Fysiske tiltak

Sist oppdatert 12.03.2018

Elbillader

Frist: 1. november

Tilskudd til etablering av ladestasjon for el- og ladbar hybridbil.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Alle som disponener parkeringsplasser som er tilgjenglig for offentligheten kan søke.

Hva kan du søke tilskudd til?

Etablering av ladestasjon for elbil. En ladestasjon er en parkeringsplass som har lademulighet og som er reservert kun for elbil/ladbar hybrid.

Du kan få tilskudd til 2 ladeuttak med 2 tilhørende parkeringsplasser eller 4 ladeuttak med 4 tilhørende parkeringsplasser. Tilskuddet utbetales etter innsendt anmodning med vedlagt dokumentasjon.

Krav til ladestasjoner som mottar tilskudd

 • Ladestasjonen må være tilgjengelig for alle, dvs. den kan ikke reserveres for enkeltpersoner
 • Ladestasjonen bygges med Type 2, Mode 3 kontakt

Les også tildelingskriteriene.

Tildelingskriterier

Det ytes et tilskudd på inntil 30 000 kroner til ladestasjoner med 2 ladeuttak og 2 tilknyttede parkeringsplasser. Det ytes tilskudd på inntil 60 000 kroner til ladestasjoner med 4 ladeuttak og 4 parkeringsplasser.

 • Parkeringplassen skal kun være reservert for elbiler / ladbar hybrid
 • Ladepunktet må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Informasjon om ladepunktet legges inn i NOBIL-databasen (http://nobil.no/index.php/tips-oss-om-ladestasjoner).
 • Parkeringsplassen må plasseres hensiktsmessig med tanke på sikkerhet og trafikale forhold
 • Søker må stå for drift og vedlikehold av stasjonen
 • Tilskudd må ikke overstige reell kostnad ved etablering av ladestasjon
 • Hvis ladestasjon ikke er etablert og i drift innen 12 måneder fra tilsagnsdato faller tilsagnet bort uten ytterligere varsel.

Tilskuddsbrev fullversjon.pdf

Søknadsskjema ladestasjon.docx

Kontaktperson
Rune Hoff
rune.hoff@hedmark.org
Tlf: 62 54 44 82

Kulturarenaer

Frist: Høsten, sjekk din kommune for eksakt dato

Tilskudd fra spillemidler til nybygg, ombygging og modernisering av lokale eller regionale kulturbygg.

Retningslinjer og søkeveiledning

For søknadsrunde 2020 gjelder kun de overordnede, nasjonale retningslinjene for ordningen. Dette er fordi ingen nye fylkeskommunale retningslinjer er vedtatt for Innlandet ennå. 

Retningslinjer

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på anleggsregisteret.no

Idrettsanlegg

Frist: Høsten, sjekk din kommune for eksakt dato

Tilskudd fra spillemidler til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg.

Inkluderer også tilskudd til skilting av turstier (tidligere turskiltprosjektet).

Retningslinjer og søkeveiledning

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på anleggsregisteret.no

Kontaktperson:
Kari Nilssen, tlf. 480 74 327

Sikring av friluftslivsområder

Frist: 15. januar

Formålet er å bedre tilgjengeligheten til friluftslivsområder for allmennheten.

Retningslinjer og søkeveiledning

Skal bidra til at friluftslivet styrkes som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Sikring av område for friluftsliv i nærområde er et viktig virkemiddel for å nå grupper som er lite aktive.

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Interkommunale friluftsråd

Lokale lag og organisasjonar m.v. kan gjerne ta initiativ overfor kommunar og friluftsråd om å fremme sikringssøknad.

Slik søker du

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn på Miljødirektoratet hvis du allerede er bruker, eller registrere deg som ny bruker

Kontaktperson:
Lars Gotaas, tlf. 411 06 913

Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

Frist: 1. februar

Tilskudd til å dekke ulike praktiske tiltak som følge av statlig sikring av viktige friluftsområder.

Retningslinjer og søkeveiledning

Målet for ordninga er å medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv.

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Interkommunale friluftsråd

Aktuell forvaltningsmyndighet kan søke om tilskudd til friluftslivsområde verna etter markaloven.

Hvilke type tiltak kan få tilskudd?

Midlene skal nyttes til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Tilrettelegginga har følgende hovedmål:

 • Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet for alle.
 • Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode naturopplevelser.
 • Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

Aktuelle tiltak er for eksempel

 • informasjonstavler
 • opparbeidelse av atkomstveg
 • parkeringsplass og turveger eller turstier
 • fiskeplasser
 • tiltak for å øke tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne
 • badeplasser
 • brygger
 • toalett og søppelstativ
 • tilplanting og skjøtsel
 • formidling av kulturminner

Midlene skal ikke nyttes til drift av friluftslivsområdet.

Det blir stilt krav om at kommune/friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet.

Planen skal følge Mal for forvaltningsplan, være godkjent av fylkesmannen og være innenfor planperioden.

For område vernet til friluftsliv etter markaloven er det et vilkår at tiltakene er i tråd med verneforskrift og eventuell forvaltningsplan for området.

Slik søker du

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn på Miljødirektoratet hvis du allerede er bruker, eller registrere deg som ny bruker

Kontaktperson:
Lars Gotaas, tlf. 411 06 913

Vassdragsmidler

Frist: 1. februar

Ordningen er primært rettet mot tilrettelegging for allmennhetens bruk av vassdrag og vassdragsnære arealer.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem som helst kan søke.

Krav til søknadens innhold

 • navn på tiltaket
 • navn på tiltakshaver/-havere
 • lokalisering av tiltaket, primært med kart
 • beskrivelse av tiltaket
 • kostnadsoverslag med bidragsytere/finansieringsparter
 • framdriftsplan med eventuell etappeangivelser
 • eventuell sammenheng med andre lokale/kommunale/regionale planer og/eller tiltak søknadsbeløp

Kriterier

 • Midlene disponeres av fylkesrådet og tildeles etter skriftlig, begrunnet søknad fra tiltakshaverne.
 • Midlene kan nyttes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.
 • Gitte tilsagn utbetales i sin helhet etterskuddsvis når tiltakene er sluttrapportert og revisorbekreftet regnskap er framlagt for fylkeskommunen.

Når tiltak ellers blir vurdert som likeverdige:

 • vil de som kommer flere til gode bli prioritert framfor tiltak som kommer færre til gode. Dette vurderes relativt i forhold til brukergruppenes størrelse.
 • vil de som har høy miljøprofil bli prioritert framfor de som har lavere miljøprofil.
 • vil de som står i plansammenheng eller relatert til andre tiltak bli prioritert framfor enkeltstående tiltak.
 • vil de som kopler sammen flere aktører og finansieringsparter/-kilder bli prioritert framfor tiltak som ikke gjør det.
 • vil de som har en skissert fremdriftsplan bli prioritert framfor tiltak som ikke har det.
 • vil vi etterstrebe en geografisk fordeling

Slik søker du

Send den på e-post:
postmottak@hedmark.org

Per post:
Hedmark fylkeskommune
Samferdsel, kulturminner og plan
Pb. 4404, Bedriftssenteret
2325 HAMAR

Kontaktperson
Hanne Thingstadberget, tlf. 62 54 44 60

Vannmiljøtiltak

Frist: 1. februar

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

Retningslinjer og søkeveiledning

For å nå miljømålene som er vedtatt i de regionale planene for vannforvaltning er det i mange vannforekomster nødvendig å gjennomføre tiltak for å bevare eller forbedre vannkvaliteten.

I denne omgang er det 500 000 kroner som lyses ut.

Tilskuddsmidlene skal benyttes til gjennomføring av tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i vannforekomster som er i risiko for å ikke nå miljømålet innen 2021. Kunnskapsinnhenting kan være en nødvendig del av tiltaket.

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Organisasjoner
 • Foreninger
 • Andre tiltakshavere

Kriterier

 • Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.
 • Midlene kan nyttes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.

Dette kan du søke om midler til

 • Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, iht. miljømål gitt i regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene)
 • Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i vannforekomster hvor det er nødvendig å se om gjennomførte tiltak har forbedret vannkvaliteten.
 • Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i tiltaksgjennomføringen.

Når tiltak ellers blir vurderet som likeverdige:

 • vil søknader vurderes opp mot prioriteringene det er lagt føringer for i de regionale planene
 • vil de søknadene tiltak som kopler sammen flere aktører og finansieringsparter/-kilder bli prioritert framfor tiltak som ikke gjør det
 • vil de som har en skissert fremdriftsplan bli prioritert framfor tiltak som ikke har det
 • vil vi etterstrebe en geografisk fordeling

Krav til søknadens innhold
Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn på tiltaket
 • Navn på tiltakshaver/-havere
 • Lokalisering av tiltaket, primært med kart
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Kostnadsoverslag med bidragsytere/finansieringsparter
 • Framdriftsplan med eventuell etappeangivelser
 • Eventuell sammenheng med andre lokale/kommunale/regionale planer og/eller tiltak
 • Søknadsbeløp

Slik søker du

Søknad sendes på regionalforvaltning.no

Hvordan legge inn søknad i regionalforvaltning.pdf

Utbetaling av midler

50 % av tilskuddet utbetales når tilsagn blir gitt og de resterende 50 % av tilskuddet utbetales når tiltaket er ferdigstilt og sluttrapportert.

Rapportering

Sluttrapport og regnskap sendes vannområde Glomma og Grensevassdragene v/Hedmark fylkeskommune innen utgangen av året etter tilskuddet er innvilget.

Kontaktperson

Trine Frisli Fjøsne, tlf. 995 28 611

Kulturminneverntiltak til verneverdige bygninger

Frist: 1. desember

Tilskudd gis til vedlikehold og istandsetting av verneverdige bygninger

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • I prinsippet kan alle eiere av fredete eller verneverdig anlegg/bygninger søke om tilskudd.
 • Unntak fra dette er bygninger og anlegg i statens eie og fylkeskommunale og kommunale
 • bygninger.
 • Når det gjelder fredete bygninger “på rot” i museers eller Fortidsminneforeningens eie, kan det gis tilskudd til bygningsmessig istandsetting, men tilrettelegging for visning og fasiliteter for publikum kan ikke få tilskudd fra bevilgningen.

Kriterier

1. Tilskuddet gis til antikvariske merkostnader. Tilskudd er først og fremst ment å dekke en del av utgiftene, hvor en pålagt antikvarisk løsning er dyrere enn standardutførelse, samt til spesielt omfattende vedlikeholdsarbeider.

2. Antikvariske retningslinjer skal legges til grunn for tiltaket. Det vil blant annet si å skifte ut minst mulig og å begrense eventuell utskiftning til det som er nødvendig for tilstanden, bruke materialer tilsvarende de opprinnelige ved eventuell utskiftning, så langt som mulig tilpasse framgangsmåten til de opprinnelige håndverksteknikkene, utføre overflatebehandling på dokumentert grunnlag, osv. I tilsagn om midler stilles det krav til utførelse på grunnlag av antikvariske prinsipper.

3. Standardheving, som tekniske forbedringer til f.eks. modernisering av kjøkken og bad, elektrisk opplegg, faller utenfor vilkårene.

4. Flytting av bygninger regnes ikke som et antikvarisk tiltak og faller også utenfor.

5. Tiltak som er iverksatt eller gjennomført er heller ikke tilsagnsberettiget.

6. Ved vedlikehold og istandsetting av kulturminner skal det legges vekt på

kunnskapsoverføring mellom håndverkere, eiere og forvaltere om tradisjonell materialbruk.

7. Tilsagnet er et prosjekttilskudd og kan brukes til lønn til håndverkere, samt innkjøp av nødvendige materialer. Fylkeskommunen kan på grunnlag av nevnte vilkår også stille krav til kompetanse hos utførende håndverker og til valg av materialer.

8. Tiltakene må planlegges og beskrives, og planen godkjennes av fylkeskommunens kulturminneavdeling før de iverksettes. De planlagte og godkjente arbeidene må følges nøye. Dersom ikke planene er tilstrekkelig redegjort for i søknaden, kan fylkeskommunen kreve at søknaden suppleres før den kan behandles, eller at det sendes inn en plan til godkjenning før første utbetaling av tilsagt beløp.

9. En del av tilsagnsbeløpet (inntil 10 %) kan brukes til kjøp av rådgivingstjenester til prosjektledelse/byggeledelse eller annen restaureringsfaglig kvalitetssikring av arbeidene. Dersom tiltakshaver har engasjert en slik kontaktperson, skal mottaker av tilskudd oppgi personens navn til fylkeskommunens kulturminneavdeling.

10. Tiltakshaver må selv stå ansvarlig som arbeidsgiver/oppdragsgiver for håndverkere/byggmestere. Dette innebærer at regninger skal adresseres til tiltakshaver som normalt må forskuttere utbetalingen.

11. Det forutsettes at innvilget tilskudd anvendes til det formålet som tilsagnet er rettet mot. Dersom planene for gjennomføring endres (teknisk/håndverksmessig, økonomisk eller framdriftsmessig) eller at prosjektet ikke lar seg gjennomføre, skal det gis beskjed om dette til fylkeskommunens kulturminneavdeling.

12. Tilskuddet gjelder for det året da tilsagnet ble gitt og for det påfølgende året (tilnærmet 2 års varighet).

13. Tilsagnet faller automatisk bort etter utgangen av det påfølgende året med mindre annet er spesielt avtalt skriftlig. For at vi skal kunne vurdere forlengelse av tilsagnet, må vi ha en søknad om dette innen 1. november det året som tilsagnet går ut.

14. Tilskuddet kan først utbetales når arbeidet er godkjent av fylkeskommunen som antikvarisk myndighet eller den som fylkeskommunen bemyndiger. Inntil 50 % av tilskuddet kan utbetales når igangsatt arbeid er dokumentert med fakturagrunnlag for utførte arbeider. Regnskapsoversikt med tilhørende bilag og en kort beskrivelse av de utførte arbeidene sendes fylkeskommunens kulturminneavdeling før endelig utbetaling av hele tilskuddet. Fotografier av gjennomført tiltak vedlegges rapporten.

15. Foreligger det grunnlag for ytterligere søknad om tilskuddsmidler, må ny formell søknad sendes fylkeskommunens kulturminneavdeling innen søknadsfristen. Det forutsettes at mottaker og involverte parter gjør seg kjent med og følger opp vilkår.

16. Tilsagnet innebærer ikke klarering av tiltaket i forhold til aktuelt lovverk. Selv om tilsagn om tilskudd er gitt, er tiltakshaver ansvarlig for at tiltaket er i samsvar med alle aktuelle lover, dette vil for eksempel kunne være kulturminneloven, plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven m.fl.

Slik søker du

Søknad sendes på regionalforvaltning.no

Hvordan legge inn søknad i regionalforvaltning.pdf

For å kunne få en effektiv behandling av de innkomne søknadene er fylkeskommunen avhengig av at søknaden blir utfylt og dokumentasjon vedlagt. Det vil lette behandlingen dersom det sendes inn gode beskrivelser/visualiseringer av hva som er planlagt gjort og hvordan dette tenkes utført. Det er også viktig å sende inn bilder av det omsøkte objektet slik det ser ut i dag.

De fleste som får støtte vil bli tilskrevet innen utgangen av april.

Statstilskudd til fredete bygg og anlegg

Frist: 1. desember

Dette er midler som Hedmark fylkeskommune fordeler fra Riksantikvarens tilskuddsmidler. Grunnlag for vurdering og prioritering av søknader er blant annet tilstandsregistreringen i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • I prinsippet kan alle eiere av fredete eller verneverdig anlegg/bygninger søke om tilskudd.
 • Unntak fra dette er bygninger og anlegg i statens eie og fylkeskommunale og kommunale
 • bygninger.
 • Når det gjelder fredete bygninger “på rot” i museers eller Fortidsminneforeningens eie, kan det gis tilskudd til bygningsmessig istandsetting, men tilrettelegging for visning og fasiliteter for publikum kan ikke få tilskudd fra bevilgningen.

Kriterier

1. Midlene skal primært brukes til sikring, vedlikehold og istandsetting av bygninger og anlegg. En mindre del kan brukes til prosjektering og prosjektledelse.

Tilskuddsmidler skal ikke dekke innvendig standardheving, moderne tekniske installasjoner eller endringer i forbindelse med tilrettelegging for annen bruk.

2. Tilskuddsmidlene skal, der det er mulig, kombineres med opplæringsordninger, slik at kompetansen heves og antallet håndverkere/arbeidere med erfaring fra antikvarisk istandsetting øker.

3. Tilskuddsmottaker plikter skriftlig å underrette Riksantikvaren/fylkeskommunen dersom noen av forutsetningene for gjennomføring endrer seg slik at prosjektet ikke lar seg gjennomføre. Det må søkes spesielt om eventuell omdisponering av midlene.

4. Tilsagnet er gitt for inneværende år. Det kan overføres til neste år etter søknad. Etter 2 år bortfaller tilsagnet.

5. Tilskudd kan utbetales etter hvert som mottakeren har behov for å dekke aktuelle utgifter. Utbetalingstakten vil stå i forhold til tilskuddets størrelse og prosjektets framdrift. Forskuddsbetaling kan avtales spesielt. Utbetaling skal normalt skje på grunnlag av utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker sammen med rapport og regnskap. Utbetaling skal normalt skje innen 1. november. Riksantikvaren/fylkeskommunen forbeholder seg retten til å holde tilbake hele eller deler av tilsagnsbeløpet inntil sluttregnskap og rapport er mottatt. Dersom prosjektet har andre finansieringskilder, må tilskuddsmottaker dokumentere at øvrig finansiering er i orden i henhold til finansieringsplanen før utbetaling vil kunne finne sted.

6. Bekreftelse på at retningslinjerr og vilkår for tilskuddet  er akseptert sakl sendes Riksantikvaren/fylkeskommunen før første utbetaling finner sted.

7. Rapport og regnskap sendes snarest mulig og senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet. Rapporten skal inneholde relevant dokumentasjon som klart viser hvordna arbeidet er gjennomført og om målene for tiltaket/prosjektet er nådd.

Dersom prosjektet går over flere år, skal det sendes inn rapport og regnskap en gang i året.

Ved prosjekter som mottar større tilskudd enn 250 000 kroner, skal regnskapet være attestert av revisor. Ved prosjekter som mottar mindre tilskudd kan RIksantikvaren/fylkeskommunen kreve at det sendes kopi av regnskapsbilag.

8. Riksantikvaren/fylkeskommunen tar forbehold om at tilskuddet kan bli krevet tilbakebetalt helt eller delvis dersom mottaker gir uriktige opplysninger. Detter gjelder også om kostnadene viser seg å bli vesentlig lavere enn budsjettert i søknaden eller dersom tiltaket ikke blir gjennomført etter forutsetningene.

9. Større utstyr bør så vidt mulig leies. Dersom det åpenbart faller gunstig ut , kan slikt utstyr kjøpes. Tilsagnmottaker foretar selv vurdering på hva som er mest lønnsomt. Innkjøpt større utstyr blir statens eiendom dersom staten er hovedfinansieringskilde. Utstyret kan kreves tilbakelevert  når prosjektet er avsluttet. Materielliste skal til enhver tid holdes à jour og fremlegges ved prosjektets avslutning.

10. Det er en forutsetning at bygninger og anlegg som mottar tilskudd er forsikret. I særlige tilfeller kan Riksantikvaren/fylkeskommunen frafalle krevet om forsikring.

11. I tilsagnsbrevet står det hvem som har ansvar for å følge opp de antikvariske sidene av istandsettingen med rådgivning og kontrollere og godkjenne de gjennomførte arbeidene. Samme myndighet skal kontaktes dersom uforutsette ting oppstår underveis.

Riksantikvaren har adgang til å føre kontroll med at tilskuddet brukes etter forutsetningene. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang.

Slik søker du

Søknad sendes på regionalforvaltning.no

Hvordan legge inn søknad i regionalforvaltning.pdf

For å kunne få en effektiv behandling av de innkomne søknadene er fylkeskommunen avhengig av at søknaden blir utfylt og dokumentasjon vedlagt. Det vil lette behandlingen dersom det sendes inn gode beskrivelser/visualiseringer av hva som er planlagt gjort og hvordan dette tenkes utført. Det er også viktig å sende inn bilder av det omsøkte objektet slik det ser ut i dag.

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/kulturbygg/desentralisert-ordning-for-tilskudd-til-/id86016/

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?