Tilrettelagt transport (TT)

TT-ordningen (tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede) er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud.
Sist oppdatert 05.12.2017

Ordningen administreres av Hedmark Trafikk FKF

Søknadsskjema og kontaktinformasjon finnes på Hedmark Trafikks nettside om TT-transport.

TT-forskriften

Det er ingen nasjonal forskrift for TT-transport. Fylkeskommunene vedtar sine egne forskrifter i henhold til nasjonale retningslinjer. Fylkestinget i Hedmark innførte nåværende TT-ordning med virkning fra 1. januar 2013. Ordningen ble evaluert sommeren 2014. På bakgrunn av evalueringen ble det lagt fram forslag om noen endringer i TT-forskriften. Forslag til ny forskrift ble vedtatt i fylkestinget i juni 2015, og den nye forskriften trådte i kraft den 1. september 2015.

Endring av én bestemmelse, § 6.1 vedrørende TT-rammen og fastsettelse av T (beløpet som tildelingen til hver enkelt brukes beregnes ut fra), ble vedtatt av fylkestinget den 21. april 2016. Fastsettingen av T skjer ved inngangen til nytt år, og endringen fikk virkning første gang for kalenderåret 2017.

Gjeldende TT-forskrift for Hedmark finnes på lovdata: Forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede, Hedmark

Noen hovedmomenter i ordningen

  • Søknader behandles av en fylkeskommunal TT-nemnd. Dette skal sikre lik behandling i hele fylket. Hedmark Trafikk FKF leder TT-nemnda, som i tillegg består av to representanter foreslått av Rådet for Likestilling for Funksjonshemmede og en lege.
  • Brukere kan bestille turer direkte fra godkjent transportør.
  • Ingen egenandel
  • TT-beløpet beregnes i forhold til avstand mellom bosted og kommunesenter. Alder har ingen betydning for beløpets størrelse.
  • TT-kortet kan benyttes i hele Norge der hvor transportør godtar kortet som betalingsmiddel.

TT-ordningen i Innlandet fylkeskommune fra 01.01.2020

Fra 01.01.2020 vil Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen til Innlandet fylkeskommune. Det er et stort og omfattende arbeid som nå gjøres med å samordne/ koordinere ulike retningslinjer og forskrifter.

Transporttjenesten for forflytningshemmede (TT) skal samordnes. I dag har Hedmark og Oppland ulike TT-ordninger, og det skal utarbeides en ny TT-ordning som skal gjelde for hele Innlandet fylkeskommune.

Høring - Felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune

Arbeidsutvalget har i møte den 10.04.2019, sak 38/19, fattet følgende vedtak: 

  1. Arbeidsutvalget vedtar å sende vedlagte forslag til felles TT-forskrift for Innlandet med høringsnotat på høring.
  2. Høringsfrist settes til den 16. mai 2019, og fristen er absolutt fordi det tas sikte på behandling av TT-forskriften i Fellesnemnda i juni 2019

Hedmark og Oppland praktiserer tilrettelagt transportordning (TT-ordning) for forflytningshemmede forskjellig i dag, og det er derfor nødvendig å samordne dette tilbudet inn i den nye fylkeskommunen. Det tas sikte på å innføre ny felles TT-ordning fra 01.01.2020.

Høringen består av følgende tre dokumenter:

Saksframlegg til arbeidsutvalget.pdf

TT-forskrift Innlandet - høringsversjon.pdf

Høringsnotat TT-ordning Innlandet fylkeskommune.pdf

Høringsfristen er satt til den 16. mai 2019. Innspill som er fylkeskommunen i hende etter fristen, kan ikke påregne å bli tatt i betrakting.

Høringsinnspill, både fra Hedmark og Oppland, sendes til postmottak@hedmark.org. Merkes med «Sak 18/9131 Ny TT-ordning for Innlandet fylkeskommune».

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?