Prøvenemnder

Prøvenemndene har ansvaret for å planlegge og gjennomføre fag-/svenneprøver og kompetanseprøver. Dette innebærer godkjenning av prøvesteder og vurdering av kandidatene som går opp til prøve.
Sist oppdatert 03.01.2018

Prøvenemnder 2016-2019

Oppnevnte medlemmer i prøvenemder i Hedmark for perioden 2016-2019:

Prøvenemndsmedlemmer 2016-2019

Prøvenemnder 2020-2023 

Oppnevnte medlemmer i prøvenemder i Innlandet for perioden 2020-2023:

Prøvenemndsmedlemmer 2020-2023

 

Planen for oppnevning av prøvenemnder 2020 - 2023:

10. jan. 2019, Yrkesopplæringsnemnda (YON)

Sak til y-nemnda om plan for oppnevning av prøvenemnder 2020-2023.

Jan./feb. 2019, Avklare hvem som stiller til valg

Nåværende prøvenemndsmedlemmer forespørres om de stiller til valg for ny prøvenemndsperiode.

Skaffe oversikt over nåværende prøvenemndsmedlemmer som stiller til valg.

15 mars 2019, Yrkesopplæringsnemnda (YON)

Orientere y-nemnda aktuelle kandidater for re-oppnevning og evt. behov for nye prøvenemndsmedlemmer.

Feb/mars 2019 Brev til partene i arbeidslivet

Orientering og be om forslag til nye prøvenemndsmedlemmer der det trengs.

12 sept. 2019, Yrkesopplæringsnemnda (YON)

Y-nemnda godkjenner prøvenemndene og medlemmer på sitt møte 10. september 2019. (Opprinnelig dato var 4. juni 2019, men saken ble flyttet.)

September 2019, Oppnevningsbrev til valgte prøvenemndsmedlemmer

Det vil bli sendt ut ca 240 oppnevningsbrev.

Nov. 2019, Prøvenemndssamlinger og takkebrev

Samling for alle prøvenemndsmedlemmer for perioden 2020-2023.

Takkebrev til prøvenemndsmedlemmer som avslutter vervet i 2019.

Des. 2019, Oppstartsbrev

Oppstartsbrev for prøvenemndene 2020-2023.

1. jan. 2020, Oppstart 2020-2023

Ny prøvenemndsperiode starter 

Vil du bli nytt medlem i prøvenemnd?

Registrer at du stiller til valg her
 1. Fyll ut skjemaet Registrering prøvenemndsmedlemmer.pdf og lagre filen lokalt på din pc.
 2. Gå til https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/942116217 og logg deg på via ID-porten. Fyll ut de obligatoriske feltene.
 3. Last opp det utfylte skjemaet og eventuelle vedlegg.
 4. Klikk på «Send sikkert til Hedmark fylkeskommune».
 5. Du mottar en kvittering på den e-postadressen du har registrert.

Spørsmål om utfylling av skjemaet? Kontakt Avdeling for fag- og yrkesopplæring på e-post vgo@hedmark.org eller telefon 62544625.

 

Roller og oppgaver

Oppnevning og ansvar

Fylkeskommunen oppnevner og administrerer prøvenemndene. Det skal innhentes forslag til medlemmer i prøvenemnder fra partene i arbeidslivet. De som blir oppnevnt som medlemmer i prøvenemnder er pliktige til å ta imot vervet (opplæringsloven § 12-7). Nemnda skal ha minimum to medlemmer med formell faglig kompetanse i faget og oppdatert arbeidslivserfaring. Nemndene velger selv en leder, som har ansvar for å ta imot oppmeldinger og returnere prøveprotokoller.

Prøvenemndas medlemmer kan ikke delegere arbeidet til utenforstående, eller trekke uvedkommende med i prøvearbeidet. Leder av nemnda skal påse at alle nemndas medlemmer over tid får delta i prøvenemndas arbeid. For å sikre kontinuitet og sikre gjennomføring av fagprøver er det viktig at alle medlemmene i nemnda deltar jevnlig i arbeidet.

Prøvenemndas oppgaver

Prøvenemnda skal vurdere kandidatens grad av måloppnåelse ved gjennomføringen av fag-/ svenneprøve og kompetanseprøve.

Prøvenemnda starter arbeidet med avvikling av prøven når nemndas leder har mottatt godkjent oppmelding fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen godkjenner teori, praksis og læretid, og sikrer at kandidaten oppfyller kriteriene for å framstille seg til prøven. Dette gjelder både lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater.

Det forventes at nemnda:

 • har dialog med kandidat og bedrift/prøvested om planlegging og gjennomføring av fagprøve.
 • godkjenner prøvearbeid og prøvested.
 • ved behov oppnevner en tilsynsperson for prøven.
 • sikrer at innholdet i prøven samsvarer med kompetansemålene i læreplanen.
 • tilrettelegger for kompetanseprøver ved å tilpasses innholdet til individuell opplæringsplan.
 • utformer prøven slik at prøvearbeid kan gjennomføres innenfor fastsatt tidsramme.
 • utarbeider et grunnlag for vurdering (vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse).
 • vurderer eget arbeidet og foretar nødvendige justeringer.

Det skal som hovedregel være to fra prøvenemnda til stede ved oppstart og vurdering.  Ved uenighet i vurderingen har leder dobbeltstemme. 

Vurdering

Vurdering skjer ut i fra oppgavetekst, vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse.

Prøven inneholder fire deler:

 • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger.
 • Gjennomføring av et faglig arbeid.
 • Vurdering av eget prøvearbeid.
 • Dokumentasjon av prøvearbeid.

Prøvenemnda skal gjøre en helhetlig vurdering av kandidatens arbeid, og alle de fire delene av prøven skal være med i vurderingen.

Karakterskala:

 • Meget godt bestått (svært god måloppnåelse).
 • Bestått (tilfredsstillende eller god måloppnåelse).
 • Ikke bestått (lav eller manglende måloppnåelse).
Prøveprotokoll

Det er to medlemmer fra prøvenemnda som har ansvaret for en prøve. De to skal fylle ut prøveprotokollen og underskrive. Dersom prøven blir bedømt til ikke bestått, skal tilleggsprotokoll utarbeides for å begrunne hvorfor kandidaten manglet måloppnåelse. Denne begrunnelsen skal legges ved protokollen. Prøveprotokollen returneres til fylkeskommunen.

Habilitet

Medlemmer i prøvenemnder har selv plikt til å vurdere sin habilitet, og i god tid å melde fra om forhold som kan innebære at man er inhabil.

Forskrift til opplæringsloven § 3-52 sier at medlemmene i prøvenemnder normalt skal være eksterne i forhold til lærebedriften eller skolen hvor kandidaten har fått opplæring.

Taushetsplikt

Medlemmer av prøvenemnder er underlagt taushetsplikt både i forhold til enkeltpersoner og bedrifter de kommer i kontakt med gjennom utøvelsen av sitt verv (se forvaltningslovens § 13).

Dokument-maler for prøvenemndsarbeid

Informasjon for gjennomføring av fagprøve

Mal for fagprøve

Mal for tilleggsprotokoll

Godtgjøring og økonomisk kompensasjon

Honorar fag-/svenneprøver/kompetanseprøver 
 • Leder pr. kandidat    kr. 1 500,-
 • Medlem pr. kandidat kr. 1 000,-

Honoraret skal dekke følgende arbeidsoppgaver:

 • Informasjon til prøvekandidat/bedrift.
 • Inspeksjon og godkjenning av prøvested.
 • Utarbeidelse av prøve med vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse.
 • Føring av prøveprotokoll/tilleggsprotokoll.
 • Samordning av prøver og prøvearbeid.
 • Samordning og innsending av protokoll og oppgjørsskjema.
Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste
 • Legitimert erstatning for lønnstakere
  • Dekker inntektstap inntil kr. 456,- pr. time, maks kr.3 420,- pr. dag.
 • Legitimert erstatning for selvstendig næringsdrivende
  • Dekker inntektstap inntil kr. 456,-pr. time, maks kr. 3 420,- pr. dag.
 • Ulegitimert erstatning for tap i inntekt (manglende dokumentasjon)
  • Dekker inntektstap inntil kr. 280,- pr. time eller maks kr. 2103,- pr. dag.
Skyss og kostforhold

Kostgodtgjøring, nattillegg og kjøregodtgjøring gis etter statens satser. Ved overnatting i forbindelse med avvikling av fagprøver kan medlemmene bruke fylkeskommunens hotellavtale. Kontakt VGO.

Andre utgifter

Utgifter til porto, telefon og data tilknyttet gjennomføring av fagprøver refunderes etter avtale med fylkeskommunen.

Utbetaling av godtgjørelse

For å få utbetaling av godtgjøring og økonomisk kompensasjon, må reiseregning leveres, samt dokumentasjon for eventuell tapt arbeidsinntekt.

Nettkurs for prøvenemnder

Høgskolen Innlandet har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet et nettkurs i vurdering for prøvenemnder. Les mer her.

Alle medlemmer i prøvenemnder i Hedmark er invitert til å gjennomføre kurset. Prøvenemndsmedlemmer vil få utstedt kursbevis fra Høgskolen Innlandet (HINN). For å få utbetalt godtgjørelse for arbeidet med nettkurset må du registrere at kurset er gjennomført i Visma:  https://signin.visma.net/ . Ta bilde av kursbeviset og last opp som dokumentasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?