Om skolen

Midt-Østerdal videregående skole: en liten skole med store muligheter! Vi er en skole med fagområder innen både yrkesfag og studiespesialisering. Skolen har 47 elever (skoleår 2018-2019).
Sist oppdatert 06.12.2017

I yrkesfag er undervisningen praktisk rettet og i arenaer som gir yrkesfaglig relevans. Studiespesialiserende har et tett samarbeid med HIH Campus Evenstad med mål om å forberede elevene ekstra godt til høyskole og universitet. Vi har dyktige lærere, og hos oss får de som vil noe gode resultater.

To skolesteder

Skolested Koppang

For skoleåret 2018-2019 tilbyr vi på skolested Koppang Vg1 og Vg2 studiespesialiserende fag (før "allmennfag"). Tirsdag 2. mai 2018 vedtok fylkesrådet ved Hedmark Fylkeskommune tilbudsstrukturen for videregående opplæring for skoleåret 2018-2019. Som et resultat av færre elever, reduserte inntekter og innføring av minimumstall for klassestørrelser, blir studielinjene Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg2 Barne- og ungdomsarbeider, Vg2 Helsefagarbeider og Vg3 Studiespesialisering ikke tilbud i skoleåret 2018-2019. Disse studielinjene vil lyses ut på nytt skoleåret 2019-2020. De tilbudene som heller ikke da fyller kriteriene for minste klassestørrelse, vil fjernes.

Midt-Østerdal vgs, skolested Koppang

Skolested Koppang ligger ca en kilometer sørøst for Koppang sentrum. 

Skolested Nordstumoen

Skolested Nordstumoen gir et heldøgnstilbud til 26 elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring i videregående skole. Elevene kommer hovedsakelig fra Hedmark, men elever fra andre fylker kan også søke skolen. Skolested Nordstumoen består av en skole- og en miljøpedagogisk avdeling. Medarbeiderne fra avdelingene arbeider tett sammen for en best mulig helhetlig opplæring for den enkelte elev. 

Midt-Østerdal vgs, skolested Nordstumoen

Den helhetlig opplæring prøver vi å legge tilrette for gjennom et fordomsfritt møte med eleven. Vi moraliserer ikke, men vi er tydelig på hva vi forventer og krever. Vår sentralt mål i den daglige praksis er å bringe elevene i situasjoner der de er fri til å velge, og på samme tiden blir bevisst av handlingens konsekvens for den enkelte og for andre mennesker. Vi viser fram ulike alternativer og konsekvensene av disse, og setter på denne måten elevene i en 'konfliktsituasjon'. Konflikten kan gi mulighet for å sette i gang nye og andre prosesser hos eleven, og konfrontasjoner fører ofte til forandring i væremåte og handling. Det fører ofte til en refleksjon og læring hos den enkelte elev.

Vi vil tilrettelegge – men eleven må selv ville lære!

Skolen er opptatt av å gi elevene realistiske mål for framtiden, og en kompetanse, som er etterspurt i arbeidslivet. Både sosial og arbeidsmessig kompetanse er en forutsetning for et fremtidig yrkesaktivt liv. Skolen ønsker, sammen med elevene, å legge til rette for en opplæring slik at alle kan nå realistiske mål for framtiden. Vi vil tilrettelegge opplæringen med utgangspunkt i elevens forutsetninger. Praksisrettet yrkesopplæring har høyt fokus. Skolens hovedmål, beskrevet i vår opplæringsmodell, er å gi hver elev yrkesfaglig grunnkompetanse. Det handler altså om å kvalifisere eleven for opplæringskontrakt eller ordinært arbeid etter skolen. Etter gjennomført og bestått opplæringskontrakt i en bedrift skal det være mulig for eleven å kunne bygge videre på sin kompetanse, for på sikt å kunne ta et fagbrev om ønskelig. 

elever fra Restaurant og matfag jobber på kommunekantina

Skolen kan og tilpasse undervisningen individuelt orientert med mål om å gå videre til VG2. Dette gjelder og for elever som kommer fra grunnskolen med få eller ingen karakterer. Ungdom har ulike behov, og vår målsetning er å bidra til en utviklingsprosess, slik at den enkelte elev i størst mulig grad kan foreta et bevisst valg om fremtiden og lære mest mulig i forhold til dette. Skolen utvikler en egen opplæringsbok tilpasset hver enkelt elev. 

Skolested Nordstumoen ligger ca 2,5 kilometer nordøst for Koppang sentrum.

Opplæringsmodell avdeling Nordstumoen

Opplæringsmodellen tar utgangspunkt i praksisrettet opplæring. Teori bygges hovedsakelig inn i praksis. Programfagundervisning tilbys over hele skoledager.

Vår opplæringsmodellen for yrkesfaglig grunnkompetanse er delt opp i tre faser: Målavklaring, Fagdel 1 og Fagdel 2, hver med en veiledende maksimumstid. Dersom eleven ikke når læringsmålene innen den fastsatte maksimumstiden, lages en individuell plan for hvordan og når målene kan nås. Dersom opplæringsmålene er satt for høyt i forhold til eleven, kan hovedmålet etter individuell vurdering endres fra yrkesfaglig grunnkompetanse til mål om annen grunnkompetanse. Elever som har lavere mål enn yrkesfaglig grunnkompetanse vil få utarbeidet en individuell opplæringsplan med mål for sin opplæring.

Enkelte elever kan velge å  bruke opplæringstida til å fullføre alle fagene tilhørende et programområde på Vg1, framfor yrkesfaglig grunnkompetanse. Elever som velger å fullføre vg1 hos oss vil vanligvis trenge mer enn et år på dette. 

Målavklaringsperiode

Elevene skal i denne perioden, som maksimalt strekker seg over 18 uker, danne grunnlag for valg av utdanningsretning og framtidig yrkesmål. Hensikten med målavklaringsfasen er å avklare fremtidige yrkesmål, og å gi eleven grunnleggende ferdigheter for resten av utdanningsløpet.

Fagdelene

Hovedmålet med fagdelene er å gi elevene gode sosiale, arbeidsmessige og faglige ferdigheter rettet mot de forventninger og krav som gjelder i arbeidslivet. Dersom eleven ikke er klar for målavklaring innen utgangen av 18.skoleuke, lages ny individuell plan som vil avvike fra den oppsatte yrkesfaglige grunnkompetanse-modellen.

Fellesfag

Med utgangspunkt i enkeltvedtak gis elevene mulighet til å velge fellesfag ut fra individuelle behov.

Fellesfagene tilbys som temabolker over kortere eller lengre perioder. Elevene søker om deltagelse  ut fra behov og interesse. Gjennom deltagelse i temabolker kan eleven bygge opp sin kompetanse i forhold til de nasjonale læreplanene og oppnå karakter i faget.

naturfagpraksis hos tjønnet på Nordstumoen

Har eleven mål om å fullføre og bestå valgt utdanningsprogram må alle fellesfagene gjennomføres etter nasjonal læreplan for faget. Gjeldene fellesfag for Vg1 er: norsk, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving. 

Fellesfagundervisningen tilbys ut fra fastsatt timeplan. Elever som velger å delta i fellesfagundervisningen velger samtidig å gå ut fra pågående programfagundervisning.

Uavhengig av fellesfagvalg skal grunnleggende ferdigheter i forhold til lesing, skriving, regning, muntlig framstilling og IKT i henhold til Kunnskapsløftet ivaretas i alle fag.

Yrkesfaglig grunnkompetanse avdeling Nordstumoen

Opplæringsmodellen legges opp med utgangspunkt i Kunnskapsløftets 2 + 2 modell, det vil si at minst 2 år av opplæringen skal skje i skole og 2 år av tiden primært skal foregå i bedrift. Opplæringen ved skolestedet tar utgangspunkt i programfagene og fellesfagene på Vg1 og faget Prosjekt til fordypning (PTF). Skolestedets opplæring er lagt opp som en toårig yrkesutdanning der elevene godkjennes i forhold til sosiale og faglige kompetansemål. Det gis mulighet til gjennomføring av opplæringen både med bruk av kortere og lengre tid. Skolested Nordstumoen har på bakgrunn av erfaringer med elevgruppen gitt åpning for inntil 3 års opplæring ved skolen, med utgangspunkt i Vg1.

Elevens sluttkompetanse etter gjennomført og godkjent yrkesfaglig grunnkompetanse, er beskrevet i kompetansebeskrivelsene for de enkelte utdanningsprogram. Denne sluttkompetansen kvalifiserer for å søke opplæringskontrakt i bedrift, evt. søke arbeid.

Elevene kan gjennom valg av fellesfag og arbeid med flere kompetansemål innen programfagene velge å fullføre valgt utdanningsprogram på Vg1, med mål om videre ordinært yrkeskompetanseløp

Videre opplæring/utdanning

Med bestått yrkesfaglig grunnkompetanse signaliserer vi at elevene etter gjennomført opplæring ved skolestedet kan det mest grunnleggende innenfor et yrke/bransje slik at de skal kunne søke om å tegne en opplæringskontrakt som lærekandidat i en bedrift.

Skolen vil da være behjelpelig med å tegne en opplæringskontrakt. Bedriften vil da overta ansvaret for eleven sammen med fagopplæringen i vedkommendes fylkeskommune.

elever jobber med ved, ut i praksis

Etter gjennomført tid som lærekandidat i bedrift og gjennomført praktisk kompetanseprøve, er målet jobb som hjelpearbeider eller assistent i en ordinær bedrift.

Elever som gjennomfører dette opplæringsløpet vil etter flere års praksis i arbeidslivet, kunne bygge videre på den yrkesfaglige grunnkompetansen, for å arbeide mot full yrkeskompetanse, det vil si fag-/svennebrev.

Annen grunnkompetanse

Elever som av forskjellige årsaker har lavere mål enn yrkesfaglig grunnkompetanse, vil etter målavklaring få opplæring etter alternativ individuell opplæringsplan. Dette vil være elever som har langsiktig mål om varig tilrettelagt arbeid, fritid og bolig med bistand

Skolen vil også være behjelpelig med å legge til rette for dette gjennom langsiktig planlegging med aktuelle samarbeidsparter under opplæringsløpet.  

Internat

Skolested Nordstumoen har et unikt heldøgnstilbud, der skolen har som mål at alle elevene skal oppnå en kompetanse, som er nødvendig for et mest mulig selvstendig liv i egen bolig. Skolen har eget internat, i tillegg til flere mindre boenheter på skolens område. En viktig del av bo- og fritidstilbudet for elevene er også å delta i en aktiv og meningsfull fritid.

Midt-Østerdal vgs, skolested Nordstumoen: tilgangsveien og internatbygningen

Skolen vår er et sted der eleven blir stilt ovenfor krav om samarbeid, ansvarlighet og fellesskapstenkning. Et sted der den enkelt elev kan se seg selv som enkeltperson, og som en del av et fellesskap. Eleven får mulighet til å utvikle:

  • sosial handlingskompetanse
  • sosiale nettverk
  • forståelse for normer som regulerer deltagelse i fellesskapet
  • holdninger og engasjement som er nødvendige forutsetninger for å kunne gjennomføre opplæringstilbudet.

Midt-Østerdal vgs, skolested Nordstumoen: utsikt på internatbygninger

Botilbudet tilrettelegges på en måte som gjør hverdagen mest mulig lik den virkelighet eleven vil møte senere i livet. Gjennom å delta på fritidsaktiviteter gjør eleven seg viktige erfaringer på nye og ulike aktiviteter, samhandling og samarbeid.

Skolested Nordstumoen har ei tilpasset skoleruta, som kan lastes ned her.

Skoleruta 2017-2018, skolested Nordstumoen (44 kB)

Les mer:

Bo- og fritid; Struktur og konsekvenspedagogsik tilnærming (549 kB)

Bo og fritid; Systematisk kartlegging, målvalg, tiltaksarbeid og dokumentasjon (396 kB)

Skolens historie

Skolested Koppang

På Koppang ble det i årene fra 1971 og fram til 1978 satt i gang tre forskjellige grunnkurs som filialklasser under andre videregående skoler. Skolen ble etablert som egen videregående skole 1. august 1978. I de første årene foregikk undervisningen i ungdomsskolens lokaler. Høsten 1984 flyttet skolen inn i fylkesskolens gamle bygg fra 1938 (selve fylkesskolen ble lagt ned i 1947).

Koppang skole (Amtskole) under bygg i 1938

Andre av kommunenes skoler brukte lokalene fram til 1982. Fra 1978 var det tilbud på følgende studieretninger: Allmenne fag, helse- og sosialfag og mekaniske fag. 

Sammenslåingen i 2004 

I 2004 ble de to skolesteder slått sammen til en videregående skole. I 2004 startet Midt-Østerdal videregående skole med undervisning etter SANN-modellen. Denne modellen forutsetter et tett samarbeid med det lokale næringslivet, og det har gjort det mulig for skolen å utvide antallet studieretninger.

Til og med skoleåret 2016-2017 hadde skolen totalt 8 studieretninger. Mandag 15. mai 2017 vedtok fylkesrådet ved Hedmark Fylkeskommune tilbudsstrukturen for videregående opplæring for skoleåret 2017-2018. Som et resultat av færre elever, reduserte inntekter og innføring av minimumstall for klassestørrelser, ble studielinjene Vg1 Elektrofag, Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse ikke tilbud i skoleåret 2017-2018. 

Tirsdag 2. mai 2018 vedtok fylkesrådet ved Hedmark Fylkeskommune tilbudsstrukturen for videregående opplæring for skoleåret 2018-2019. Da ble overnevnte studielinjene definitivt fjernet, fordi de fortsatt ikke fylte kriteriende for minste klassestørrelse. Samtidig ble studielinjene Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg2 Barne- og ungdomsarbeider, Vg2 Helsefagarbeider og Vg3 Studiespesialisering ikke tilbud i skoleåret 2018-2019. Disse fire studielinjene vil lyses ut på nytt skoleåret 2019-2020. 

Skolested Nordstumoen

Nordstumoen er opprinnelig en gård, og vi kjenner med sikkerhet gårdens historie tilbake til 1624. Nordstu, som det da het, lå fram til Stor-Ofsen i 1789 nede ved Glomma like sør for elva Trya. Historien forteller at det aller meste av hus forsvant med flommen, og det dermed ble bestemt å flytte gårdens hus på ”trygt land”. Gården fikk da navnet Nordstumoen Trønnes. Nordstumoens opprinnelige skog- og fjellareal var på 28 000 dekar. 

gammel bilde fra Nordstumoen 

I 1957 kjøpte staten hus og innmark for det formål å starte en ”framhalds- og  yrkesskole for evneveike piker”. Elevtallet var noe varierende, men det lå stort sett mellom 30 og 40. Skolen ble drevet etter arbeidsskolemodellen og var en internatskole. I 1976 begynte de første guttene som elever ved Nordstumoen. I dag er antallet jenter og gutter tilnærmet likt med et elevtall på 26. Hedmark fylkeskommune overtok på 1. august 1992 driftsansvaret for skolen.  

Skolens ledelse

Hanne Didriksen, rektor

Hanne Didriksen

hanne.didriksen@hedmark.org

telefon: 624 63 300

mobil: 958 46 928 

Gerhard Omsted, avdelingsleder skole

Gerhard Omsted

gerhard.omsted@hedmark.org

telefon: 624 63 300

mobil: 974 21 744

Margrete Joten, avdelingsleder miljø

Margrete Joten

margrete.joten@hedmark.org

telefon: 624 63 340

mobil: 905 10 587 

Utviklingsplan

Utviklingsplan 2018-2019 (81 kB)

Utviklingsplan 2017-2018 (83 kB)

Utviklingsplan 2016-2017 (89 kB)

Utviklingsplan 2015-2016 (92 kB)

Utviklingsplan 2014-2015 (167 kB)

Utviklingsplan 2013-2014 (110 kB)

Årsmelding

Årsmelding MØ-vgs 2017-2018 (601 kB)

Årsmelding MØ-vgs 2016-2017 (765 kB)

Årsmelding MØ-vgs 2015-2016 (531 kB)

Årsmelding MØ-vgs 2014-2015 (584 kB)

Årsmelding MØ-vgs 2012-2013 (1,2 mB)

Ansatte

Du kan finne alle ansatte ved å klikke på lenken til ansattelisten til Midt-Østerdal-vgs. Her nede kan du lese mer om alle kontaktlærere og miljøkontaktene.

Kontaktlærere og miljøkontaktene
Kontaktlærere
klasse lærereeposttelefon


1STA
 

Jostein Stige jostein.stige@hedmark.org  971 44 376

2STA
 

Kjetil Hope kjetil.hope@hedmark.org
459 06 059


Naturbruk 
 

Johnny Gr anlien johnny.granlien@hedmark.org  901 28 447


TIP
 

Stein Helseth stehel@hedmark.org 404 08 767


R&M
 

Lisbeth Kristin Torvik   lisbeth.kristin.torvik@hedmark.org    974 06 181

 

Miljøkontaktene
klasse ansatte epost telefon


TIP

Kenneth Trønnes     

kenneth.tronnes@hedmark.org 958 66 760 

Naturbruk 
 
Hildegard Tvenge hiltve@hedmark.org 481 27 820

R&M

Liv Karin Svenningsen liv.karin.svenningsen@hedmark.org 402 40 329

  

Kontaktinfo

Skolested Koppang

Skoleveien 42

2480 Koppang
telefon: 624 63 300
post.midt-osterdal.vgs@hedmark.org

Åpningstider kontoret : 09.00 - 15.00

Sidsel Trøen / Karin Skjæret

 

Skolested Nordstumoen

Nordstumoen 18

2480 Koppang
telefon: 624 63 340
post.midt-osterdal.vgs@hedmark.org

Åpningstider kontoret : 09.00 - 15.00

Sidsel Trøen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?