Tilskudd til drift/stipend

Du kan søke om tilskudd hvis du driver en organisasjon, virksomhet eller forening. Fylkeskommunen deler også ut noen stipender.
Sist oppdatert 16.11.2017

Funksjonshemmedes organisasjoner

Søknadsfrist: 15. mai

Tilskuddet skal bidra til et godt aktivitetsnivå i profesjonelle organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark.

Retningslinjer og søkeveiledning

Kriterier

 • Demokratisk oppbygging av organisasjonen.
 • Organisasjonen må være et fylkesledd med minst 50 medlemmer i minimum 3 kommuner.
 • Tilskuddet ytes bare til ett ledd i organisasjonen. Består organisasjonen av flere regionledd, fordeles tilskuddet internt av organisasjonen.
 • Organisasjoner med felles fylkeslag kan få tilskudd etter medlemsantall og aktivitet i Hedmark fylke.

Tilskuddets størrelse er i hovedsak avhengig av medlemsantall og aktivitet.

 • Antall medlemmer og aktiviteter dokmumenteres gjennom
 • Datautskrift eller bekreftet medlemstall
 • Årsmelding fra året før søknadsåret
 • Regnskap fra året før søknadsåret som viser hvordan tilskuddet er benyttet

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk https://skjema.hedmark.org

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Velg søknadsskjema "Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner"

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Søknadsfrist: 1. februar

Tilskuddsordningen skal bidra til å understøtte organisasjoners/foreningers aktivitet rettet mot vanskeligstilte grupper.

Retningslinjer og søkeveiledning

Tilskuddet kan gis til ideelle humanitære og sosiale organisasjoner/ foreninger, brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper.

Kriterier som blir vektlagt

 • Søker må ha aktiviteter i Hedmark
 • Aktivitetene må være relatert til et eller flere av følgende områder:
  • Forebyggende sosialt arbeid
  • Rusmiddelforebyggende arbeid
  • Arbeid med tiltak rettet mot utsatte grupper

Tilskudd gis ikke til organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i Hedmark fylkeskommune.

Krav til søker

 • Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer.
 • Søker må ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt.
 • Søker må legge ved en plan eller beskrivelse for bruk av midlene
 • Ved annonsering skal det fremgå at organisasjonen/foreningen er støttet av Hedmark fylkeskommune.
 • Siste årsmelding og siste avlagte regnskap må legges ved søknaden.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk https://skjema.hedmark.org

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Pensjonistforeninger

Søknadsfrist: 15. mai

Pensjonistforeninger som arbeider aktivt i Hedmark, kan tildeles driftsstøtte av Hedmark fylkeskommune.

Retningslinjer og søkeveiledning

Pensjonistforeningen må oppfylle følgende krav:

 • Foreningen må være demokratisk oppbygd.
 • Foreningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst 3 kommuner i fylket. Tilskudd ytes bare til ett ledd innenfor pensjonistforeningen. Består pensjonistforeningen av flere regionledd, må grunnstøtten deles tilsvarende. Foreninger som har felles fylkeslag med andre fylker, mottar en forholdsmessig del av grunnstøtten basert på antall medlemmer i Hedmark.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk https://skjema.hedmark.org

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Velg søknadsskjema "Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger".

Kunstnerstipend

Søknadsfrist: Ikke satt

Stipendene retter seg mot profesjonelle kunstnere i Hedmark, og skal være et bidrag til å utvikle den kunstneriske virksomheten.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere bosatt i Hedmark.

Hva kan det søkes om?

Stipendene kan for eksempel være til gjennomføring av konkrete produksjons- og formidlingsprosjekter, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring og konsulentbistand.

Dette kan det ikke søkes om

 • Ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • Undervisningsmateriell
 • Student- og utdanningstiltak
 • Av offentlige rom (se Kunst i offentlige rom - KORO)

Vilkår og utbetaling

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av hva stipendet skal benyttes til. Det må legges ved CV, kort presentasjon og bilde av fem utvalgte arbeider, samt oversikt over tidligere mottatte stipend og priser. Søknaden må også inneholde et budsjett.

Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig.

Stipendene utbetales når fylkesrådet har fattet sitt vedtak.

Rapportering

Stipendmottaker plikter å rapportere for bruken av midlene innen 1. mars året etter tildeling.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet under og send det til postmottak@hedmark.org eller per post:

Hedmark fylkeskommune
Kultur, bibliotek og kompetanse
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Lærebedrifter

Frist: 15. september

Det er mulig å søke ekstra tilskudd for opplæring av lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov, eller med svake norskkunnskaper på grunn av kort botid i Norge.

Retningslinjer og søkeveiledning

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på Utdanningsdirektoratet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?