Elev

På disse sidene samler vi informasjon til elever på videregående skole og deres foresatte.
Sist oppdatert 03.01.2018

Skolereglement

Skolereglementet er felles for alle de videregående skolene i Hedmark fylkeskommune.Ved behov kan den enkelte skole fastsette supplerende bestemmelser.

Skolereglement.pdf

Elevens skolemiljø

Kapittel 9A i Opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at de trives og kan lære best mulig. Reglene gir elevene en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte. Reglene om skolemiljøet er vedtatt av Stortinget, og det er ikke valgfritt for skolene og skoleeierne å følge dem. Reglene skal sikre elevenes rettsikkerhet i saker som gjelder skolemiljøet. De gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater og deltakere i opplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A. For lærlinger og lærekandidater gjelder arbeidsmiljøloven.

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for hvordan skolene skal håndtere saker som vedgår kapittel 9A i opplæringsloven. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.

Du kan lese mer om elevenes skolemiljø på Utdanningsdirektoratets sider 

Varsel om kjennskap eller mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Alle ved skolen skal følge med om elevene har et trygt og godt skolemiljø, herunder gripe inn mot krenking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Alle som oppdager eller får mistanke til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal varsle rektor.

Skjema for varsling

Skjema skrives ut og leveres rektor på skolen.

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

 

Fravær

Det er en nasjonal fraværsgrense for udokumentert fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og forhindre skulk.

Rutine for fraværsføring

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for fraværsføring.Der står det også om pliktene dine som elev og om krav til dokumentasjon for fravær som kan unntas fra fraværsgrensen i fag. 

Rutine - fraværsføring.pdf

Fraværsføring i SkoleArena

Datasystemet SkoleArena brukes til karakter- og fraværsføring. Når du er pålogget Portalen kan du gå videre til SkoleArena uten å skrive inn brukernavn og passord på nytt.

Her kan du blant annet:

 • Se fraværsregistreringer som lærer har gjort
 • Melde fra om planlagt fravær
 • Se anmerkninger som lærer har satt
 • Se halvårsvurdering og sluttvurdering (underveisvurdering gis bl.a. i læringsplattformen).

Du har ansvar for å ha oversikt over fraværet ditt og kontrollere at føringen i SkoleArena er korrekt.

Søknad om fratrekk for fravær

Du kan søke om fratrekk for fravær på vitnemålet på dette skjemaet som fylles ut og leveres på skolen.

Du får mer informasjon og hjelp til å bruke SkoleArena på skolen.

Innsyn for foresatte til elever under 18 år

Hedmark fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til SkoleArena. Passordet som du har fått som elev er strengt personlig og skal aldri oppgis til andre. Eventuelt innsyn i fravær må foregå i samarbeid med eleven etter at han/hun har logget seg på.

IT-reglement for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune.pdf

Elev-PC

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

 • Bruke en datamaskin du har fra før
 • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Du gir tilbakemelding om hvilken ordning du ønsker etter skolestart til høsten. Du inngår avtale om ønsket alternativ ved å skrive under på et signaturark som du får på skolen. Hvis du er under 18 år må også foresatte skrive under. Velger du en elev-PC fra Hedmark fylkeskommune, får du utlevert datamaskinen på skolen kort tid etter at avtalen er undertegnet. Du får tilbud om elev-PC kun én gang.

Du skal ikke foreta deg noe før skolen starter til høsten, men bør gjøre deg kjent med ordningen og tilhørende dokumenter. Du bør også ha tenkt igjennom hvilket alternativ du ønsker. Under finner du en kort beskrivelse av ordningen for skoleåret 2018/2019.For å gjøre deg kjent med alle detaljer må du lese dokumentene i PC-ordningen.

Bruke den private datamaskinen du har fra før

Minimumskravet for de fleste utdanningstilbudene er at datamaskinen har:

 • Windows 8 /Mac OS X eller nyere operativsystem. Vi anbefaler at du har Windows 10
 • Trådløst nettverkskort (for 802.11 a/g/n/c)
 • Oppdatert, gyldig antivirus programvare.

Er du i tvil om du kan bruke den datamaskinen du har, kan du ta den med på skolen og få skolens systemansvarlige til å se på den.

Dersom du skal begynne på Medier og kommunikasjon studieforberedende utdanningsprogram eller programområdet Medieproduksjon, må du kontakte skolen for nærmere informasjon om krav til privat maskin.

Du kan få tilgang til Office kostnadsfritt på skolen. På grunn av regler for lisensiering kan ikke all programvare som brukes i undervisningen på den enkelte skole installeres på private datamaskiner. Informasjon om tilgang til spesiell programvare for undervisning og digitale læringsressurser får du på skolen. Ved avsluttet skolegang skal du, med mindre annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare som du har fått tilgang til gjennom HFK / skolen.

Hvis du skriver under avtalen om å bruke privat datamaskin, har du ansvar for å holde deg selv med datamaskin til du er ferdig med videregående. Du kan ikke ombestemme deg og inngå avtale om å benytte elev-PC fra Hedmark fylkeskommune senere.

Du er selv ansvarlig for forsikring av datamaskinen. Skolen har ikke anledning til å supportere privat utstyr, så du må selv sørge for reparasjon og vedlikehold av utstyret.

Du forplikter deg til å følge IT-reglementet for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune og skolens regler for bruk av datamaskin selv om du bruker din private datamaskin. Du må også følge regler for kildevern og etiske retningslinjer for nedlastning og publisering på nett.

Disponere bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Du kan inngå avtale om å disponere bærbar datamaskin som Hedmark fylkeskommune har kjøpt inn. Avtalen omfatter en bærbar PC med lader. Dersom du begynner på Vg1 for første gang, får du tilbud om en ubrukt maskin. Datamaskinen kan imidlertid være en tidligere modell. Skolen bestemmer hvilken modell du får tilbud om.

Hvem får tilbud om å disponere elev-PC?

Alle som begynner i Vg1 og/eller ikke har fått tilbud om elev-PC tidligere får dette tilbudet. Du får tilbudet om elev-PC kun en gang.

Hva må du betale for å disponere en elev-PC ?

Når du inngår avtale skoleåret 2018/2019 forplikter du deg til å betale en årlig egenandel på 1032 kroner i tre år. Dette gjelder også om du reiser som utvekslingselev et skoleår. Du får tilsendt en årlig faktura for egenandelen. Det er viktig at du betaler den innen forfall for å unngå purring og evt. inkasso. Vi anbefaler at det opprettes Avtalegiro, E-faktura eller en kombinasjon av disse.

Egenandelen er den samme som minstesatsen på utstyrsstipendet som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole det året avtalen blir inngått. Du må selv søke om utstyrsstipend. Dette kan du lese mer om på Lånekassens nettsider.

Du overtar datamaskinen etter Vg3 forutsatt at alle egenandelene er betalt. Inntil da er det Hedmark fylkeskommune som eier den. Garanti og forsikring opphører når du overtar maskinen.

Du finner utfyllende informasjon om betalingsbetingelser i avtalen.

Ansvar og plikter når du disponerer en elev-PC

Du forplikter deg til å håndtere utstyret forsiktig. Du har ansvar for at utstyret ikke utsettes for tyveri, støtfare eller annen fare. Utstyret må alltid transporteres i beskyttende sekk/veske. Dette gjelder også når du er på skolen og går fra ett rom til et annet. Maskinen skal oppbevares i låst skap eller under oppsyn når den ikke er i bruk.

Hvis du trenger sekk eller sleeve til datamaskinen, kan du få kjøpt det på skolen.

Du forplikter deg til å følge IT-reglementet for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune og skolens regler for bruk av datamaskin. Du må også følge regler for kildevern og etiske retningslinjer for nedlastning og publisering på nett.

Ved avsluttet skolegang skal du, med mindre annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare som du har fått tilgang til gjennom HFK / skolen.

Hvis det er feil på maskinen, eller hvis maskinen blir skadet eller stjålet, må du kontakte IT-avdelingen på skolen din umiddelbart. 

Garanti og forsikringer

Det er tre års garanti på datamaskinen og medfølgende lader fra det året den er kjøpt.

Alle maskinene er forsikret mot uhell og tyveri etter gitte betingelser. Dersom skade skyldes uaktsomhet hos deg, kan du bli holdt økonomisk ansvarlig. Det vil være begrensinger i antall forsikringstilfeller som den enkelte kan ha. For elev-PC 2018 er det begrenset til én hendelse per 12-måneders periode fra dato da forsikringen trer i kraft. Skolen gir nærmere informasjon om dette.

Hvis skaden dekkes av forsikringen, må du betale en egenandel på 500 kroner for å få maskinen reparert.

Disse dokumentene må du sette deg inn i før du bestemmer deg

IT-reglement for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune

Avtale om å bruke privat bærbar datamaskin (gjelder f.o.m. skoleåret 2018/2019)

Avtale om å disponere bærbar datamaskin
fra Hedmark fylkeskommune – elev-PC (gjelder f.o.m. skoleåret 2018/2019)

Spesifikasjoner for standard elev-PCmodell skoleåret 2018/2019

 

Kontaktperson for elev-PC ordningen

Anne Kristin Huse, rådgiver

Læremidler (trykte og digitale)

Alle elever har en lovfestet rett til gratis nødvendig trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

Fylkeskommunen kan pålegge elevene, lærlingene, lærekandidatene og voksne å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha. Elevene får et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen. Dette skal bidra til å dekke utgifter til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dersom du inngår avtale om elev-PC fra Hedmark fylkeskommune, vil egenandelen hvert år tilsvare laveste sats for stipendet det året du inngår avtalen.

Alle elever må inngå avtale om lån av gratis læremidler.

Skolen har kjøpt inn læremidler som elevene får låne. Alle elever må signere en avtale for dette på et signaturark. Dette får du når du starter på skolen.I avtalen står det at du skal skrive navnet ditt, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen i alle utlånsbøkene så snart du har sjekket at de er i tilfredsstillende stand.

Regler for lån av skolens læremidler

1. Jeg forplikter meg til ikke å skrive/understreke i bøkene.

2. Jeg forplikter meg til å levere inn læremidlene ved skoleårets slutt.

3. Hvis jeg slutter på skolen før skoleåret er omme, må jeg levere tilbake læremidlene snarest.

4. Hvis læremidlene ved innlevering befinner seg i en slik stand at senere utlån ikke er mulig,

forplikter jeg meg til å erstatte læremidlene.

5. Siste frist for å levere tilbake utlånte læremidler er skolens siste offisielle skoledag om våren.Det gis ikke unntak fra denne fristen, med mindre avtale om dette på forhånd er inngått med utlånsansvarlig. Dersom erstatningen ikke blir betalt til rett tid, går kravet til inkasso.

6. Hvis jeg bytter fag, må jeg levere inn læremidlene fra det opprinnelige faget før jeg låner til det nye faget.

Digitale læremidler og tjenester

Noen digitale lærmidler og tjenester kjøpes inn av skolen, mens noen kjøpes inn av fylkeskommunen. Under finner du oversikt over det som er tilgjengelig for elever i hele fylkeskommunen.

Portalen

Hedmark fylkeskommune benytter FEIDE-pålogging til sine tjenester. For å samle de felles tjenestene har vi opprettet en egen portal https://skole.hedmark.org

Læringsplattformen itslearning

De videregående skolene i Hedmark fylkeskommune bruker læringsplattformen itslearning. Du logger deg på læringsplattformen gjennom Portalen.

Innsyn for foresatte til elever under 18 år:

Hedmark fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til læringsplattformen. Elevens passord er stengt personlig og skal ikke deles med noen jfr. IT-reglement for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune. Eventuelt innsyn i arbeider på læringsplattformen foregå i samarbeid med eleven etter at denne har logget seg på.

Office 365 skytjenester

Alle elever i Hedmark fylkeskommune har tilgang til Office 365 skytjenester. Du får bl.a. e-post, kalender, lagring og Office-pakken. Du logger deg på gjennom Portalen. Mappen Delt med alle skal slettes før du tar i bruk OneDrive til lagring.

Ønsker du å ha med innhold fra Office 365 eller læringsplattformen når du slutter på skolen?

Etter 30.juli det året du slutter, har du ikke tilgang til disse tjenestene lenger. Dersom du vil overføre innhold til personlig Office 365-konto, må du først laste ned på maskina for så å laste opp igjen til din personlige konto. Ta kontakt med systemansvarlig på skolen dersom du trenger hjelp.

Digitale ordbøker

Våre skoler har tilgang til to digitale ordboktjenester:

1.Ordnett Pluss

 • Lastes ned lokalt på egen maskin.
 • Etter installasjon oppdateres lisensen automatisk når du er på nettet, så fremt du ikke endrer innstillingene i programmet eller at lisensen har utløpt.
 • Lisensen har begrenset varighet til 2 skoleår. Det medfører at du antagelig må installere en ny versjon en gang i løpet av skoleårene dine. Dersom lisensen er utløpt, vil du få melding om det hvis du søker etter ord. Ta kontakt med systemansvarlig på skolen hvis du trenger hjelp.
 • Den lokale versjonen kan brukes selv om du ikke er på nettet, og den kan alltid brukes på eksamen.

 2.Ordnett online

 • Du får tilgang til Ordnett online fra denne nettsiden
 • Trykk på den grønne knappen «Logg inn», velg Feide og fyll ut brukernavn og passord.
 • Online-tjenesten kan brukes på både maskin, nettbrett og telefon.
 • Onlineversjonen er tilgjengelig i eksamensnettet når man bruker datamaskin på eksamen.
Programvare for lese - og skrivestøtte

Hedmark fylkeskommune har lisenser til programmet Textpilot for elever som trenger lese- og skrivestøtteverktøy.

 • inneholder skrivestøtte, talesyntese og opplesning (på norsk og fremmedspråk) og digitale ordbøker
 • kjører i bakgrunnen og kan brukes i andre programmer hvor eleven arbeider med tekst
 • er tillatt hjelpemiddel på eksamen, både for elever som har dokumenterte lese- og skrivevansker og andre som trenger støtte.

Hver skole har en administrator for Textpilot som tildeler lisenser.

NDLA (Nasjonal digital læringsarena)

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelig åpne, digitale læringsressurser for videregående opplæring. Hedmark fylkeskommune deltar i dette samarbeidet. Som i elev i Hedmark fylkeskommune finner du også lenke til NDLA i Portalen.

Generelt om passord

Passord er strengt personlig og skal aldri oppgis til eller lånes til andre. Passord skal ikke skrives ned noe sted. Ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til passordet ditt, skal du endre det med en gang.

Datamaskinen skal låses med passordbeskyttelse når den forlates.

Kontaktperson for trykte og digitale læremidler

Anne Kristin Huse,rådgiver

 

Personopplysninger

Her finner du informasjon om hvordan Hedmark fylkeskommune behandler elevers personopplysninger i ulike systemer. Les også fylkeskommunens personvernerklæring for videregående opplæring.

VIGO -nasjonal- og sentralbase for videregående opplæring, voksenopplæring og fagskolen

Vigo er et søknads- og inntaksverktøy samt administrasjonssystem for fagopplæring med følgende informasjon om elevens personalia:

 •  Navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Utdanningsløp
 • Skoletilhørighet/lærekontrakt
 • Fravær
 • Karakterer
 • Eksamensresultater og/eller Fag-/svenneprøve
 • Søknads- og elevhistorikk

 Tilgang til systemet er begrenset til personell med tjenstlig behov.

SATS  - skoleadministrativt system

Her vil informasjon om elevens personalia være registrert

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Foresattes navn, adresse,telefonnummer
 • Utdanningsløp
 • Skoletilhørighet
 • Klassetilhørighet
 • Fag- og undervisningsgrupper
 • Fravær inkl. merknader
 • Karakterer inkl. merknader
 • Eksamensresultater
 • Peker til bildefil

Tilgang til systemet er begrenset til personell med tjenstlig behov.

Active Directory (AD) - påloggingstjeneste

Hedmark fylkeskommune benytter Active Directory (AD) som katalogtjeneste. AD inneholder bl.a. brukerkontoer, datamaskiner og grupper som gjør det mulig å benytte Hedmark fylkeskommunes nettverk og datasystemer. Brukerdata oppbevares så lenge du er elev ved en skole i Hedmark fylkeskommune, og bruker fjernes 90 dager etter at eleven er ferdig med opplæringen ved skolen. Bruker -og gruppeinformasjon fra AD benyttes og overføres til Office 365 (skytjeneste fra Microsoft)

Brukeradministrativt system (BAS)

Hedmark fylkeskommune benytter Microsoft Identity Manager som BAS for å vedlikeholde brukere og grupper. BAS inneholder data importert fra skoleadministrativt system (SATS). Nødvendige brukerdata (for å gi en brukerkonto) oppbevares så lenge du er elev ved en skole i Hedmark fylkeskommune, og fjernes 90 dager etter at eleven er ferdig med opplæringen ved skolen. Fødselsnummer og brukernavn blir etter krav fra Feide lagret i historisk base for å sikre at brukernavn forblir unike i Hedmark fylkeskommune.

SkoleArena - fraværs- og karakterregistrering

SkoleArena (SA) er et program som benyttes til fraværs- og karakterføring. Data oppbevares og er tilgjengelig i SA så lenge du er elev. Deretter eksporteres opplysningene til SATS. Elever har kun tilgang til egne data. Faglærere har kun tilgang til informasjon om fravær, karakterer og merknader for egne undervisningsgrupper. Kontaktlærer har tilgang til informasjon om karakterer og fravær i alle fag for egen elevgruppe. Bruk av SA krever brukernavn og passord. Systemet benytter FEIDE-pålogging.

Læringsplattform

Hedmark fylkeskommune benytter den digital læringsplattformen itslearning hvor lærer og elev/grupper kan samhandle.

Når du blir bruker av itslearning registrerer Hedmark fylkeskommune opplysninger om deg.

Hedmark fylkeskommunes formål med itslearning er å ha:

-  en nettbasert læringsplattform for undervisning i utdanningssektoren

-  en arena for kommunikasjon og samarbeid

-  et system for administrasjon, evaluering og oppfølging av elever

-  et system for produksjon og forvaltning av læringsressurser

Hedmark fylkeskommune benytter bare opplysningene som du oppgir for de formål som er beskrevet ovenfor. Hedmark fylkeskommunes bruk vil ikke innebære registrering av sensitive personopplysninger. (Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger). 

Læringsplattformen henter personopplysninger som personnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse fra det skoleadministrative systemet.

I tillegg registreres og lagres all bruk av systemet, som omfatter:

 • brukernavnet ditt i læringsplattformen
 • informasjon om tidspunkt for siste pålogging
 • antall pålogginger
 • detaljer om din utvikling og aktivitet i fag

Systemet har en funksjon som at det er mulig å se hvilke dokumenter som er lest

 • tidspunkt for innlevering av oppgaver
 • resultat av tester
 • svar på undesøkelser og registreringer gjennomført ved bruk av systemet
 • kommentarer og innlegg i diskusjoner
 • brukt lagringsplass
 • mottak og sending av meldinger

I tillegg vil innhold du selv har lastet opp bli lagret i læringsplattformen. I den utstrekning du publiserer informasjon som inneholder personopplysninger om deg, samtykker du til at opplysninger om deg som en følge av dette blir tilgjengelig for andre brukere av systemet.

Det vil være forskjell på hvem som ser de ulike opplysningene. Hver skole har skoleadministratorer som vil kunne se all informasjon om deg som ligger i itslearning. Systemadministrator i Hedmark fylkeskommune vil også ha tilgang til alle data. Ansatte hos leverandøren itslearning vil ha tilgang til opplysningene i den grad dette er nødvendig for opplæring, drift, eller support av systemet. Det er opprettet en databehandleravtale med leverandør. Skoleadministrator undertegner en samtykkeerklæring om behandling av personopplysninger.

Alle med lærerrolle i et fag du er deltager i, har tilgang til kontaktkortet ditt (adresse og telefonnummer vises ikke), og alle opplysninger om deg knyttet til faget. Deltagere ser hvem som er lærere i faget. Kontaktlæreren din, og i noen tilfeller personer fra skolens ledelse, har også tilgang til informasjon om deg i alle fagene du er elev i.

Ansatte og elever kan ikke se detaljert informasjon om hverandre, som telefonnummer, adresse, e-postadresse eller klasse/gruppetilhørighet (med mindre de er deltagere i samme fag). Ansatte og elever kan søke opp hverandres kontaktkort, men de kan kun se navn og hvilke fag dere eventuelt deler og rolle i disse fagene.

Hvis du finner feil i personopplysningene om deg, er det viktig at de blir rettet. Ta kontakt med skolens itslearning –administrator for videre oppfølging.

itslearning app (gjelder både IOS og Android)

Appen samler ikke inn personopplysninger, men samler inn bruksmønster og statistikk som hvor du klikker, når du logger på m.m.. Det lagres ingen persondata i forbindelse med dette.

Appen ber om tilgang til varsler, kalender, bilder, kamera, kontakter og filer.

Varsler – for å få vise varsler i varslingssenter/statuslinje/startskjerm på mobil.

Kalender – for å få legge hendelser fra itslearning-kalenderen inn i telefonkalenderen.

Bilder/kamera/kontakter/filer – for at brukeren skal ha mulighet til å laste disse opp som vedlegg f.eks til meldinger. itslearning leser ikke innholdet, og det er brukeren selv som har full kontroll over hvilke bilder/kontakter/filer som sendes.

 

Verktøy for plagiatkontroll i læringsplattformen (Ephorus)

Plagiering vil si å utgi andres arbeid som sitt eget. Det er blitt et økende problem innen all utdanning at elever og studenter leverer oppgaver hvor deler av teksten er hentet direkte fra eksterne kilder uten at kilde oppgis. Plagiatkontroll har til hensikt å avdekke dette. Lærerne i faget der dokumentet er sendt inn til plagiatkontroll, skolens administrator og systemadministrator har tilgang til resultatet.

Ephorus er en lukket database.

Ved innsending av et dokument til plagiatkontroll inne i læringsplattformen får den enkelte elev en unik og usynlig ident knyttet til sitt navn. Elevens navn vil derfor aldri bli synlig for andre brukere av Ephorus. Verktøyet kan ikke benyttes som søkemotor og forfatter av dokument kan ikke søkes opp. Det er viktig å huske at dersom det er skrevet et navn inne i teksten som sendes til Ephorus vil dette navnet lagres som en del av dokumentet og blir dermed også søkbart.

Creaza

Creaza er et digitalt læremiddel bestående oppgavebank, en omfattende innholdsbank og kreative verktøy, som kan brukes av alle elever og lærere i Hedmark fylkeskommune. Du finner Creaza som egen tile i Portalen. Creaza har FEIDE-pålogging.

FEIDE gir Creaza denne informasjonen på vegne av Hedmark fylkeskommune:

 • Fylke
 • Faktisk e-postadresse
 • Etternavn
 • Rolle (f.eks elev/lærer)
 • Land
 • Fornavn
 • Språk
 • Skolenavn
 • Brukernavn
 • Unik ident på bruker (ofte e-post)

Brukeren kan lage produkter, laste opp materiale og dele dette. Det som lages ligger på brukerens private konto. Læreren kan tildele en oppgave til elever, se arbeidet med oppgaven og kommentere arbeidet. Lærer kan godkjenne arbeider. Utover dette foregår det ikke vurderinger i Creaza.

Office 365 Skytjenester

Office 365 er en skytjeneste som leveres av Microsoft for Hedmark fylkeskommune. Dette benyttes blant annet for å gi tilgang til Microsoft Office programmer og samt en epostkonto. Et minimum av bruker –og gruppeinformasjon synkroniseres jevnlig med Office 365 hvor AD er kilde. Feide benyttes som påloggingsmetode for å få tilgang til Office 365. Brukere blir stengt og fjernet fra skytjenesten samme dag de blir stoppet i SATS (normalt når de er ferdig med opplæringen ved skolen), og etter 30 dager slettes alle brukerens data fra skytjenesten

Utskriftssystem på skolene – gjelder Equitrac og Safecom

En del skoler benytter utskriftssystemene Equitrac eller Safecom. Dette er systemer som holder rede på utskriftene til den enkelte elev og sikrer at utskrifter ikke kommer på avveie. Det er kun elever med egen pin-kode eller studentbevis som kan bruke kontoen for å kopiere eller skrive ut. Brukerdata (bl.a. brukernavn, pin-kode og skolenavn) importeres fra SATS via Active Directory.

Tidspunkt for utskrift, antall sider og navn på utskriftsjobb lagres i systemet. Det er kun eleven og IKT-personellet på skolen som har tilgang til utskriftshistorikk.

Uavhentede utskrifter slettes etter 24 timer. Skolens IKT-personell har tilgang til brukeradministrasjon og påfylling/endring av saldo. Saldoen nullstilles ved skoleslutt og innestående saldo refunderes ikke. Ubrukt saldo kan ikke overføres til neste skoleår.

Trapeze Cert – skoleskyssadministrativt system
 • Inneholder personalia samt opplysninger om daglig (fast) reisestrekning
 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Skoletilhørighet
 • Skolens start- og sluttider
 • Hjemmeholdeplass
 • Skysskode (ordinær eller evt spesielle behov)
Trapeze Pass – skyssplanleggingsverktøy

Inneholder personalia samt reiseopplysninger:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Skoletilhørighet
 • Hentetider
 • Evt. spesielle behov (rullestol etc.)

Det er skyssplanleggere i Hedmark Trafikk samt personale med ansvar for å utstede reisekort som har tilgang til informasjonen. Opplysningene lagres så lenge reisebehovet eksisterer pluss maksimalt 2 år for å ivareta statistikk samt evt. behov for saksbehandling i forbindelse med klager og lignende. Elever med rett til fri skoleskyss ligger også i billettsystemet og ligger der så lenge skyssretten varer.

Økonomisystem – utfakturering

Visma Enterprise benyttes til utfakturering. Følgende persondata overføres fra SATS til kunderegisteret i Visma Enterprise:

 • Fødselsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Skole
Portalen

Portalen er en webløsning som gir elever tilgang til flere tjenester uten at de er logget på skolens nettverk. Portalen inneholder ikke personopplysninger, men henter brukerdata fra Active Directory.

Register over fylkeskommunale elev-PC-er

Fylkeskommunene har et elektronisk register over avtaler om å bruke PC i undervisningen.Det brukes av de systemansvarlige på den enkelte skole og ansvarlige for PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune. Data fra PC-registeret eksporteres til Visma for utfakturering av egenandel. Kontrakten registreres med fødsels- og personnummer.

Feide

Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Mer informasjon om FEIDE.

Personvern og samtykke i Feide

Du kan se hvilke personopplysninger som benyttes av de enkelte tjenesteleverandørene som krever Feide – pålogging via Min Feide

ESA

ESA er Hedmark fylkeskommunes sak- og arkivsystem. I saker hvor det fattes enkeltvedtak som berører den enkelte elev vil personopplysninger om eleven bli lagret her (for eksempel vedtak om spesialundervisning og/eller refsingstiltak). Den enkelte kan begjære innsyn for å få vite hvilke opplysninger som ligger lagret.

OTTO

OTTO er saksbehandlerverktøyet for ansatte i Oppfølgingstjenesten (OT). OTTO inneholder alle ungdommer som i løpet av skoleåret er i kontakt med OT.

I OTTO vil informasjon om ungdommens personalia og status, samt saksbehandlers notater være registrert:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse m/kommune
 • Ungdommens OT-enhet og saksbehandler
 • Opplæringshistorikk
 • Årsak til kontakt med Oppfølgingstjenesten
 • Ungdommens status
 • Mulighet for å lese felter i VIGO
 • Saksbehandlers notater om kontakt med ungdommen

Tilgang til systemet er begrenset til ansatte i Oppfølgingstjenesten.

ENGAGE

ENGAGE er et verktøy for den enkelte lærer hvor intensjonen er å lette lærerens arbeid knyttet til oppfølgingen av den enkelte elev. Engage benyttes til å registrere resultater fra både nasjonale kartleggingsprøver og forskjellige lokale prøver, samt mulighet for lærer til å vurdere enkeltelever i forhold til fag/ferdigheter.

Her vil informasjon om elevens personalia være registrert:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Utdanningsløp
 • Skoletilhørighet
 • Klassetilhørighet
 • Fag- og undervisningsgrupper
 • Fravær inkl. merknader
 • Karakterer inkl. merknader

Tilgang til systemet er begrenset til personell med tjenstlig behov.

Hjernen & Hjertet (H&H)

I H&H får skoleeier og skole samlet data fra ulike kilder med mål om å understøtte et systematisk arbeid med å øke læringsutbyttet for elever i den videregående opplæringen.

H&H bygger på pedagogisk kunnskap og forskning om god praksis for skoleutvikling. I H&H vises relevante data for alle nivåer i fylkeskommunen fra skoleeier til lærer. Data brukes i analyser for å forbedre skolenes resultater og elevenes gjennomføring.

Systemet henter data fra VIGO og UDIR.

Tilgang til systemet er begrenset til personell med tjenstlig behov.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)- et samarbeidsfag mellom elev, skole og bedrift. I dette faget får du som elev på yrkesfaglige utdanningsprogram erfaring med aktuelle lærefag. Du kan i samarbeid med en bedrift eller andre skoler fordype deg i kompetansemålene på Vg3. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i yrket du er interessert i.

Hvis du har spørsmål om YFF kan du ta kontakt med skolen.

Vil du vite mer om opplæring i bedrift, finner du det her.

 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?