Tilskudd til drift/stipend

  Du kan søke om tilskudd hvis du driver en organisasjon, virksomhet eller forening. Fylkeskommunen deler også ut noen stipender.
  Sist oppdatert 16.11.2017

  Funksjonshemmedes organisasjoner

  Søknadsfrist: 15. mai

  Tilskuddet skal bidra til et godt aktivitetsnivå i profesjonelle organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark.

  Retningslinjer og søkeveiledning

  Kriterier

  • Demokratisk oppbygging av organisasjonen.
  • Organisasjonen må være et fylkesledd med minst 50 medlemmer i minimum 3 kommuner.
  • Tilskuddet ytes bare til ett ledd i organisasjonen. Består organisasjonen av flere regionledd, fordeles tilskuddet internt av organisasjonen.
  • Organisasjoner med felles fylkeslag kan få tilskudd etter medlemsantall og aktivitet i Hedmark fylke.

  Tilskuddets størrelse er i hovedsak avhengig av medlemsantall og aktivitet.

  • Antall medlemmer og aktiviteter dokmumenteres gjennom
  • Datautskrift eller bekreftet medlemstall
  • Årsmelding fra året før søknadsåret
  • Regnskap fra året før søknadsåret som viser hvordan tilskuddet er benyttet

  Slik søker du

  Søknad sendes elektronisk https://skjema.hedmark.org

  Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

  Velg søknadsskjema "Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner"

  Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

  Søknadsfrist: 

  Tilskuddsordningen skal bidra til å understøtte organisasjoners/foreningers aktivitet rettet mot vanskeligstilte grupper.

  Retningslinjer og søkeveiledning

  Tilskuddet kan gis til ideelle humanitære og sosiale organisasjoner/ foreninger, brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper.

  Kriterier som blir vektlagt

  • Søker må ha aktiviteter i Hedmark
  • Aktivitetene må være relatert til et eller flere av følgende områder:
   • Forebyggende sosialt arbeid
   • Rusmiddelforebyggende arbeid
   • Arbeid med tiltak rettet mot utsatte grupper

  Tilskudd gis ikke til organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i Hedmark fylkeskommune.

  Krav til søker

  • Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer.
  • Søker må ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt.
  • Søker må legge ved en plan eller beskrivelse for bruk av midlene
  • Ved annonsering skal det fremgå at organisasjonen/foreningen er støttet av Hedmark fylkeskommune.
  • Siste årsmelding og siste avlagte regnskap må legges ved søknaden.

  Slik søker du

  Søknad sendes elektronisk https://skjema.hedmark.org

  Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

  Pensjonistforeninger

  Søknadsfrist: 15. mai

  Pensjonistforeninger som arbeider aktivt i Hedmark, kan tildeles driftsstøtte av Hedmark fylkeskommune.

  Retningslinjer og søkeveiledning

  Pensjonistforeningen må oppfylle følgende krav:

  • Foreningen må være demokratisk oppbygd.
  • Foreningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst 3 kommuner i fylket. Tilskudd ytes bare til ett ledd innenfor pensjonistforeningen. Består pensjonistforeningen av flere regionledd, må grunnstøtten deles tilsvarende. Foreninger som har felles fylkeslag med andre fylker, mottar en forholdsmessig del av grunnstøtten basert på antall medlemmer i Hedmark.

  Slik søker du

  Søknad sendes elektronisk https://skjema.hedmark.org

  Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

  Velg søknadsskjema "Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger".

  Kunstnerstipend

  Søknadsfrist: 15. mai

  Stipendene retter seg mot profesjonelle kunstnere i Hedmark, og skal være et bidrag til å utvikle den kunstneriske virksomheten.

  Retningslinjer og søkeveiledning

  Hvem kan søke?

  Profesjonelle kunstnere bosatt i Hedmark.

  Hva kan det søkes om?

  Stipendene kan for eksempel være til gjennomføring av konkrete produksjons- og formidlingsprosjekter, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring og konsulentbistand.

  Dette kan det ikke søkes om

  • Ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
  • Undervisningsmateriell
  • Student- og utdanningstiltak
  • Av offentlige rom (se Kunst i offentlige rom - KORO)

  Vilkår og utbetaling

  Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av hva stipendet skal benyttes til. Det må legges ved CV, kort presentasjon og bilde av fem utvalgte arbeider, samt oversikt over tidligere mottatte stipend og priser. Søknaden må også inneholde et budsjett.

  Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig.

  Stipendene utbetales når fylkesrådet har fattet sitt vedtak.

  Rapportering

  Stipendmottaker plikter å rapportere for bruken av midlene innen 1. mars året etter tildeling.

  Slik søker du

  Fyll ut skjemaet under og send det til postmottak@hedmark.org eller per post:

  Hedmark fylkeskommune
  Kultur, bibliotek og kompetanse
  Postboks 4404 Bedriftssenteret
  2325 Hamar

  Lærebedrifter

  Frist: 15. september

  Det er mulig å søke ekstra tilskudd for opplæring av lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov, eller med svake norskkunnskaper på grunn av kort botid i Norge.

  Retningslinjer og søkeveiledning

  Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på Utdanningsdirektoratet

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?