Nesten alle trives i Hedmark

95 prosent trives i Hedmark, viser en ny undersøkelse om nærmiljø og livskvalitet.
Sist oppdatert 12.09.2019
Personer rundt et bål utenfor en hytte
Tilgang på natur- og friluftsområder er enkeltfaktoren de fleste sier er viktig for livskvalitet. Foto: Mostafa Pourbayat

Hedmark fylkeskommune har gjennomført en spørreundersøkelse der 8000 personer ble spurt om hvordan de har det.

Undersøkelsen viser at 95 prosent trives, og 7 av 10 sier de trives i stor grad. Den faktoren flest oppgir er viktig for å trives, er tilgangen på natur- og friluftsområder.

- Folkehelse og trivsel henger sammen, så her har vi et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å bedre folkehelsa i Hedmark. Det er positivt at de aller fleste trives, men det er viktig at vi nå jobber sammen for å styrke trivsel og opplevd livskvalitet blant de som ikke gjør det, mener fylkesråd Lasse Nordmelan Juliussen (Ap).

Opplevelsen av god livskvalitet stiger med alderen og det er de eldste som er mest fornøyd med nærmiljøet og som føler seg tryggest.

Unge jenter trives minst

I aldersgruppa 18-24 år sier 7 av 10 at de trives, mens de siste 30 prosentene vurderer livskvaliteten sin som lav. Dette gjelder mer for jenter enn gutter. Tall fra Ungdataundersøkelsen viser samme tendens for hele landet.

- Vi har sett det i andre undersøkelser. Det er viktig nå at vi fortsetter med gode tiltak i våre videregående skoler og styrke innsatsen på psykisk helse, understreker Juliussen.

Han mener det er viktig at både kommunene og fylkeskommunen bruker den informasjonen vi nå har til å sette inn tiltak blant annet mot denne gruppa.

- Både små og store tiltak kan bety mye, sier han. 

- Trivsel i nærmiljø er viktig

De sosiale forskjellene kommer tydelig fram i denne undersøkelsen på en del av spørsmålene, noe som er vanlig i slike undersøkelser.

Blant annet vurderer gruppen med høyest utdanning og inntekt sin egen helsetilstand som bedre enn gruppen med lavere utdanning og inntekt.

Likevel viser undersøkelsen også resultater som avviker fra tradisjonelle sosiale forhold. Blant annet er ikke helsetilstanden nødvendigvis avgjørende for om man opplever god livskvalitet. Mange i undersøkelsen svarer at de er godt fornøyd med livet og trives i nærmiljøet sitt, selv om man har noen helseutfordringer.

- Det viser at å jobbe med faktorer som påvirker trivsel i nærmiljøet, kan virke sosialt utjevnende og ha stor betydning for folkehelsen. Små grep kan bety mye, og gi resultater i løpet av kort tid, avslutter Juliussen.

Om undersøkelsen

Hedmark fylkeskommune har gjennomført spørreundersøkelsen blant 8000 innbyggere i Hedmark. Undersøkelsen ble sendt per e-post og post til et representativt utvalg av befolkningen i alderen 18 til 90 år. Kantar TNS har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune.

Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvor fornøyd innbyggerne er med livet, forutsetninger for å leve et godt liv og faktorer i nærmiljøet som kan påvirke folks livskvalitet. Fra før vet vi mye om sykdomsforekomst, dødsårsaker og levekårsvariabler, men mindre om hvordan folk har det der de bor.

Spørreskjema om nærmiljø og livskvalitet baserer seg på anbefalinger i rapporten «Livskvalitet – Anbefalinger for et bedre målesystem» (Bang Nes, Hansen og Barstad, 2018). Hedmark er et av de første fylkene som benytter dette måleinstrumentet. I tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål som Hedmark fylkeskommune har benyttet i tidligere undersøkelser, og som over tid vil gi viktig informasjon om utviklingen. Foreløpig er det for tidlig å trekke konklusjoner om utviklingstrender.

Dataene fra undersøkelsen vil også bli brukt videre til forskning på livskvalitet ved Folkehelseinstituttet.

Rapporten og mer informasjon om undersøkelsen