Aktiviteter, arrangement, tiltak

Hedmark fylkeskommune gir tilskudd til organisasjoner og andre som skal arrangere noe for andre eller organisere en aktivitet.
Sist oppdatert 25.10.2017

Profesjonell musikk

Frist: 1. desember

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling og formidling av musikkproduksjoner i Hedmark.

Retningslinjer og søkeveieldning

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle musikere med utøvende musikk/komposisjon som sitt hovedvirke
 • Du må bo eller ha tilknytning til Hedmark
 • Du må være registrert med eget organisasjonsnummer

Hva kan det søkes støtte til?

 • Produksjoner med tilskuddsbehov på minimum 100.000 kroner
 • Tilskuddet begrenses oppad til maksimalt 1 million kroner
 • Produksjoner innenfor hele den musikalske bredden
 • Produksjoner der musikk er en sentral del av produksjonen
 • Nye produksjoner med framføring
 • Utviklingsprosjekter
 • Produksjoner som er forankret i Hedmark
 • Produksjoner som kommer publikum i Hedmark til gode

Hva kan du ikke søke om?

 • Det gis i utgangspunktet ikke tilskudd til innspilling av musikk og utgivelse av CD-plater
 • Driftsstøtte til etablerte musikkarrangementer og festivaler
 • Enkelttiltak av lokal eller avgrenset karakter
 • Investeringer og utstyr
 • Arbeidsstipend

Kriterier for vurdering

 • Profesjonalitet
 • Faglig innhold
 • Prosjektets størrelse
 • Plan for formidling
 • Forankring i Hedmark

Slik søker du

Du må benytte elektronisk søknadsskjema, skjema finner du på https://skjema.hedmark.org

Tips før du går inn på søknadsskjemaet

Det kan være nyttig å lage en kladd før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. I skjemaet må du fylle ut følgende informasjon:

Side 1/7

Organisasjon/søkers navn:

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Kontaktperson:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Bankkonto:

Side 2/7

Navn på prosjektet/tiltaket (et prosjekt per søknadsskjema):

Søknadssum:

Totale kostnader på prosjektet:

Prosjektet/tiltakets start:

Prosjektet/tiltakets slutt:

Kort beskrivelse av prosjektet/tiltaket (maks 160 tegn):

Side 3/7

Hva er målet med prosjektet/tiltaket?

Side 4/7

Beskriv prosjektet/tiltaket og hvordan det er forankret i Hedmark:

Side 5/7

Hvem samarbeider om prosjektet/tiltaket, og hvordan?

Side 6/7

Oppgi de involvertes tilknytning til Hedmark.

Side 7/7

Nødvendige vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Tidsplan
 • Finansieringsplan/budsjett - må også vise andre tilskudd
 • CV til musiker/involverte. Tilknytning til Hedmark må framkomme

Legg ved lyd-/bildefiler hvis du har.

Maksimum størrelse per vedlegg er 8 MB.

Hvis du får tilsagn om tilskudd, må du:

 • Fylle ut skjema «Aksept av vilkår» senest to måneder etter at du får skjemaet tilsendt sammen med vedtak om tilskudd
 • Profilere Hedmark fylkeskommune med logo på program, plakater o.l. der det er naturlig
 • Inngå avtale med Kulturkort for ungdom for kulturarrangementer der ungdom er en målgruppe
 • Tilby ledsagerordningen på arrangementer der det er mulig og hensiktsmessig

Generelle kulturmidler

Frist: 1. desember

Tilskudd til kulturaktiviteter med et regionalt nedslagsfelt.

Retningslinjer og søkeveiledning

Søkere til ordningen må oppfylle minst ett kriterium for å komme i betraktning.

Kriterier

 • Regionalt preg: Tiltak som har interesse utover det lokale og helst for Hedmark i større sammenheng prioriteres.
 • Høy kvalitet: Det er viktig at tiltaket tilstreber kvalitet og kompetanseutvikling. For eksempel gjennom samarbeid mellom profesjonelle aktører og dyktige amatører.
 • Kommunal medfinansiering: Tiltak og prosjekt hvor vertskapskommuner bidrar økonomisk prioriteres.
 • Inkluderende: Tiltaket må være inkluderende og åpent for alle.
 • Samarbeidsprosjekt som involverer ulike fagmiljøer, krefter, aktører fra flere kommuner prioriteres.
 • Prosjekter/tiltak som bidrar til aktivitet og deltagelse representerer både opplevelse og læring, prioriteres.
 • Tiltak og prosjekt som ansees som nyskapende med overføringsverdi for andre kulturaktører prioriteres.
 • Tiltak som gjennomføres i fylket som omfatter samarbeid utenfor fylket eller samarbeidsprosjekt hvor flere miljøer og aktører fra fylket deltar, prioriteres.
 • Prosjekter eller tiltak som har særlig betydning for innsamling og registrering av materiale som kan gå tapt, kan innvilges tilskudd.

Dette gir vi ikke tilskudd til:

 • Turnéer i skoleverket.
 • Investeringsmidler og utstyr faller utenfor.
 • Landsomfattende tiltak uten fylkesledd i Hedmark
 • Deltagerstøtte på andres arrangement.
 • Lokale tiltak - søk tilskudd fra vertskapskommunen. Med unntak for forsøks- og utviklingsarbeid som ansees som nyskapende og har overføringsverdi.
 • Bok-, cd- og dvd-produksjoner. Med unntak av innsamlingsarbeid eller historieformidling.
 • Interne jubileumsarrangement, jubileumsberetninger, årbøker, premier.

Slik søker du

Elektronisk søknad

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Mottakers forpliktelser

 • Tilskuddsmottakere skal profilere fylkeskommunen med logo på program, plakater o.l.
 • Rapport med regnskapssammendrag må innsendes sammen med en utbetalingsanmodning for å få utbetalt innvilget tilskudd. Frist 15. november samme år tiltaket eller arrangementet er gjennomført.
 • Det forutsettes samarbeid med ordningen Kulturkort for ungdom for kulturarrangement hvor ungdom er en målgruppe.

 • Ledsagerordningen i fylkeskommunen skal benyttes på arrangement der det er mulig og hensiktsmessig.

Arrangementsutvikling idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Frist: 1. desember

Målet med ordningen er å stimulere arrangørmiljøer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som bidrar til å gjøre Hedmark attraktivt for store arrangement.

Retningslinjer og søkeveiledning

Tilskuddsordningen er rettet mot planleggingsprosess for arrangement uavhengig av arrangementets år.

Søknader kan være på inntil 100 000 kroner.

Vi ber om at søkere setter seg inn i Plan for fysisk aktivitet når dere skal formulere søknader. Legg spesielt merke til målformuleringene for Fysisk aktivitet – barn og unge.

Plan for fysisk aktivitet i Hedmark

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige lag/foreninger tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Det Frivillige Skyttervesen, Norges bilsportforbund og Forum for natur og friluftsliv.
 • Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret – Brønnøysund.

Kriterier i prioritert rekkefølge

 1. Fylkeskommunen skal involveres i planleggingsprosessen.
 2. Arrangementet skal være en læringsarena for ungdom, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.
 3. Arrangementet skal bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangementer.
 4. Arrangementet skal sette Hedmark på arrangørkartet og bidra til utvikling av lokalsamfunn.

Utover dette vil følgende bli prioritert:

 1. Arrangement der flere klubber og/eller arrangementsmiljøer samarbeider.
 2. Arrangement/mesterskap over flere dager og i kombinasjon med breddeidrett.
 3. Klubber med adresse og/eller aktivitet i Hedmark.
 4. Kostnader – budsjett for arrangementet.
 5. Antall deltakere og antall frivillige involvert.

Slik søker du

Elektronisk søknad

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Tildelingsprosess

 • Ved behov blir søknadene diskutert med Hedmark Idrettskrets, Forum for natur og friluftsliv og Det frivillige skyttervesen.
 • Tildeling av midler behandles av fylkesrådet i januar i tildelingsåret.
 • Søkere får tildelingsbrev med kriterier for bruk av midler så snart vedtak er fattet.
 • Tilsagnet utbetales etter utbetalingsanmodning med vedlagt rapport, så snart utviklingsprosessen er gjennomført, senest 15. november samme år som arrangementet er.

 

Påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Arbeid for å forbedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller i Hedmark

Frist: 12. april og 12. september

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Kommunene i Hedmark kan søke enten alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer og/ eller privat sektor.

Hva kan du søke støtte til?

Arbeidet skal rettes mot befolkningen. Det gis ikke støtte til individrettede tiltak.

Vi stiller krav om at folkehelseutfordringene det skal arbeides med skal være identifisert i kommunens kunnskapsgrunnlag, dokumenter eller planer.

Dette må være sentralt i arbeidet:

 • Utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen
 • Styrking av et inkluderende nærmiljø
 • Økt opplevelse av livskvalitet
 • Mestring
 • Mening og tilhørighet i befolkningen
 • Arbeid/tiltak der kunnskap og erfaringer blir dokumentert slik at det kan deles med andre

Tiltakene/ arbeidet kan innebære å endre, styrke praksis, utvikle noe eget, eller prøve ut noe som er utviklet et annet sted. Tiltak kan forstås bredt i den forstand at det også kan omhandle utprøving av organisatoriske endringer eller samhandlingstiltak.

Kriterier

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de totale prosjektkostnadene.
 • Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital
 • Det må vises i kostnadsbudsjettet hvor denne egeninnsatsen settes inn. Antall timer og timesatser må spesifiseres
 • For dugnadsarbeid/innsats fra frivillige lag og foreninger kan det legges inn en timesats på maksimalt 200 kroner

Det kan ikke tildeles støtte til

 • ordinære kommunale oppgaver, lønnsmidler
 • dekning av tidligere opparbeidet underskudd eller underskuddsgaranti

Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Krav til søknaden

 • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater og effekter
 • Plan for gjennomføring
 • Organisering av prosjektet og evnt. samarbeidspartnere

Mangelfulle søknader kan bil avvist.

Søknad sendes via regionalforvaltning.no

Slik legger du inn søknad i regionalforvaltning.pdf

Ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknad for nødvendige avklaringer.

Randi Wahlsten, tlf. 414 01 413

Sissel Løkra, tlf. 900 17 418

Aktiviteter og arrangementer av og for ungdom

Frist: 1. mars

Formålet med tilskuddet er å støtte åpne møteplasser for ungdom eller aktivitetsfremmende tiltak for ungdom. Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i lokale ungdomsråd.

Retningslinjer og søkeveiledning

Ungdommens fylkesting fordeler midler til tiltak av, for og med ungdom i Hedmark fylke. Midlene deles ut til tiltak som kommer ungdom i alderen 13-25 år til gode.

Hvem kan søke?

Organisasjoner for eller med ungdom, enkeltpersoner eller grupper i Hedmark som ønsker å gjøre en innsats for ungdom i alderen 13 til 25 år. Organisasjoner som søker må ha en demokratisk oppbygning og være åpen for alle i riktig aldersgruppe.

Dette kan du søke om midler til

Tiltak i Hedmark for ungdom mellom 13 og 25 år som kommer en større gruppe ungdom til gode.

Det gis ikke tilskudd til drift.

Dette blir vektlagt i vurderingen

• Tiltak og søknader som involverer lokale ungdomsråd blir prioritert

• UFT prioriterer søknader fra nye søkere og til nye formål

• Aktivitetsfremmende tiltak

Slik søker du

Send søknaden elektronisk

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Velg "Søknadsskjema for midler til ungdomsaktiviteter".

Regnskap og rapport sendes Ungdommens fylkesting etter gjennomført tiltak, senest 1. oktober på e-post postmottak@hedmark.org.

Frist: 1. desember

Fylkeskommunen ønsker å stimulere til utvikling av evner, ferdigheter og deltakelse blant barn og unge innenfor kulturfeltet.

Retningsliner og søkeveiledning

Støtten gis til kulturaktiviteter for barn og unge. Det gis støtte til maks tre aktiviteter per søker.

Hvem kan søke?

Organisasjoner som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og som har barne- og ungdomsaktivitet som hoveddel av sin virksomhet.

Disse kan ikke søke:

 • Idrettslag organisert gjennom Norges Idrettsforbund
 • Organisasjoner som mottar offentlig driftsstøtte fra staten eller fra andre ordninger i fylkeskommunen.
 • Midlertidige organisasjoner

Organisasjoner som er fylkesovergripende med minst ett lokallag kan i tillegg søke om grunnstøtte på 10 000 kroner. Det er ikke mulig kun å søke om grunnstøtte.

Slik søker du:

Du må benytte elektronisk søknadsskjema, skjema finner du på: https://skjema.hedmark.org

Rapportering

15. november i tildelingsåret skal organisasjonen sende inn rapport og regnskapssammendrag for gjennomførte tiltak, underskrevet av leder/kasserer. Tilskuddet utbetales på bakgrunn av denne rapporteringen. Tiltak som blir vesentlig rimeligere enn planlagt vil kunne motta redusert tilskudd.

Frist: 1. februar

Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Retningslinjer og søkeveiledning

Målgruppe for ordningen er frivillige organiasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Dette kan du søke om midler til

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter.

Deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger og telt.

Følgende typer tiltak blir prioritert:

 • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
 • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
 • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
 • Der personer som er lite fysisk aktive er målgruppe
 • Der barn, unge og barnefamilier er målgruppe
 • Der personer med nedsatt funksjonsevne er målgruppe

Slik søker du

Send søknaden elektronisk

 • Søknader fra frivillige organisasjoner på kommune- og fylkesnivå skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket søknaden gjelder.
 • Om et tiltak planlegges gjennomført i flere fylker, skal søknad adresseres til hver av de aktuelle fylkeskommunene med opplysninger om planlagt aktivitet og behov for midler i det aktuelle fylket.
 • Om tiltaket har personer fra hele landet som målgruppe, og/eller det er vanskelig å knytte tiltaket til ett eller et fåtall fylker, skal søknad adresseres til Miljødirektoratet. 
 • Søknader fra sentralleddet i medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO) skal sende sine søknader gjennom elektronisk søknadssenter, og disse søknadene adresseres til Norsk Friluftsliv.

Frist: Løpende

Ordningen er todelt. Barnehager som har gjennomført fiskesprellkurs kan søke om støtte til aktivitet med sjømat i sentrum. Ellers kan kommuner i Hedmark og frivillige organisasjoner søke om tilskudd til innkjøp at frukt og grønt til arrangementer.

Retningslinjer og søkeveiledning

1. Fisk og sjømat

Barnehager kan søke om inntil 2000 kroner maksimum to ganger i året. Aktiviteten/tiltaket skal fokusere på fisk og annen sjømat. Barna skal involveres i aktiviteten/ tiltaket.Barnehager i Hedmark som har deltatt på fiskesprellkurs vil bli prioritert.

Søknadsskjema fiskesprellaktivitet i barnehagen.docx

I tillegg kan kommuner og frivillige organisasjoner i Hedmark søke tilskudd til aktiviteter på arenaer der fisk og sjømat serveres via regionalforvaltning.no.

2. Frukt og grønt

Kommuner i Hedmark og frivillige organisasjoner søke om tilskudd til innkjøp at frukt og grønt til arrangement. De arrangementene der det er mye barn og unge blir prioritert.

Søknaden sendes elektronisk via regionalforvaltning.no.

Velg Hedmark i nedtrekksmenyen til høyre for å finne søknadsskjemaet.

Hjelp til å legge inn søknad i regionalforvaltning.pdf

For begge ordningene gjelder

 • Det kan kun søkes om midler til innkjøp av råvarer.
 • Tilskuddet skal øke tilgjengelighet på frukt, grønnsaker, fisk eller sjømat på arrangementene.
 • Idrettslag som søker om tilskudd til innkjøp av frukt skal bruke Idrettsfruktordningen.

Krav til søknaden

 • Kort beskrivelse av tiltak/ aktiviteten som planlegges
 • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater og effekter
 • Beskrive opplegg for profilering. Hedmark fylkeskommunes logo «Enkelt å velge sunt» skal profileres tydelig i forbindelse med tiltaket/aktiviteten.

Ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknad for nødvendige avklaringer.

Randi Wahlsten, tlf. 414 01 413

Sissel Løkra, tlf. 900 17 418 

Frivillige trafikksikkerhetstiltak

Søknadsfrist: 10. februar

Støtten kan gis til enkeltpersoner, foreninger eller organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet på frivillig basis.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg fordeler 100 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak etter søknad hvert år.

Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske eller holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer trafikksikkerheten i fylket.

Støtten gis som helt eller delvis tilskudd til gjennomføring av tiltaket.

Eksempler på tiltak som kan få støtte

 • Kampanjer, aksjoner og andre informasjonstiltak
 • Utarbeiding og trykking av brosjyremateriell
 • Demonstrasjoner og øvelser (for eksempel rettet mot refleksbruk)
 • Trafikksikkerhetsopplæring og øving
 • Konkurranser og utstillinger
 • Trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet
 • Etableringer av stier og tråkk som alternative skoleveger

Tiltak som retter seg mot spesielt ulykkesutsatte grupper vil bli prioritert.

Det forutsettes at den som mottar støtte ikke har økonomisk gevinst ved å gjennomføre tiltaket.

Tiltak som ikke støttes

 • Tiltak innenfor skoleverket, med unntak av tiltak i regi av foreldreråd eller FAU, dersom tiltakene kommer i tillegg til det skolen skal gjennomføre i henhold til læreplanen
 • Offentlige oppgaver som forutsettes dekket gjennom offentlige budsjetter, for eksempel bygging av gang og sykkelveg eller innkjøp av skilt.
 • Det gis ikke støtte til innkjøp av reflekser eller sykkelhjelmer med mindre disse skal brukes som premier i forbindelse med konkurranse.
 • Opparbeidelse av motocrossbane og lekearealer

Slik søker du

Fyll ut vedlagte skjema.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag/finansieringsplan med tidsplan for gjennomføring. Hvis det søkes om midler fra andre offentlige etater eller private organisasjoner i tillegg, skal det framgå av søknaden.

Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak.pdf

Send ferdig utfylt skjema til

HTU-sekretariatet
Statens vegvesen region øst
Avd. Hedmark
Parkgt. 81
2318 Hedmark

Eller på e-post: marit.nyhuus@vegvesen.no

Rapportering og bruk av midlene

Enkel rapport og regnskapsoversikt sendes HTU-sekretariatet etter at tiltaket er gjennomført, og senest 1. desember tildelingsåret.

Tildelte midler skal brukes i løpet av budsjettåret. HTU-sekretariatet skal underrettes og midlene tilbakeføres dersom tildelte midler ikke benyttes i budsjettåret. Det er imidlertid mulig å søke om utsettelse av gjennomføringen til påfølgende år. Slik søknad behandles av HTU-sekretariatet.

Tilskud til vilttiltak

Frist: 15. januar

Midler til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen og tiltak, der tiltaket har en regional, interkommunal eller nasjonal karakter.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner
 • Lag
 • Organisasjoner
 • Institusjoner
 • Kommuner

Tiltak som kan få tilskudd:

 • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt
 • Informasjon om jakt og  jaktmuligheter
 • Kartlegging av viltressursene og viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner
 • Innarbeiding av viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven
 • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd
 • Deltakelse i rettshavernes driftsplanarbeid

Under søknadsbehandlingen vektlegges tiltak som har regional, interkommunal eller nasjonal verdi.

Slik søker du

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Miljødirektoratet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?