Om skolen

  Midt-Østerdal videregående skole: en liten skole med store muligheter! Vi er en skole med fagområder innen både yrkesfag og studiespesialisering. Skolen har 68 elever (skoleår 2017-2018).
  Sist oppdatert 06.12.2017

  I yrkesfag er undervisningen praktisk rettet og i arenaer som gir yrkesfaglig relevans. Studiespesialiserende har et tett samarbeid med HIH Campus Evenstad med mål om å forberede elevene ekstra godt til høyskole og universitet. Vi har dyktige lærere, og hos oss får de som vil noe gode resultater.

  To skolesteder

  Skolested Koppang

  På skolested Koppang tilbyr vi både utdanningsprogrammer for studiespesialiserende og innenfor to yrkesfag. Mandag 15. mai 2017 vedtok fylkesrådet ved Hedmark Fylkeskommune tilbudsstrukturen for videregående opplæring for skoleåret 2017-2018. Som et resultat av færre elever, reduserte inntekter og innføring av minimumstall for klassestørrelser, blir studielinjene Vg1 Elektrofag, Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse ikke tilbud i skoleåret 2017-2018. Disse studielinjene vil lyses ut på nytt skoleåret 2018-2019. De tilbudene som heller ikke da fyller kriteriene for minste klassestørrelse, vil fjernes.

  Midt-Østerdal vgs, skolested Koppang

  For skoleåret 2017-2018 tilbyr vi altså Vg1-Vg3 studiespesialiserende fag (før "allmennfag"), Vg1 helse- og sosialfag, Vg2 helsearbeider og Vg2 barne- og ungdomsarbeider. 

  Skolested Koppang ligger ca en kilometer sørøst for Koppang sentrum. 

  Skolested Nordstumoen

  Skolested Nordstumoen gir et heldøgnstilbud til 22 elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring i videregående skole. Elevene kommer hovedsakelig fra Hedmark, men elever fra andre fylker kan også søke skolen. Skolested Nordstumoen består av en skole- og en miljøpedagogisk avdeling. Medarbeiderne fra avdelingene arbeider tett sammen for en best mulig helhetlig opplæring for den enkelte elev. 

  Midt-Østerdal vgs, skolested Nordstumoen

  Den helhetlig opplæring prøver vi å legge tilrette for gjennom et fordomsfritt møte med eleven. Vi moraliserer ikke, men vi er tydelig på hva vi forventer og krever. Vår sentralt mål i den daglige praksis er å bringe elevene i situasjoner der de er fri til å velge, og på samme tiden blir bevisst av handlingens konsekvens for den enkelte og for andre mennesker. Vi viser fram ulike alternativer og konsekvensene av disse, og setter på denne måten elevene i en 'konfliktsituasjon'. Konflikten kan gi mulighet for å sette i gang nye og andre prosesser hos eleven, og konfrontasjoner fører ofte til forandring i væremåte og handling. Det fører ofte til en refleksjon og læring hos den enkelte elev.

  Vi vil tilrettelegge – men eleven må selv ville lære!

  Skolen er opptatt av å gi elevene realistiske mål for framtiden, og en kompetanse, som er etterspurt i arbeidslivet. Både sosial og arbeidsmessig kompetanse er en forutsetning for et fremtidig yrkesaktivt liv. Skolen ønsker, sammen med elevene, å legge til rette for en opplæring slik at alle kan nå realistiske mål for framtiden. Vi vil tilrettelegge opplæringen med utgangspunkt i elevens forutsetninger. Praksisrettet yrkesopplæring har høyt fokus. Skolens hovedmål, beskrevet i vår opplæringsmodell, er å gi hver elev yrkesfaglig grunnkompetanse. Det handler altså om å kvalifisere eleven for opplæringskontrakt eller ordinært arbeid etter skolen. Etter gjennomført og bestått opplæringskontrakt i en bedrift skal det være mulig for eleven å kunne bygge videre på sin kompetanse, for på sikt å kunne ta et fagbrev om ønskelig. 

  elever fra Restaurant og matfag jobber på kommunekantina

  Skolen kan og tilpasse undervisningen individuelt orientert med mål om å gå videre til VG2. Dette gjelder og for elever som kommer fra grunnskolen med få eller ingen karakterer. Ungdom har ulike behov, og vår målsetning er å bidra til en utviklingsprosess, slik at den enkelte elev i størst mulig grad kan foreta et bevisst valg om fremtiden og lære mest mulig i forhold til dette. Skolen utvikler en egen opplæringsbok tilpasset hver enkelt elev. 

  Skolested Nordstumoen ligger ca 2,5 kilometer nordøst for Koppang sentrum.

  Opplæringsmodell avdeling Nordstumoen

  Opplæringsmodellen tar utgangspunkt i praksisrettet opplæring. Teori bygges hovedsakelig inn i praksis. Programfagundervisning tilbys over hele skoledager.

  Vår opplæringsmodellen for yrkesfaglig grunnkompetanse er delt opp i tre faser: Målavklaring, Fagdel 1 og Fagdel 2, hver med en veiledende maksimumstid. Dersom eleven ikke når læringsmålene innen den fastsatte maksimumstiden, lages en individuell plan for hvordan og når målene kan nås. Dersom opplæringsmålene er satt for høyt i forhold til eleven, kan hovedmålet etter individuell vurdering endres fra yrkesfaglig grunnkompetanse til mål om annen grunnkompetanse. Elever som har lavere mål enn yrkesfaglig grunnkompetanse vil få utarbeidet en individuell opplæringsplan med mål for sin opplæring.

  Enkelte elever kan velge å  bruke opplæringstida til å fullføre alle fagene tilhørende et programområde på Vg1, framfor yrkesfaglig grunnkompetanse. Elever som velger å fullføre vg1 hos oss vil vanligvis trenge mer enn et år på dette. 

  Målavklaringsperiode

  Elevene skal i denne perioden, som maksimalt strekker seg over 18 uker, danne grunnlag for valg av utdanningsretning og framtidig yrkesmål. Hensikten med målavklaringsfasen er å avklare fremtidige yrkesmål, og å gi eleven grunnleggende ferdigheter for resten av utdanningsløpet.

  Fagdelene

  Hovedmålet med fagdelene er å gi elevene gode sosiale, arbeidsmessige og faglige ferdigheter rettet mot de forventninger og krav som gjelder i arbeidslivet. Dersom eleven ikke er klar for målavklaring innen utgangen av 18.skoleuke, lages ny individuell plan som vil avvike fra den oppsatte yrkesfaglige grunnkompetanse-modellen.

  Fellesfag

  Med utgangspunkt i enkeltvedtak gis elevene mulighet til å velge fellesfag ut fra individuelle behov.

  Fellesfagene tilbys som temabolker over kortere eller lengre perioder. Elevene søker om deltagelse  ut fra behov og interesse. Gjennom deltagelse i temabolker kan eleven bygge opp sin kompetanse i forhold til de nasjonale læreplanene og oppnå karakter i faget.

  naturfagpraksis hos tjønnet på Nordstumoen

  Har eleven mål om å fullføre og bestå valgt utdanningsprogram må alle fellesfagene gjennomføres etter nasjonal læreplan for faget. Gjeldene fellesfag for Vg1 er: norsk, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving. 

  Fellesfagundervisningen tilbys ut fra fastsatt timeplan. Elever som velger å delta i fellesfagundervisningen velger samtidig å gå ut fra pågående programfagundervisning.

  Uavhengig av fellesfagvalg skal grunnleggende ferdigheter i forhold til lesing, skriving, regning, muntlig framstilling og IKT i henhold til Kunnskapsløftet ivaretas i alle fag.

  Yrkesfaglig grunnkompetanse avdeling Nordstumoen

  Opplæringsmodellen legges opp med utgangspunkt i Kunnskapsløftets 2 + 2 modell, det vil si at minst 2 år av opplæringen skal skje i skole og 2 år av tiden primært skal foregå i bedrift. Opplæringen ved skolestedet tar utgangspunkt i programfagene og fellesfagene på Vg1 og faget Prosjekt til fordypning (PTF). Skolestedets opplæring er lagt opp som en toårig yrkesutdanning der elevene godkjennes i forhold til sosiale og faglige kompetansemål. Det gis mulighet til gjennomføring av opplæringen både med bruk av kortere og lengre tid. Skolested Nordstumoen har på bakgrunn av erfaringer med elevgruppen gitt åpning for inntil 3 års opplæring ved skolen, med utgangspunkt i Vg1.

  Elevens sluttkompetanse etter gjennomført og godkjent yrkesfaglig grunnkompetanse, er beskrevet i kompetansebeskrivelsene for de enkelte utdanningsprogram. Denne sluttkompetansen kvalifiserer for å søke opplæringskontrakt i bedrift, evt. søke arbeid.

  Elevene kan gjennom valg av fellesfag og arbeid med flere kompetansemål innen programfagene velge å fullføre valgt utdanningsprogram på Vg1, med mål om videre ordinært yrkeskompetanseløp

  Videre opplæring/utdanning

  Med bestått yrkesfaglig grunnkompetanse signaliserer vi at elevene etter gjennomført opplæring ved skolestedet kan det mest grunnleggende innenfor et yrke/bransje slik at de skal kunne søke om å tegne en opplæringskontrakt som lærekandidat i en bedrift.

  Skolen vil da være behjelpelig med å tegne en opplæringskontrakt. Bedriften vil da overta ansvaret for eleven sammen med fagopplæringen i vedkommendes fylkeskommune.

  elever jobber med ved, ut i praksis

  Etter gjennomført tid som lærekandidat i bedrift og gjennomført praktisk kompetanseprøve, er målet jobb som hjelpearbeider eller assistent i en ordinær bedrift.

  Elever som gjennomfører dette opplæringsløpet vil etter flere års praksis i arbeidslivet, kunne bygge videre på den yrkesfaglige grunnkompetansen, for å arbeide mot full yrkeskompetanse, det vil si fag-/svennebrev.

  Annen grunnkompetanse

  Elever som av forskjellige årsaker har lavere mål enn yrkesfaglig grunnkompetanse, vil etter målavklaring få opplæring etter alternativ individuell opplæringsplan. Dette vil være elever som har langsiktig mål om varig tilrettelagt arbeid, fritid og bolig med bistand

  Skolen vil også være behjelpelig med å legge til rette for dette gjennom langsiktig planlegging med aktuelle samarbeidsparter under opplæringsløpet.  

  Internat

  Skolested Nordstumoen har et unikt heldøgnstilbud, der skolen har som mål at alle elevene skal oppnå en kompetanse, som er nødvendig for et mest mulig selvstendig liv i egen bolig. Skolen har eget internat, i tillegg til flere mindre boenheter på skolens område. En viktig del av bo- og fritidstilbudet for elevene er også å delta i en aktiv og meningsfull fritid.

  Midt-Østerdal vgs, skolested Nordstumoen: tilgangsveien og internatbygningen

  Skolen vår er et sted der eleven blir stilt ovenfor krav om samarbeid, ansvarlighet og fellesskapstenkning. Et sted der den enkelt elev kan se seg selv som enkeltperson, og som en del av et fellesskap. Eleven får mulighet til å utvikle:

  • sosial handlingskompetanse
  • sosiale nettverk
  • forståelse for normer som regulerer deltagelse i fellesskapet
  • holdninger og engasjement som er nødvendige forutsetninger for å kunne gjennomføre opplæringstilbudet.

  Midt-Østerdal vgs, skolested Nordstumoen: utsikt på internatbygninger

  Botilbudet tilrettelegges på en måte som gjør hverdagen mest mulig lik den virkelighet eleven vil møte senere i livet. Gjennom å delta på fritidsaktiviteter gjør eleven seg viktige erfaringer på nye og ulike aktiviteter, samhandling og samarbeid.

  Skolested Nordstumoen har ei tilpasset skoleruta, som kan lastes ned her.

  Skoleruta 2017-2018, skolested Nordstumoen (44 kB)

  Les mer:

  Bo- og fritid; Struktur og konsekvenspedagogsik tilnærming (549 kB)

  Bo og fritid; Systematisk kartlegging, målvalg, tiltaksarbeid og dokumentasjon (396 kB)

  Skolens historie

  Skolested Koppang

  På Koppang ble det i årene fra 1971 og fram til 1978 satt i gang tre forskjellige grunnkurs som filialklasser under andre videregående skoler. Skolen ble etablert som egen videregående skole 1. august 1978. I de første årene foregikk undervisningen i ungdomsskolens lokaler. Høsten 1984 flyttet skolen inn i fylkesskolens gamle bygg fra 1938 (selve fylkesskolen ble lagt ned i 1947).

  Koppang skole (Amtskole) under bygg i 1938

  Andre av kommunenes skoler brukte lokalene fram til 1982. Fra 1978 var det tilbud på følgende studieretninger: Allmenne fag, helse- og sosialfag og mekaniske fag. 

  Sammenslåingen i 2004 

  I 2004 ble de to skolesteder slått sammen til en videregående skole. I 2004 startet Midt-Østerdal videregående skole med undervisning etter SANN-modellen. Denne modellen forutsetter et tett samarbeid med det lokale næringslivet, og det har gjort det mulig for skolen å utvide antallet studieretninger.

  Til og med skoleåret 2016-2017 hadde skolen totalt 8 studieretninger. Mandag 15. mai 2017 vedtok fylkesrådet ved Hedmark Fylkeskommune tilbudsstrukturen for videregående opplæring for skoleåret 2017-2018. Som et resultat av færre elever, reduserte inntekter og innføring av minimumstall for klassestørrelser, blir studielinjene Vg1 Elektrofag, Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse ikke tilbud i skoleåret 2017-2018.  

  Skolested Nordstumoen

  Nordstumoen er opprinnelig en gård, og vi kjenner med sikkerhet gårdens historie tilbake til 1624. Nordstu, som det da het, lå fram til Stor-Ofsen i 1789 nede ved Glomma like sør for elva Trya. Historien forteller at det aller meste av hus forsvant med flommen, og det dermed ble bestemt å flytte gårdens hus på ”trygt land”. Gården fikk da navnet Nordstumoen Trønnes. Nordstumoens opprinnelige skog- og fjellareal var på 28 000 dekar. 

  gammel bilde fra Nordstumoen 

  I 1957 kjøpte staten hus og innmark for det formål å starte en ”framhalds- og  yrkesskole for evneveike piker”. Elevtallet var noe varierende, men det lå stort sett mellom 30 og 40. Skolen ble drevet etter arbeidsskolemodellen og var en internatskole. I 1976 begynte de første guttene som elever ved Nordstumoen. I dag er antallet jenter og gutter tilnærmet likt med et elevtall på 27. Hedmark fylkeskommune overtok på 1. august 1992 driftsansvaret for skolen.  

  Skolens ledelse

  Hanne Didriksen, rektor

  Hanne Didriksen

  hanne.didriksen@hedmark.org

  telefon: 624 63 300

  mobil: 958 46 928 

  Gerhard Omsted, avdelingsleder skole

  Gerhard Omsted

  gerhard.omsted@hedmark.org

  telefon: 624 63 300

  mobil: 974 21 744

  Margrete Joten, avdelingsleder miljø

  Margrete Joten

  margrete.joten@hedmark.org

  telefon: 624 63 340

  mobil: 905 10 587 

  Utviklingsplan

  Utviklingsplan 2016-2017 (89 kB)

  Utviklingsplan 2015-2016 (92 kB)

  Utviklingsplan 2014-2015 (167 kB)

  Utviklingsplan 2013-2014 (110 kB)

  Årsmelding

  Årsmelding MØ-vgs 2015-2016 (531 kB)

  Årsmelding MØ-vgs 2014-2015 (584 kB)

  Årsmelding MØ-vgs 2012-2013 (1,2 mB)

  Ansatte

  Kontaktlærere og miljøkontaktene

   

  Kontaktlærere
  klasse lærereeposttelefon


  1STA
   

  Lisbeth Vedaa lisved@hedmark.org  


  1HOA
   

  Gjertrud Brekke gjertrud.brekke@hedmark.org 452 46 436 

  2STA 
  + 3STA
   

  Berit Brænd berbrae@hedmark.org 416 80 672

  2BAA 
  + 2HAA
   

  Knut Okkenhaug knut.okkenhaug@hedmark.org 951 51 243


  Naturbruk 
   

  Johnny Granlien johnny.granlien@hedmark.org  


  TIP
   

  Stein Helseth stehel@hedmark.org 404 08 767


  R&M
   

  Lisbeth Kristin Torvik   lisbeth.kristin.torvik@hedmark.org    974 06 181

   

  Miljøkontaktene
  klasse ansatte epost telefon


  TIP

  Kenneth Trønnes     

  kenneth.tronnes@hedmark.org 958 66 760 

  Naturbruk 
   
  Hildegard Tvenge hiltve@hedmark.org 481 27 820

  R&M

  Liv Karin Svenningsen liv.karin.svenningsen@hedmark.org 402 40 329
  Øvrige ansatte

   

  Kontaktinfo

  Skolested Koppang

  Midt-Østerdal vgs, skolested Koppang

  Skoleveien 42

  2480 Koppang
  telefon: 624 63 300
  post.midt-osterdal.vgs@hedmark.org

  Åpningstider kontoret : 09.00 - 15.00

  Sidsel Trøen / Karin Skjæret

  Sidsel TrøenKarin Skjæret

  Skolested Nordstumoen

  Midt-Østerdal vgs, skolested Nordstumoen

  Nordstumoen 18

  2480 Koppang
  telefon: 624 63 340
  post.midt-osterdal.vgs@hedmark.org

  Åpningstider kontoret : 09.00 - 15.00

  Karin Skjæret

  Karin Skjæret

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?