Priser

Hedmark fylkeskommune deler ut flere priser der vi ønsker innspill fra innbyggerne i Hedmark.
Sist oppdatert 16.11.2017

Hedmark fylkeskommunes kulturpris

Frist for forslag: 15. september

Prisen skal være med å stimulere utviklingen av kulturlivet i fylket og være til inspirasjon og oppmuntring til nyskaping og ekstraordinær innsats.

Slik gir du innspill

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner med tydelig og sterk tilknytning til Hedmark. Den kan også i spesielle tilfelle tildeles grupper, organisasjoner, lag og foreninger.

Retningslinjer for prisen og tidligere kulturprisvinnere

Prisen er på 100 000 kroner. I tillegg mottar prisvinneren en keramisk maske laget av kunstneren Astrid Grue fra Dalsbygda. Kunstverket er et kvinneansikt som skal symbolisere Hedmark.

En jury vurderer de aktuelle kandidatene og avgjør hvem som skal tildeles prisen. Så snart juryen har fattet vedtak i saken, vil dette bli offentliggjort. Juryen består av fylkesordfører, fylkesråd med ansvar for kultur, samt 3 representanter valgt av og blant fylkestingets medlemmer. Juryen ledes av fylkesordfører. Kulturprisen skal fortrinnsvis deles ut av fylkesordføreren på det siste fylkestinget i året.

Forslag med begrunnelse sendes:  postmottak@hedmark.org eller
Hedmark fylkeskommune
Pb 4404, Bedriftssenteret
2325 Hamar

Innlandets trepris

Frist for forslag: ikke bestemt

Formålet med Innlandets Trepris er å bidra til økt bruk av tre og trevirke innen industri, bygg og anlegg, skole- og undervisning, forskning, arkitektur og formgiving. Prisen deles ut av Hedmark og Oppland fylkeskommuner.

Slik gir du innspill

Hvem kan få prisen?

Treprisen kan tildeles personer, organisasjoner, institusjoner eller bedrifter i Hedmark og Oppland som gjennom sin virksomhet har bidratt til økt interesse for og anvendelse av bruk av tre og trevirke.

I utvelgelsen av kandidater til Innlandets Trepris vektlegges følgende kriterier:

 • At kandidaten representerer noe banebrytende innenfor trebransjen i vid forstand
 • At kandidaten har gjort en innsats som skaper respekt og anerkjennelse i markedet, fagmiljøet og hos folk flest
 • At kandidatens innsats representerer et verdifullt bidrag i forhold til å stimulere til interesse for og anvendelse av tre, og ved dette kan bidra til rekruttering av ungdom inn i utdanningsinstitusjoner, bedrifter, organisasjoner m.m. hvor bruken av tre står sentralt
 • At kandidaten gjennom anvendelsen av råstoffet generelt vektlegger miljøkrav i hele verdikjeden fra stubbe til sluttbruker

Send ditt forslag

Grunngitt forslag kan sendes inn av enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. Fylkeskommunene kan også selv finne fram til aktuelle kandidater.

Send forslaget ditt til...

Prisen består av et pengebeløp, et kunstverk og et diplom som i sum utgjør inntil 100.000 kroner.

Årets unge gründer

Prisen «Årets unge gründer» skal stimulere yngre gründere med spennende bedrifter til å utvikle dem videre. En potensiell prisvinner kan drive innovativ næring, eller tradisjonell næring med elementer av nyskaping.

Frist for forslag: ikke bestemt

Slik gir du innspill

Hvem kan få prisen?

Gründer(ne)

 • Skal være yngre enn 35 år
 • Kan vise til gode resultater
 • Bør lede/eie en nyskapende og innovativ bedrift
 • Kan sannsynliggjøre et vekstpotensial, gjerne internasjonalt

Gründerens virksomhet skal dokumentere resultater innen:

 • Økonomisk resultat/lønnsomhet
 • Nyskaping/originalitet
 • Ambisjoner om vekst og/eller innovasjon
 • Verdiskapingspotensial
 • Strategi og gjennomføringsevne
 • Sysselsetting
 • Bidrag til utvikling i Hedmark

Prisen er på 50 000 kroner.

Mer informasjon om prisutdeling og tidligere vinnere.

Ludvigprisen - trafikksikkerhet

Frist for forslag: 22. november

Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.

Slik gir du innspill

Prisen kan gis for planlagt, iverksatt eller gjennomført trafikksikkerhetsarbeid. Den skal kun gis for frivillig, ulønnet arbeid.

Prisen er på 10.000 kroner og deles som hovedregel ut hvert år. Hvis det ikke finnes noen verdig kandidat, kan tildelingen sløyfes det aktuelle året.

Hvem som helst i fylket kan foreslå kandidater til prisen. Forslagene skal begrunnes skriftlig.

En nominasjonskomite bestående av sekretariatsleder for Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg, avdelingsleder for Trygg Trafikk og trafikkoordinatoren i Hedmark politidistrikt nominerer inntil tre kandidater til prisen.

Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg foretar den endelige utvelgelsen blant disse.

Send ditt forslag med begrunnelse til Marit Nyhuus: marit.nyhuus@vegvesen.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?