Utvikling og kompetanseheving

Organisasjoner, kommuner og privatpersoner kan søke om støtte til utvikling og/eller kompetanseheving.
Sist oppdatert 29.11.2017

Den kulturelle skolesekken - utviklingsmidler

Frist: 15. februar

Tilskudd til produksjon eller formidling av forestilling, utstilling, eller annet formidlingsopplegg beregnet på elever i grunnskolen.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kunstnere/kulturformidlere/kulturaktører som i hovedsak bor og har sitt virke i Hedmark
 • Kunst- og kulturinstitusjoner, kommuner/kulturskoler/bibliotek i Hedmark.

Kriterier

 • Høy faglig og kunstnerisk kvalitet
 • Prosjektet skal fornye produksjonen eller formidlingen til søker
 • Søker må ha inngått samarbeidsavtale om gjennomføring av prosjektet med skoler i mer enn en kommune eller en institusjon som vil sørge for formidling i flere kommuner.
 • Produksjonen eller prosjektet skal kunne overføres til andre kommuner uten særlig bearbeiding.
 • Kulturelt og kunstnerisk mangfold
 • Produksjoner som skaper aktivitet i møtet mellom elev, kunstner/formidler og kunst/kulturuttrykket.

Regional fordeling tas med i vurderingen.

Prosjektet må ferdigstilles og gjennomføres innen de to kommende skoleår.

Slik søker du:

Fyll ut vedlagte skjema

Den kulturelle skolesekken - søknadsskjema.doc

Send det på e-post til: 

postmottak@hedmark.org

eller per post:
Hedmark fylkeskommune
Kultur, bibliotek og kompetanse
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Scenekunstmiljøene i Sør-Østerdals- og Hamarregionen

Frist: 1. desember

Tilskudd til å heve det kunstneriske nivået på scenekunstproduksjoner og øke fagkompetansen til scenekunstgruppene.

Retningslinjer og søknadsskjema

Målgruppe

Frie teatergrupper, amatører, spel og større regionale oppsettinger. De sistnevnte kjennetegnes av utstrakt samarbeid mellom frivillige amatører og profesjonelle enkeltpersoner i sentrale teaterfaglige funksjoner.

Hva kan du søke om midler til?

Midlene skal rettes inn mot konkrete tiltak som hever kvaliteten.

Kjøp av kompetanse og tjenester innen fagfelt som:

 • regi og dramaturgi 
 • koreografi
 • sanginstruksjon og arrangering
 • scenografi og kostymer
 • sminke og hår 
 • lyd, lys og bilde
 • produksjonskompetanse

Andre kriterier

Ved tildeling av støtte forutsettes det at prosjektene også mottar kommunal støtte.

Tilskuddsordningen skal ikke fullfinansiere prosjekter.

Det skal vektlegges at produksjonen/forestillingen har et regionalt nedslagsfelt eller interesse.

Ved avlønning av personale ved semiprofesjonelle oppsettinger kan dette kun gjøres til profesjonelle aktører som deltar i oppsettingen. Profesjonelle aktører er personer med formell kunstfaglig utdanning eller med minimum tre års profesjonell praksis fra lignende arbeid. Støtten til de frie profesjonelle gruppene kan benyttes til lønn.

Slik søker du 

Send søknaden ektronisk.

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Velg søknadsskjema "Tilskudd til Scenekunst i Sør-Østerdals- og Hamarregionen".

Kompetanseheving i bibliotek

Frist: løpende

Formålet med ordningen er å sikre at bibliotekene har en bred og oppdatert kompetanse for å tilby relevante og aktuelle bibliotektjenester

Retningslinjer og søkeveiledning

Kriterier

 • Beskrivelse av tiltak og forventet kompetanseutbytte
 • Dato/tidsperiode for tiltaket
 • Dersom det er søkt om tilskudd flere steder, skal dette opplyses i søknaden
 • Det kan ikke søkes om tilskudd etter at arrangement/seminar/kurs har vært avholdt
 • Kommunen/biblioteket søker på vegne av kursdeltakeren

Slik søker du

Søknaden må innholde:

 • Kontaktperson, telefon og e-postadresse, postadresse, org.nr. (der det er aktuelt), kontonummer, søknadssum og formål for tiltaket.
 • Finansieringsplan/budsjett legges ved

Søknadsskjema om midler til kurs og kompetanseheving.doc

Send søknaden til 

Hedmark fylkeskommune
Kultur, bibliotek og kompetanse, ved fylkesbiblioteket
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Rapportering

For kompetansehevingstilskudd skal rapport leveres senest en måned etter at tiltaket er gjennomført og under forutsetning av at rapport med regnskapssammendrag er sendt inn sammen med en utbetalingsanmodning.

Arrangementsutvikling idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Frist: 1. desember

Målet med ordningen er å stimulere arrangørmiljøer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som bidrar til å gjøre Hedmark attraktivt for store arrangement.

Retningslinjer og søkeveiledning

Tilskuddsordningen er rettet mot planleggingsprosess for arrangement uavhengig av arrangementets år.

Søknader kan være på inntil 100 000 kroner.

Vi ber om at søkere setter seg inn i Plan for fysisk aktivitet når dere skal formulere søknader. Legg spesielt merke til målformuleringene for Fysisk aktivitet – barn og unge.

Plan for fysisk aktivitet i Hedmark

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige lag/foreninger tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Det Frivillige Skyttervesen, Norges bilsportforbund og Forum for natur og friluftsliv.
 • Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret – Brønnøysund.

Kriterier i prioritert rekkefølge

 1. Fylkeskommunen skal involveres i planleggingsprosessen.
 2. Arrangementet skal være en læringsarena for ungdom, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.
 3. Arrangementet skal bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangementer.
 4. Arrangementet skal sette Hedmark på arrangørkartet og bidra til utvikling av lokalsamfunn.

Utover dette vil følgende bli prioritert:

 1. Arrangement der flere klubber og/eller arrangementsmiljøer samarbeider.
 2. Arrangement/mesterskap over flere dager og i kombinasjon med breddeidrett.
 3. Klubber med adresse og/eller aktivitet i Hedmark.
 4. Kostnader – budsjett for arrangementet.
 5. Antall deltakere og antall frivillige involvert.

Slik søker du

Elektronisk søknad

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Tildelingsprosess

 • Ved behov blir søknadene diskutert med Hedmark Idrettskrets, Forum for natur og friluftsliv og Det frivillige skyttervesen.
 • Tildeling av midler behandles av fylkesrådet i januar i tildelingsåret.
 • Søkere får tildelingsbrev med kriterier for bruk av midler så snart vedtak er fattet.
 • Tilsagnet utbetales etter utbetalingsanmodning med vedlagt rapport, så snart utviklingsprosessen er gjennomført, senest 15. november samme år som arrangementet er.

 

Påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Arbeid for å forbedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller i Hedmark

Frist: 12. april og 12. september

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Kommunene i Hedmark kan søke enten alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer og/ eller privat sektor.

Hva kan du søke støtte til?

Arbeidet skal rettes mot befolkningen. Det gis ikke støtte til individrettede tiltak.

Vi stiller krav om at folkehelseutfordringene det skal arbeides med skal være identifisert i kommunens kunnskapsgrunnlag, dokumenter eller planer.

Dette må være sentralt i arbeidet:

 • Utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen
 • Styrking av et inkluderende nærmiljø
 • Økt opplevelse av livskvalitet
 • Mestring
 • Mening og tilhørighet i befolkningen
 • Arbeid/tiltak der kunnskap og erfaringer blir dokumentert slik at det kan deles med andre

Tiltakene/ arbeidet kan innebære å endre, styrke praksis, utvikle noe eget, eller prøve ut noe som er utviklet et annet sted. Tiltak kan forstås bredt i den forstand at det også kan omhandle utprøving av organisatoriske endringer eller samhandlingstiltak.

Kriterier

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de totale prosjektkostnadene.
 • Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital
 • Det må vises i kostnadsbudsjettet hvor denne egeninnsatsen settes inn. Antall timer og timesatser må spesifiseres
 • For dugnadsarbeid/innsats fra frivillige lag og foreninger kan det legges inn en timesats på maksimalt 200 kroner

Det kan ikke tildeles støtte til

 • ordinære kommunale oppgaver, lønnsmidler
 • dekning av tidligere opparbeidet underskudd eller underskuddsgaranti

Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Krav til søknaden

 • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater og effekter
 • Plan for gjennomføring
 • Organisering av prosjektet og evnt. samarbeidspartnere

Mangelfulle søknader kan bil avvist.

Søknad sendes via regionalforvaltning.no

Slik legger du inn søknad i regionalforvaltning.pdf

Ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknad for nødvendige avklaringer.

Randi Wahlsten, tlf. 992 49 357

Sissel Løkra, tlf. 900 17 418 

Arrangementsutvikling i Hedmark

Frist:1. februar

Videreutvikling av større, eksisterende arrangement i Hedmark.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Arrangør av eksisterende, stor arrangementer - kommuner, organisasjoner, samarbeidende bedrifter.

Hva kan du søke støtte til?

Det kan tildeles engangsstøtte til videreutviklingav eksisterende, større arrangementer som bidrar til positive ringvirkninger i regionen for reiseliv og næringsutvikling, bostedsattraktivitet og frivillig engasjement.

Kriterier

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene.
 • Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital.
 • Det må vises i kostnadsbudsjettet hvor denne egeninnsatsen settes inn. Antall timer og timesatser må spesifiseres.
 • Timesats beregnes som 1 promille av årsinntekt for ansatte.
 • For dugnadsarbeid/innsats fra frivillige lag og foreninger kan det legges inn en timesats på maksimalt 200 kroner.

Det kan ikke tildeles støtte til følgende formål:

 • Ordinær drift av arrangementet
 • Dekning av tidligere opparbeidet underskudd eller underskuddsgaranti
 • Handelsstandsdager og liknende arrangementer

Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Krav til innhold i søknaden

 • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater og effekter
 • Beskrivelse av ringvirkningene arrangementet gir for regionen
 • Søker med organisasjonsnummer/personnummer
 • Prosjekteier og prosjektorganisering
 • Plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter
 • Budsjettet skal synliggjøre alle kostnader. Arbeids- og dugnadsinnsats skal spesifiseres med antall timer og timesats(-er). Det må være samsvar mellom kostnader, aktivitetsplan og ressursbruk
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet
 • Informasjon om mottatt bagatellmessig støtte til søker siste 3 år, tilskuddsbeløp og støttegivere
 • Dersom noen søker på vegne av flere aktører, må det i søknaden legges ved forpliktende avtaler.

Mangefulle søknader kan bli avvist.

Søknad sendes på regionalforvaltning.no

Ta gjerne kontakt i forkant av innsendingen av søknaden for nødvendige avklaringer.

Torunn H. Kornstad, tlf. 62 54 44 79

Liv Snartland Wilson, tlf. 906 53 181

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Frist: 1. oktober

Midler avsatt i jordbruksavtalen til kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak i landbruket (RK-midler). Det prioriteres i år ulike tiltak som gjelder rekruttering til næringen og tiltak som styrker arbeidet innen satsingen på bioøkonomi i Innlandet.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører, og videregående skoler.

Hva kan du søke støtte til?

 • Kurs, konferanser, seminarer, fagsamlinger, kompetansetiltak
 • Studieturer
 • Mobiliseringstiltak
 • Rekrutteringsprosjekt
 • Forsknings- og utviklingstiltak
 • Andre tiltak som bidrar til formålet for tilskuddsordningen

Normalt vil innvilget tilskudd kunne utgjøre inntil 50 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

For ungdoms- og kvinnerettede tiltak kan det gis inntil 75 prosent tilskudd.

Søknad sendes via regionalforvaltning.no

Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer

Frist: 1. mars og 12. september

Tiltak som fremmer innovasjon i næringslivet, som gir økt kompetanse i næringslivet og tiltak for flere levedyktige nyetableringer.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • Innovasjonsaktører, samarbeidende bedrifter, organisasjoner, offentlige aktører og FoU-institusjoner, i eller med tilknytning til Hedmark
 • Pågående omstillingsprosjekter

Bedriftsnettverk omfattes i stor grad av Innovasjon Norges finansieringsordninger, og eventuelle søknader om midler til disse blir vurdert i samarbeid med IN Hedmark. Fylkeskommunen vil kunne yte støtte i utviklings- og oppstartsfasen av bedriftsnettverk, men ordinær drift støttes ikke. Bedriftsnettverk kan søke om støtte til prosjekter på linje med andre aktører.

Enkeltbedrifter kan ikke søke fordi de omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Tiltak som fremmer innovasjon i næringslivet.
 • Tiltak som gir økt kompetanse i næringslivet.
 • Tiltak for flere levedyktige nyetableringer

Flere detaljer og søknadsskjema finner du på regionalforvaltning.no

Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer

Frist: 1. mars og 12. september

Samarbeidstiltak for å utvikle flere attraktive opplevelsestilbud.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • Innovasjonsaktører, samarbeidende bedrifter, organisasjoner, offentlige aktører og FoU-institusjoner, i eller med tilknytning til Hedmark
 • Pågående omstillingsprosjekter
 • Bedriftsnettverk omfattes i stor grad av Innovasjon Norges finansieringsordninger, og eventuelle søknader om midler til disse blir vurdert i samarbeid med IN Hedmark. Fylkeskommunen vil kunne yte støtte i utviklings- og oppstartsfasen av bedriftsnettverk, men ordinær drift støttes ikke. Bedriftsnettverk kan søke om støtte til prosjekter på linje med andre aktører.

Enkeltbedrifter kan ikke søke fordi de omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger.

Hva kan du søke om støtte til?

Gode initiativ eller prosjekter der følgende vektlegges:

 • Gjennomføringsevne og bærekraft når det gjelder natur, kultur og økonomi
 • Tiltak som har overføringsverdi for andre i fylket
 • Tiltak for økt universell utforming
 • Prosjekter som har en helhetlig plan for bruk av lokalmat som del av opplevelsen

Fokus på det internasjonale markedet vil være viktig for utvikling og vekst i fylkets reiseliv, og bør synliggjøres i tiltakene.

Flere detaljer og søknadsskjema finner du på regionalforvaltning.no

Inkluderende og attraktive lokalsamfunn

Frist: 15. mai

Midler til prosjekter som vil bidra til å gjøre lokalsamfunn i områder med særlige distritsutfordringer mer attraktive og inkluderende.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • Kommuner - enkeltvis eller i samarbeid
 • Regionråd

Vi forutsetter at tiltakene gjennomføres i forpliktende samarbeid med en eller flere frivillige organisasjoner.

Hva kan du søke om støtte til?

Helhetlige prosjekter for mer inkluderende og attraktive lokalsamfunn i områder med særlige distriktsutfordringer. Det forutsettes at arbeidet er forankret i kommunens overordnede planer/strategier.

Arbeidet skal inkludere mobilisering av lokale krefter, med bred deltakelse fra næringslivet, frivillige organisasjoner og barn/unge. Dette skal være en integrert del av prosjektet. Hensikten er å få til et felles løft i lokalsamfunnet og sikre eierskap til og samarbeid om gjennomføringa.

Prosjekta kan f.eks. omfatte tiltak for inkludering av tilflyttere, utvikling av møteplasser, god tilgjengelighet, økt kompetanse om universell utforming, boligutvikling, bomiljøtiltak o.l.

Du kan ikke søke om midler til enkelttiltak, men prosjektet kan omfatte enkelttiltak som inngår i en helhetlig plan. Det forutsettes at tiltak som settes i gang i prosjektet sikres videre drift når prosjektperioden er ferdig

Dette kan du ikke søke om:

 • Fysiske investeringer støttes ikke.
 • Støtteordningen omfatter ikke tilflyttingskampanjer o.l.

Kriterier

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene
 • Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital
 • Maks 20 % av finansieringa kan være egeninnsats som arbeid
 • Det må vises i kostnadsbudsjettet hvor denne egeninnsatsen settes inn. Antall timer og timesatser må spesifiseres
 • Timesats beregnes som 1 promille av årsinntekt for ansatte
 • Timesats for frivillige er maksimalt kr 200
 • Maksimalt tilskudd som kan tildeles er kr 500.000, og det tildeles ikke tilskudd under kr 200.000. Det lyses ut kr 1,5 mill. til sammen

Følgende målekriterier skal inkluderes i søknaden:

 • Inkludering av tilflyttere (hindre utflytting)
 • Økt samarbeid mellom lokale aktører og sektorer (frivillig innsats, privat og offentlig kapital)

I utgangspunktet tildeles støtte bare for ett år av gangen.

Krav til innhold i søknaden

 • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater og effekter
 • Søker med organisasjonsnummer/personnummer
 • Prosjekteier og prosjektorganisering
 • Plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter
 • Budsjettet skal synliggjøre alle kostnader. Arbeids- og dugnadsinnsats skal spesifiseres med antall timer og timesats(-er). Det må være samsvar mellom kostnader, aktivitetsplan og ressursbruk
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet
 • Informasjon om mottatt bagatellmessig støtte til søker siste 3 år, tilskuddsbeløp og støttegivere
 • Forpliktende avtale(-r) med den/de frivillige organisasjonene må legges ved søknaden
 • Dersom en kommune søker på vegne av flere kommuner, må det i søknaden legges ved forpliktende avtaler

Mangelfulle søknader kan blil avvist.

Søknad sendes på regionalforvaltning.no

Ta gjerne kontakt i forkant av innsendingen av søknaden for nødvendige avklaringer.

Tove Krattebøl, tlf. 948 10 384

Lisa Moan, tlf. 990 15 411

Torunn H. Kornstad, tlf. 62 54 44 79

Interregionalt grenseoverskridende samarbeid

Frist: løpende

Hedmark fylkeskommune kan innvilge støtte til gjennomføring av grenseoverskridende prosjekter i Interreg Sverige-Norge programmet 2014-2020.

Retningslinjer og søkeveiledning

regionalforvaltning.no finner du kriterier og søknadskjema

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?