sakene som til enhver tid er på høring.
Sist oppdatert 06.03.2018

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark 2019-2030

Høringsfrist er 7. september.

Innspill sendes til postmottak@hedmark.org

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark 2019-2030 - høringsutkast.pdf

Kontaktpersoner:

Ingrid Lauvdal

Turid Lie

Høringsbrev

I tråd med plan og bygningsloven §§ 5-2 og 8-3 legger fylkesrådet i Hedmark forslag til Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark 2019-2030 ut til offentlig ettersyn og høring. 

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark 2019-2030 skal være et redskap for kompetanseutvikling, rekruttering og videreutvikling av arbeids- og næringslivet i hele fylket. 

Den regionale planen skal bidra til å styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle innen kompetansepolitikken, og vil være et grunnlag for en tettere og mer forpliktende samhandling mellom fylkeskommunen, kommuner, regional stat, kompetansemiljøer, arbeidslivsaktører og frivillig sektor om de viktigste satsingsområdene for kompetanseutvikling i Hedmark. Felles ambisjoner, gode samhandlingsprosesser og sambruk av ressurser og virkemidler vil være suksessfaktorer i oppfølging av planen.

Planens hovedmål er:

En befolkning med høy kompetanse og et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv.  

I samsvar med plan og bygningsloven, er regional plan og handlingsprogram utarbeidet i samme dokument. Gjennom planarbeidet har intensjonen vært å gjøre en viss prioritering ved å begrense antall strategier og tiltak. 

Kultur for læring er gjennomgående perspektiv i planen.

Fire spesifikke temaområder er valgt ut:

  • Læringslivet – livslang læring
  • Attraktive arbeidsplasser – gründerskap og kompetansearbeidsplasser
  • Markedsorienterte og lærende klynger og nettverk
  • Innovasjon i offentlig sektor

Innenfor hvert temaområde er det tilknyttet temamål, strategier og tiltak. Konkretiseringen av tiltakene vil skje gjennom oppfølging av de enkelte tiltakene.

Gjennom høringen ber vi spesielt om kvalitetssikring når det gjelder

  • omtale av de enkelte regioner (kapittel 5)
  • forslag til aktører under de spesifikke tiltak

Handlingsprogram for regionplan for Røros bergstad og Circumferensen

Høringsfristen som ble vedtatt i fylkesrådet er etter administrativt vedtak forlenget fram til 20. august 2018.

Innspill til høringen sendes til postmottak@hedmark.org 

Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen - handlingsprogram for 2019 -2021- høringsutkast.pdf

Mer om behandlingen

Fylkesrådet vedtok 28.5. 2018  (sak 90/18) å sende på høring handlingsprogram for Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen. Regionplanen, som er felles for de to fylkene, ble vedtatt i 2011, og er førende for hvordan Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner forvalter verdensarvområdet. Planen realiseres gjennom toårige handlingsprogram. Handlingsprogrammet har vært oppe til behandling i verdensarvrådets faggruppe, og i Verdensarvrådet.

Regionplanen og fylkesrådets behandling 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?