Rettigheter og plikter

Som elev på en offentlig videregående skole har du en god del ulike rettigheter, som har sin bakgrunn i mange lover og regler. De viktigste lovene er opplæringsloven og forvaltningsloven. I tillegg finnes det forskrift til opplæringsloven og hele læreplanverket. Hedmark fylkeskommune har også laget eget ordensreglement. De viktigste av de rettigheter elever i videregående skole har, er gratis skole, inntak, elevmedvirkning, godt skolemiljø og vurdering.
Sist oppdatert 07.12.2017

Skolereglement

Skolereglementet er felles for alle de videregående skolene i Hedmark fylkeskommune.Ved behov kan den enkelte skole fastsette supplerende bestemmelser.

Skolereglement.pdf

I skolereglementet står det at du har rett til tre års videregående opplæring (eller fire hvis du skal ha opplæring i bedrift), som du må ta ut i løpet av fem (seks) sammenhengende år, før du fyller 24. For å ha rett, må du ha lovlig opphold i Norge og ha norsk grunnskole eller tilsvarende. Du har rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1, og har rett til å gjøre omvalg én gang - da får du ett år ekstra.

Opplæringen din skal være tilpasset dine evner og forutsetninger. Skolen skal stimulere deg til å bli bedre til å lære, og du skal få jobbe med varierte arbeidsmetoder. Gruppene du er i, må ikke være større enn at det er mulig for deg å føle sosial tilhørighet.

Under opplæringen din skal du få tilbakemeldinger på arbeidet du gjør på skolen. Disse vurderingene skal hjelpe deg å lære bedre, utvikle deg og utvikle kompetansen din. Du har krav på gode tilbakemeldingene og rettledning. Reglene skiller mellom vurdering du får på slutten av skoleåret (standpunktkarakter og eksamen), og vurdering underveis (alle andre tilbakemeldinger). De skiller også mellom vurdering med karakter og vurdering uten karakter. 

Les gjerne mer på nettsiden til Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken.

Eksamen

Informasjon om eksamen finnes i læreplanen for hvert enkelt fag. Hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen kan variere. Det er viktig å sjekke dette med faglærer eller skolen før eksamen.

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS)

Du har krav på en ekstra eksamen i neste eksamensperiode dersom du har:

 • Strøket på eksamen (N-ny)
 • Gyldig fravær på eksamen (U- utsatt)
 • Fått standpunktkarakter 1 i et fag du ikke har hatt eksamen i (S- særskilt)

Du må melde deg opp til ekstra eksamen selv ved skolen. Består du ikke denne eksamen, eller ikke melder deg opp, så blir du privatist i faget.  

Informasjon til privatister

Følger du ikke undervisningen i faget, eller ikke har krav på NUS-eksamen, må du melde deg opp som privatist. Mer informasjon om privatisteksamen.

Tilgang på nettressurser på skriftlig eksamen

Nettressurser som benyttes på eksamen skal være kjent fra undervisningen.

Liste over tilgjengelige nettressurser på skriftlig eksamen finnes på VIGOIKS 

I tillegg har du tilgang på følgende nettressurser i Hedmark:

På eksamen har du tilgang til alle nettressursene på en felles samleside: https://nettressurser.hedmark.org/  

I enkelte fag tillates åpent internett. Se nærmere informasjon hos Utdanningsdirektoratet.

Hvis du tenker å benytte noen av nettstedene på skriftlig eksamen, anbefaler vi at du setter deg god inn i nettstedene i god tid før eksamen.
NB! Tilgjengelige nettsteder kan endres underveis i eksamensperioden. Du bør derfor oppdatere deg på tilgjengelige nettsteder tett opp mot eksamensdagen.

Det er viktig at kandidatene er klar over at eksamensreglementet gjelder, og at et nettsted som hjelpemiddel uansett ikke gir en kandidat rett til å kommunisere med andre selv om kvalitetskontrollen ikke har avdekket dette på forhånd.

Hvis enkelte eksamenskandidater ikke får tilgang til nettsteder under eksamen, eller at enkelte nettsteder faller ut under eksamen, medfører ikke dette automatisk noen formell feil på eksamen som gir grunnlag for annullering av eksamen. Derfor bør kandidatene legge mest mulig av relevante digitale hjelpemidler lokalt på PC.

Mer informasjon om eleveksamen

Finn mer informasjon om eksamen hos Utdanningsdirektoratet og på nettsidene til VIGO-IKS. Du kan også kontakte skolen.

 

Klage på karakterer

Elever har rett til å klage på karakterer. Klagene skal sendes elektronisk.Vær oppmerksom på at klage på eksamenskarakter også kan føre til at karakteren går ned.

Hva kan du klage på?
 • Standpunktkarakter (fag, orden/adferd). Gjelder også "Ikke vurdert" (IV)
 • Skriftlig eksamenskarakter
 • Formelle feil ved gjennomføring av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen
Hvordan klager du?
 • Ta kontakt med faglærer/kontaktlærer/skolen for veiledning.
 • Begrunn klagen (klage på karakter til skriftlig eksamen skal ikke ha begrunnelse).
 • Klagen skal sendes elektronisk.
Slik sender du klage
 • Gå inn på: https://skjema.hedmark.org/login.php.
 • Logg deg inn via ID-porten.
 • Velg skjema i nedtrekksmenyen - det er ulike klageskjemaer for eksamenskarakter, standpunktkarakter/"Ikke vurdert" og formelle feil på eksamen.
 • Fyll ut ett klageskjema per fag/karakter/eksamen du klager på.
 • Du må laste opp relevant dokumentasjon som PDF-fil eller JPG-bildefil - be skolen om hjelp.
 • Du får tilsendt en kvittering på mottatt klage.

Privatister og praksiskandidater må velge skolen der du har tatt eksamen.

Frister
 • Du kan klage innen 10 dager fra det tidspunktet du har fått vite om eller burde gjort deg kjent med karakteren
 • Klager du for sent, skal rektor ta stilling til om klagen skal behandles
 • Er du avgangselev eller privatist som ønsker hurtigbehandling av klagen, må du sende klagen så fort som mulig. Det gjelder egne frister for hurtigbehandling. Ta kontakt med skolen for informasjon om fristen.

I en overgangsperiode vil det også være mulig å levere klage på papir . Da sender du den direkte til skolen. Klagen må være datert og undertegnet.

 

Fravær

Det er en nasjonal fraværsgrense for udokumentert fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og forhindre skulk.

Rutine for fraværsføring

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for fraværsføring.Der står det også om pliktene dine som elev og om krav til dokumentasjon for fravær som kan unntas fra fraværsgrensen i fag. 

Rutine - fraværsføring.pdf

Fraværsføring i SkoleArena

Datasystemet SkoleArena brukes til karakter- og fraværsføring. Når du er pålogget Portalen kan du gå videre til SkoleArena uten å skrive inn brukernavn og passord på nytt.

Her kan du blant annet:

 • Se fraværsregistreringer som lærer har gjort
 • Melde fra om planlagt fravær
 • Se anmerkninger som lærer har satt
 • Se halvårsvurdering og sluttvurdering (underveisvurdering gis bl.a. i læringsplattformen).

Du har ansvar for å ha oversikt over fraværet ditt og kontrollere at føringen i SkoleArena er korrekt.

Søknad om fratrekk for fravær

Du kan søke om fratrekk for fravær på vitnemålet på dette skjemaet som fylles ut og leveres på skolen.

Du får mer informasjon og hjelp til å bruke SkoleArena på skolen.

Innsyn for foresatte til elever under 18 år

Hedmark fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til SkoleArena. Passordet som du har fått som elev er strengt personlig og skal aldri oppgis til andre. Eventuelt innsyn i fravær må foregå i samarbeid med eleven etter at han/hun har logget seg på.

IT-reglement for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune.pdf

 

 

Elevrådet og -representanter

Vi ønsker oss aktive elever i videregående skole, som skal medvirke til egen læring, andres læring og et godt skolemiljø for alle, både fysisk og psykisk. Et godt elevdemokrati kan utgjøre en stor forskjell, fordi du kan være med å bestemme hvordan skolen skal styres! Vil du være med å påvirke skolehverdagen, bør du stille til valg som tillitselev. Har du spørsmål? Spør elevrådsleder eller rektoren.

Elevrådet 2018-2019

Alle klasser velger en tillitselev og varatillitselev for skoleåret. Tillitselevene utgjør skolens elevråd. Elevrådet ledes av en leder og nestleder som velges på allmøte hvor alle elever er samlet.

 

Elevrådet for skoleåret 2018-2019 er:

Elevrådsleder: Øyvind Borgen Messelt (2STA)
Nestleder: Oda Sundli (2STA)
Sekretær: Marte Henriksen (1STA)
Kasserer: Ina Aaen Austeng (1STA)


Tillitsvalgte for klassene:

1STA: Marte Henriksen (vara: Ina Aaen Austeng)
2STA: Oda Sundli (vara: Øyvind Borgen Messelt)
RM: Martine-Amalie Solbakken (fra 15.01.19: Mathea Krokengen) (vara: Balder Øyen Sævarang)
Naturbruk: Torbjørn Randers Wardenær-Kristensen (vara: Wenche Pettersen Holt)
TIP: Marcus Husby (vara: Jon Davis Ruud Karlsen)


Elevrådet er et viktig taleorgang for elevene, og er derfor viktig for å opprettholde et aktivt og godt læringsmiljø. Rektor har ukentlige møter med elevrådsleder hvor vi utveksler informasjon. Har du noe på hjertet du vil skal frem i offentligheten, kan du oppsøke medlemmene og få "saken din" på dagsorden. Engasjement er viktig og bra - ikke nøl med å ta kontakt!

 

Elevrådshåndbok Hedmark (658 kB)

Elevrådskontakt Hedmark (470 kB)

Elevrepresentanter i skolens utvalg
 • Skolemiljøutvalget: Ina Aaen Austeng (1STA), Marte Henriksen (1STA), Marcus Husby (TIP) og Wenche Pettersen Holt (Naturbruk)
 • Skoleutvalgsrepresentanter: Jon David Ruud Karlsen (TIP) (vara: Marcus Husby (TIP)) og Oda Sundli (2STA) (vare: Øyvind Borgen Messelt (2STA))
 • Folkehelsegruppe: Martine-Amalie Solbakken (RM) (vara: Jon David Ruud Karlsen (TIP)) og Marte Henriksen (1STA) (vara: Marcus Husby (TIP))
 • Likestillingsutvalg: Martine-Amalie Solbakken (RM) og Oda Sundli (2STA)

Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dersom du ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø, eller har kjennskap til at andre elever ikke har det, er det viktig at skolen får vite om dette.

Skolen plikter å undersøke saken og sette inn tiltak der det er nødvendig. Dersom du har varslet og opplever at skolen ikke klarer å skape et trygt og godt skolemiljø, kan du klage til Fylkesmannen i Hedmark fem dager etter at skolen fikk varselet.

Skjema for varsling og mer informasjon om skolemiljø.

Et godt skolemiljø handler ikke bare om det fysiske, men også om det psykososiale miljøet. Du har rett til nødvendig rådgivning og du skal trives på skolen. Hvis det trenges forbedring av skolemiljøet ditt, har du rett til å være med på både planlegging og gjennomføring. Midt-Østerdal vgs har utviklet et strategiplan for å sikre elevens rettigheter til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for at den enkelte elev skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Skolen skal igangsette tiltak som fremmer tilhørighet, inkludering, fellesskap og samhold mellom elevene i skolen og/eller i klassen. 

Du kan lese strategiplanen om psykisk helse på Midt-Østerdal vgs ved å laste ned dette dokumentet: Å høre til - Strategiplan psykisk helse MØ-vgs 2016-2018 (369,33 kB)

Lån og stipend

Elever kan få utstyrsstipend og bostipend etter gitte regler. Mer informasjon om dette finner du på Statens lånekasse for utdanning

Vær oppmerksom på at det er endringer i Lånekassens regler fra 2019-2020.

Hvis du lurer på hva ungdomsretten din går ut på, finner du også informasjon om dette på vår hjemmeside Vilbli.no.

Alle elever har rett til utstyrsstipend, men de må søke selv; bruk MinID. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Merk at ved mer enn 20 dagers udokumentert fravær per halvår, er skolen forpliktet til å melde fra til Lånekassen. Utbetaling av stipend blir da stoppet. 

Oppfølgingstjenesten (OT)

OT består av voksne som tar kontakt med ungdom som ikke er i opplæring. Formålet med Oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom som har rett til videregående opplæring får tilbud om opplæring, arbeid eller annet tiltak.

Hvem kan vi hjelpe?

 • Ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid
 • Ungdom med rett til videregående opplæring

Kontaktinformasjon for veileder i din bostedskommune .

Mer om informasjon om Oppfølgingstjenesten og målgrupper.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?