Folkehelseundersøkelse om livskvalitet og nærmiljø 2019

Hedmark fylkeskommune har gjennomført en spørreundersøkelse for å få vite mer om hvordan folk har det og hvordan de opplever nærmiljøet sitt i Hedmark.
Sist oppdatert 07.12.2018

Rapport

Hovedrapport fra undersøkelsen:

Nærmiljø og livskvalitet i Hedmark 2019.pdf

 

Regionrapporter:

Fjellregionen.pdf

Hamarregionen.pdf

Kongsvingerregionen.pdf

SørØsterdal.pdf

Kommunerapporter:

Alvdal.pdf

Eidskog.pdf

Elverum.pdf

Engerdal.pdf

Folldal.pdf

Grue.pdf

Hamar.pdf

Kongsvinger.pdf

Løten.pdf

Nord-Odal.pdf

Os.pdf

Rendalen.pdf

Ringsaker.pdf

Stange.pdf

Stor-Elvdal.pdf

Sør-Odal.pdf

Tolga.pdf

Trysil.pdf

Tynset.pdf

Våler.pdf

Åmot.pdf

Åsnes.pdf

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i fylkeskommunens plan- og utviklingsarbeid for å bidra til bedre folkehelse, livskvalitet og trivsel. Resultatene vil også kunne brukes av hver enkelt kommune i Hedmark for få et enda bedre folkehelsearbeid.

Opplysninger fra undersøkelsen kan også brukes videre i forskning og analyser for å følge utviklingen i helse og levekår over tid, og undersøke årsaker til senere sykdom og andre tilstander.

Hedmark fylkeskommune er databehandlingsansvarlig for undersøkelsen, mens Norsk Gallup foretar datainnsamling og utarbeidelse av rapporter på oppdrag fra fylkeskommunen.

Hvordan ble deltakerne valgt ut?

Invitasjonen ble sendt til 32000 tilfeldig valgte personer over 18 år i Hedmark. Adresser er hentet fra Folkeregistret, koplet med e-post og telefonnummer hos Direktoratet for IKT i forvaltningen (Difi).

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta, og du kan til enhver tid trekke deg fra undersøkelsen uten at dette vil ha noen konsekvenser. Du har under datainnsamlingen rett til informasjon, innsyn, korrigering, sletting og sperring etter helseregisterlovens § 23 til § 25. Du vil også på forespørsel få utlevert en kopi av opplysningene dine, og vil eventuelt kunne sende klage på opplysningenes behandling til personvernombudet eller Datatilsynet. 

Hva ble det spurt om i spørreskjemaet?

Spørsmålene handler om livskvalitet, trivsel og andre forhold som betyr noe for folkehelsen. Mange av spørsmålene er hentet fra Helsedirektoratets anbefalinger om måling av livskvalitet som ble publisert i august 2018: "Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem". I tillegg er det brukt spørsmål fra tidligere undersøkelser vi har gjennomført i Hedmark, som du finner på våre nettsider.

Undersøkelsen vil gi kunnskap om flere forhold som skal inngå i en oversikt over helsetilsand og påvirkningsfaktorer på helse. Dette kunnskapsgrunnlaget vil så inngå i utarbeidelse av ny planstrategi i fylkeskommunen. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

  Spørreskjema Hedmark Livskvalitet og nærmiljø 2019.pdf

Spørsmål til undersøkelsen?

Har du spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte folkehelseavdelingen i Hedmark fylkeskommune v/ Folkehelseteamet (folkehelse@hedmark.org, telefon 62 54 40 00). Har du spørsmål om skjemaet eller utfylling ta kontakt med Norsk Gallup (gallup-undersokelse@tns-gallup.no, telefon 80 08 47 00, mandag-torsdag kl. 09-14. Du vil også kunne henvende deg til Datatilsynet eller Statens helsetilsyn dersom du mener undersøkelsen på noe punkt ikke er i tråd med beskrivelsen ovenfor.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?