Utdanningstilbud

Sist oppdatert 11.12.2017

 Yrkesfaglige tilbud

Du lærer:

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftsliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprossesser
 • om biologisk produksjon

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Naturbruk ved Jønsberg

Stenplukking (Foto: Arne Erik Våge)

Med naturbruk menes praktisk bruk av naturen i næring og livsutfoldelse. 

Naturbruk omfatter stell av levende dyr og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelser knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser. Yrkesutøvere innen naturbruk kan arbeide i store og små foretak eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidsplassene er fordelt over hele Norge, og naturbrukskompetanse er også etterspurt i internasjonal sammenheng. Naturbruk er en bærebjelke og grunnlag for bosetting, sysselsetting og verdiskapning.

Som elev ved naturbruk på Jønsberg videregående skole vil du få ulike muligheter til å velge det du er interessert i. Vi kan tilby fordypning i Landbruk, Hest, Hund og Friluftsliv

Yrkesfaglig fordypning VG1(YFF)

Yrkesfaglig fordypning (YFF) gir elevene muligheter til å kombinere fag og fordype seg i emner de er spesielt interessert i. Læreplanene i YYF henter kompetansemål fra yrkesfag på VG3 eller studiespesialiserende programfag. Igangsetting av de ulike tilbudene er avhengig av at mange nok velger fagene. Skoleåret 2019/2020 har vi følgende tilbud på VG1 og VG2.

Allsidig landbruk – gir deg en bred kompetanse innenfor det tradisjonelle landbruket. Med fordypning mot skogbrukhusdyrbruk og planteproduksjon.

Friluftsliv – gir deg en grunnkompetanse i tradisjonelle landbruksfag med en bred kompetanse innenfor friluftsliv. Det enkle friluftsliv vektlegges med turer og overnatting til alle årstider. Jakt, fiske, kajakk og turisme er eksempler på aktiviteter.

Hund - gir deg en grunnkompetanse i tradisjonelle landbruksfag med en bred kompetanse innenfor hund. Kommunikasjon, stell og ulike bruksområder for hund vektlegges.

Hest - gir deg en grunnkompetanse i tradisjonelle landbruksfag med en bred kompetanse innenfor hest. Kompetanse innenfor hest er knytta til bruk og stell som en del av en profesjonell yrkesutøvelse. Sprang, dressur, kjøring, travkjøring, westernridning og turridning er eksempler på ulike aktiviteter.

For alle våre fordypninger bruker vi ungdomsbedrift som metode på vg2. Dette for å belyse for våre elever ulike muligheter til å skape sin egen arbeidsplass.

 

Fordypning friluftsliv VG2 som funksjonærer på Femundsløpet 2018(Foto: tommy Høgberget, fra Orkelbogen)

 (Foto: Tommy Høgberget)

Programfag VG1 naturbruk

Naturbasert produksjon

Faget gir deg en grunnleggende innføring i de tradisjonelle landbruksfagene. Mesteparten av undervisningen foregår i skogen, på jordene, i gartneriet, i husdyrbruket og i verkstedene.

Naturbasert produksjon omfatter grunnleggende arbeidsoppgaver og yrkesutførelse innen naturbruksproduksjoner. I dette inngår stell av planter, fisk og dyr, høsting og fangst av naturressurser og foredling, drift og tjenesteyting. Programfaget omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av eget arbeid. Arbeid i programfaget bygger på naturfaglig forståelse og kunnskaper om tradisjonelle og moderne driftsmetoder. Elevene lærer om livsprosesser og miljøkrav hos dyr og planter, sammenhenger i naturen, og sammenhengen mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og endelig produkt.

 
I skogen (Foto: Odd S Lauritsen

Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen teknikk og håndverk, og emner som tar for seg sammenhengen mellom yrkesutøvelse og natur- og arbeidsmiljø og det regelverket som berører dette, inngår i programfaget. Helse, miljø og sikkerhet er gjennomgående i aktivitetene.

 
Brannslukking med pulverapparat
Fra HMSdag med Statens vegvesen, brannvesenet, politi, helseteam og kjøreskole.
(Foto: Odd S Lauritsen)

 

Naturbasert aktivitet

I naturbasert aktivitet planlegger, gjennomfører og vurderer vi ulike naturbaserte aktiviteter knyttet til bruk av natur innen tradisjonelle og nye næringer som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester som f. eks overnatting ute høst og vinter, jakt og fiske.

Undervisningen er lagt opp med vekt på praktiske øvelser og noe klasseromsundervisning. Noen av aktivitetene er knyttet opp til hund, hest eller tradisjonelt friluftsliv. Bærekraftig naturbruk står sentralt i faget.

 
På sporing i Grøtbekklia, vestre Trysil(Foto:Tommy Høgberget)

Programfag VG2 landbruk- og gartnernæring

 

De felles programfagene, ”produksjon og tjenesteyting” og ”forvaltning og drift”, skal legge grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse basert på felles kunnskapsgrunnlag for agronomer og gartnere.

Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse som er anvendelig både i konvensjonelle og økologiske driftsformer.


Klipping av ku (Foto: Torunn Handeland)


Produksjon og tjenesteyting

Produksjon og tjenesteyting omhandler grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både konvensjonell og økologisk drift.

Programfaget produksjon og tjenesteyting gir elevene teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter i grunnleggende arbeidsoppgaver innen landbruk og gartnernæring. Opplæringen tar blant annet utgangspunkt i ressursene på Jønsberg videregående skole som er et allsidig drevet gardsbruk med skog og utmark. Her finnes et variert husdyrhold, korn- og forproduksjon, poteter, rotvekster, drivhusproduksjon, skogbruk m.m.

...

Bruk og vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger er viktige tema, sammen med kunnskap om HMS, innføring i regelverk for landbruk- og gartnernæringene og kvalitets- og sertifiseringssystemer.Vasking av traktor og plog (Foto: Odd S Lauritsen)

Forvaltning og drift

Programfaget forvaltning og drift dreier seg om forvaltning av naturressurser i et langsiktig perspektiv og innenfor økologisk forsvarlige rammer. Faget gir elevene opplæring i næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser. Etablering av ungdomsbedrift er brukt som metode for å gi elevene innsikt i blant annet produktutvikling, markedsanalyse, markedsføring og salg. Regnskapsføring og økonomi er en viktig del av faget sammen med blant annet regelverk i forholdet arbeidsgiver og arbeidstaker.

Du vil i løpet av året for en innføring i forvaltning av naturressurser og landbrukseiendommer. Det blir en del utferder og befaringer i variert natur og kulturlandskap. Entreprenørskap innenfor naturbruksnæringer er viktig. På Jønsberg utvikler du egne forretningsideer sammen med andre og driver egen ungdomsbedrift. Skolehagen på Jønsberg er en viktig arena vår og høst for dyrking og bruk av egen avling. Der står også en nyinnkjøpt bakerovn som brukes flittig.

 
Lykke for små UB, barnebursdager og omvisning på Jønsberg


Varm i ræva UB, produserer tovede sitteunderlag

 

Yrkesfaglig fordypning VG2(YFF).

Yrkesfaglig fordypning (YFF) gir elevene muligheter til å kombinere fag og fordype seg i emner de er spesielt interessert i. Læreplanene i YYF henter kompetansemål fra yrkesfag på VG3 eller studiespesialiserende programfag. Igangsetting av de ulike tilbudene er avhengig av at mange nok velger fagene. Skoleåret 2019/2020 har vi følgende tilbud på VG1 og VG2.

 • Landbruk
 • Friluftsliv
 • Hest
 • Hund
 • Husdyr (vg2)
 • Plante og teknikk (vg2)
 • Biologi (vg2)
 • Matematikk R1 (vg2)
 • Kjemi (vg2)

 
 Naturfag(Foto Odd S Lauritsen)

Realfagsfordypning på naturbruk

Du vil gjennom et treårig løp på naturbruk få muligheter til å velge realfag slik at du er kvalifisert til opptak på høyere utdanning som krever realfagsfordypning. De mest vanlige kravene er R1 og Kjemi. Dette tilbys på VG2 og VG3. For at du skal velge disse fagene må du ta 5 timer naturfag på VG1. 1T-Y matematikk er anbefalt forkunnskap for R1.

Muligheter for studie i England

Vi har 1-2 elever hvert år som tar et skoleår tilsvarende VG2 i England.
Askham Bryan College  https://www.askham-bryan.ac.uk/

VG3 Landbruk - yrkeskompetanse agronom

Landbruk er en næring med stort mangfold og lange tradisjoner. I et moderne samfunn stilles det store krav til yrkesutøvere i landbruket på områder som vedrører kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling.

Felles programfag skal legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse som agronom med ansvar for arbeid i landbruksbedrifter.

 • Konvensjonell og økologisk drift
 • Kunnskap om arbeidsliv, regelverk, sikkerhet og miljøtiltak
 • Bærekraftig forvaltning, ressursgrunnlag, ressursforvaltning og økonomisk utbytte
 • Kompetanse i bedriftsetablering
 • Planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver
 • Samarbeide og ivareta miljø, etikk og dyrevelferd
 • Grunnlag for høyere utdanning

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er agronom.

Som agronom vil sentrale arbeidsoppgaver være:

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • forvaltning av innmark og utmark
 • bruk og vedlikehold av maskiner og tekniske hjelpemidler
 • foredling av råvarer, markedsføring og omsetning
 • driftsledelse, bedriftsutvikling og produktutvikling
 • tjenesteyting med grunnlag i landbrukseiendommens ressurser, kundebehandling

Agronomen arbeider i nær kontakt med naturen, og må derfor kjenne godt til prosesser i naturen og ta hensyn til dem i all planlegging og i det daglige arbeidet.

 
Vask og vedlikehold maskiner og redskap (Foto: Odd S Lauritsen)

Ved bestått VG3 Landbruk vil du få yrkesfaglig Vitnemål som bevis på din kompetanse.

 

 Agronomklassa i stortinget invitert av Per Olag Lundteigen(Foto: Christoffer Stenberg)

Jønsberg VGS tilbyr landbrukskurs for voksne med 15 elevplasser. Neste kursstart er høsten 2019.
Målgruppen for kurset er bønder og andre som har behov forutdanning i landbruksfag/naturbruk. Faginnholdet er noe redusert i forhold til agronomutdanningen. Studiet er bygd på samlinger, egenstudier og oppgaveløsning og tar for seg felles programfag for VG2 og VG3.

Kursets innhold
Undervisningen er lagt opp etter læreplanene for fellesprogramfag for VG2 landbruk og gartnernæring og VG3 Landbruk.

1. året fullføres VG2 fagene produksjon og tjenesteyting ogforvaltning og drift. Læreplaner første året:   Programoråde for landbruk og gartnernæring -Læreplan i felles programfag VG 2

2. året er det VG3 fagene plante- og husdyrproduksjon, utmark og kulturlandskap og gardsdrift. Læreplaner andre året: Programområde forlandbruk - læreplan i felles programfag Vg3

Organisering
Studiet går over 2 år med  samlinger på Torsdager og fredager. På fredag foregår undervisningen fra Kl 08.00 – 17.00 (10 undervisningstimer) og to torsdag ettermiddager i måneden. På torsdagssamlinger foregår undervisningen fra  kl 16.00 - 20.00.
Dette utgjør totalt 162 undervisningstimer per år. De resterende timene som er fastsatt i læreplanene er selvstudium og oppgavebesvarelser på læringsplattformen It’s learning.

Lærerne som har ansvaret for de forskjellige delene av kurset legger ut informasjon, oppgaver og gir tilbakemeldinger/vurdering på It’s Learning. Oppgavene leveres på læringsplattformen.

Oppgaver, prestasjoner i undervisningen og prøver danner grunnlaget for standpunktvurdering.
Eksamen gjennomføres i henhold til fastsatte læreplaner.
Elevene må selv skaffe bøker og disponere PC med internettilgang.


Tremåling med voksenagronomene(Foto: Odd S Lauritsen)

Inntakskrav:
•    Fylt 25 år i inntaksåret
•    Bosatt i Hedmark
•    Aktiv bonde, arbeider innen landbruk/naturbruk,har planer om ta over gård eller skal jobbe innen landbruk/naturbruk og andresom har behov for utdanningen.

Prioritering ved oversøking:
1.    De som har et arbeidsforhold/driver i landbruksnæringen
2.    De som har gard eller jobb innen næringen som venter på dem
3.    De som har ønsker/planer om et yrke innen naturbruk/landbruk
4.    Andre
Innenfor hver gruppe vil søkerne bli rangert etter alder.

SØKNADSFRIST 18.04.19
Søkning foregår på www.vigo.no
•    velg «Voksenopplæring /Realkompetansevurdering»
•    logg deg inn på den elektroniske søknaden ved bruk av MinID
•    fyll inn kontaktinformasjon, tidligere utdanning og praksis
•    huk av for at du ønsker opplæring
•    velg Landbruk som ønsket sluttkompetanse

I kommentarfeltet skriver du at du søker landbrukskurset for voksne på Jønsberg, her skriver du også hvorfor du ønsker denne utdanningen.

•    den elektroniske søknaden sendes til Senter for voksnes læring i Hamarregionen

Inntaket gjennomføres i slutten av Juni.


Kompetansebevis deles ut etter fullført kurs.Voksenagronomene på ungskogpleie(Foto: Odd S Lauritsen)

 

Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Jønsberg videregående skole har tilbud om VG1 Teknikk og industriell produksjon og VG2 Arbeidsmaskiner i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.

Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy. Da kan teknikk og industriell produksjon være noe for deg.  Utdanningsprogrammet som fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen.

 
Foto: Odd S Lauritsen

Felles programfag og deres innhold: 

Produksjon:

Programfaget omfatter oppgaver og arbeidsmåter som er felles og grunnleggende for all type produksjon innenfor utdanningsprogrammet. Videre inneholder programfaget planlegging, produksjon og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid med maskiner, materialer og produksjonsutstyr. Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og kommunikasjon inngår i produksjonsarbeid.

Les mer om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/TIP1-02/Hele/Kompetansemaal/produksjon

Tekniske tjenester:

Programfaget omfatter metoder og teknikker for måling, regulering, montering, demontering og vedlikehold av maskiner og utstyr. Videre dreier det seg om forståelse av oppdrag, gjennomføring av dem og beskrivelse og dokumentasjon. Programfaget omfatter bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter. Systemforståelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og samarbeid inngår i faget.

Les mer om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/TIP1-02/Hele/Kompetansemaal/tekniske-tjenester

Dokumentasjon og kvalitet:

Programfaget omfatter bruk av tegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og digitale verktøy som grunnlag for produksjon og tekniske tjenester. Kvalitetssikring er sentralt i programfaget og inngår i alt fra planlegging, utføring og vurdering til dokumentasjon av en arbeidsoppgave. Arbeid med kvalitetssystemer innebærer også registrering og avviksrapportering.

Les mer om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/TIP1-02/Hele/Kompetansemaal/dokumentasjon-og-kvalitet ...

 
Sveising (Foto: Elin Olsrud)

VG2 Arbeidsmaskiner

Dette kurset er rettet mot de som ønsker utdanning som landbruksmaskin-mekaniker eller anleggsmaskin-mekaniker. Høyt utviklet teknologi og en stadig utvikling av teknologien stiller store krav til dem som skal utføre reparasjoner på og vedlikeholde utstyr og maskiner.  

Etter fullført og bestått kurs, kan du velge to års læretid i bedrift og gå opp til fagprøve som landbruksmaskinmekaniker. Eller du kan ta VG3 og deretter 1 års læretid i bedrift og gå opp til fagprøve som anleggsmaskinmekaniker.

 
Arbeidsmaskiner VG2(Foto: Odd S Lauritsen)

Dokumentasjon og kvalitet:

Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og digitale verktøy som grunnlag for feilsøking, reparasjon og vedlikehold. HMS-vurderinger og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avviksbehandling, står sentralt i programfaget. Kundebehandling og kostnadsberegning er en del av faget. 

Les mer om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/AMK2-02/Hele/Kompetansemaal/dokumentasjon-og-kvalitet

Feilsøking og reparasjon:

Programfaget omfatter feilsøking, reparasjon og vedlikehold av komponenter, utstyr og maskiner. Faget omhandler også planlegging av arbeidsprosesser. Det omfatter også reparasjon ved hjelp av ulike sammenføyingsteknikker. Egenskaper ved ulike konstruksjonsmaterialer inngår i faget.

Les mer om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/AMK2-02/Hele/Kompetansemaal/feilsoking-og-reparasjon

 
Foto: Odd S Lauritsen

Studieforberedende påbygg

 

Jønsberg VGS tilbyr to ulike veier til studiekompetanse. Studieforberedende (påbygg 3) for elever fra VG2 yrkesfag og studieforberedende (påbygg 4) for elever med yrkeskompetanse. 

Vi har to tilbud som fører til studiekompetanse: 

 • Påbygging til generell studiekompetanse for elever som har fullført VG2 yrkesfag (påbygg 3). 
 • Påbygging til generell studiekompetanse for elever som har fullført yrkesfaglig opplæringsløp (påbygg 4). 

 

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

1. Fellesfag 25 timer/uke 

Norsk for påbygg 

Velkommen til et spennende og krevende skoleår. Norskfaget er det største faget, med 10 uketimer. I løpet året forbereder du deg til videre studier ved høgskole eller universitet. Gjennom forelesning og utflukter vil du oppleve et variert og interessant fag.Besøk av Den kulturelle skolesekken, Chaplin og det 20.århundre(Foto: Odd S Lauritsen)

Matematikk 2PY

Dette er matematikken for de som går påbygging. Læreplanen er delt inn i fire hovedområder; tall og algebra, statistikk og sannsynlighet, funksjoner i praksis og modellering.

I tall og algebra så går vi igjennom potensregning, tall på standardform og prosentregning.

Statistikk og sannsynlighet handler om at eleven skal beregne sannsynligheten i enkle oppgaver, samt kunne lage ulike fremstillinger av utfallsrommet (krysstabell, valgtre, venndiagram). I tillegg skal de kunne planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser. Da må vi kunne ulike sentralmål (gjennomsnitt, typetall og median) og spredningsmål (variasjonsbredde…)

Les om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/MAT6-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-2p-y

...

Historie påbygg VG3

Dette er et fag som er felles for alle påbyggsklasser ved alle videregående skoler og innebærer 5 uketimer med undervisning. Gjennom skoleåret vil du få en innføring i hva som har skjedd og hvorfor fra steinalder til nåtid. Samtidig vil du bli i stand til å forstå nåtiden gjennom kunnskap om fortiden. Gjennom pensumlitteratur, utflukter, eksterne forelesninger og filmer vil du få et variert og spennende fag.

Les om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/HIS1-02/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3-pabygging-til-generell-studiekompetanse

...

Naturfag påbygg 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Les om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-vg3-%E2%80%93-pabygging-til-generell-studiekompetanseNaturfagtime (Foto: Odd S Lauritsen)

Valgfrie programfag å velge mellom: 

Sosiologi og sosialantropologi vg3

Dette er et valgfritt programfag for de som har valgt å ta påbygning til studiekompetanse.

Les om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/POS1-02/Hele/Kompetansemaal/sosiologi-og-sosialantropologi

...

Teknologi og forskningslære X 

Teknologi – den unge ingeniøren:

 • Utgjør ca 1/3 av undervisningen
 • Her skal vi planlegge, bygge og utprøve et teknologiske produkt.

Forskning – den unge forskeren:

 • Utgjør ca 2/3 av undervisningen
 • Hovedmålet er å lære om hvordan forskere jobber
 • Vi gjør systematiske målinger/undersøkelser på inneklima og vannkvalitet – og lærer om hvordan disse undersøkelsene planlegges, gjennomføres og presenteres.

Les om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/TNF1-01/Hele/Kompetansemaal/teknologi-og-forskningslaere-x

...

Matematikk fordypning (R1)

R1, som er et 5-timers fag, tilbys for vg2-elever + vg3 påbygging til generell studiekompetanse (pt. ikke et tilbud for vg4-elever). Faget baseres på 1T. 1T er ikke et absolutt krav, men anbefales sterkt som grunnlag for R1. Her blir det mer sannsynlighetsregning, drøfting av funksjoners vekst og fall pluss geometri. Kurset et arbeidskrevende, men et alternativt krav for flere utdanningsretninger (bla. Ingeniør, veterinær, økonomi).

Les om kompetansemålene her: https://www.udir.no/kl06/MAT3-01/Hele/Kompetansemaal/matematikk-r1

...

Kjemi 1

Kjemi 1 er et 5-timersfag som tilbys for vg2 og vg3. Opplæringen i kjemi skal knytte teori til praktisk laboratoriearbeid. Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier. Faget inneholder språk og modeller i kjemi, metoder og forsøk, vannkjemi, syrer og baser og organisk kjemi. Det er en fordel å ha 5 timer naturfag fra før, men ingen betingelse. Påbyggelever uten dette grunnlaget greier fint å følge faget hvis de er motivert og innstilt på å jobbe. Velkommen til Kjemi 1!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?