Rettigheter og plikter

Sist oppdatert 05.01.2018

Skolereglement

Skolereglementet er felles for alle de videregående skolene i Hedmark fylkeskommune.Ved behov kan den enkelte skole fastsette supplerende bestemmelser.

Skolereglement.pdf

 

Eksamen

Informasjon om eksamen finnes i læreplanen for hvert enkelt fag. Hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen kan variere. Det er viktig å sjekke dette med faglærer eller skolen før eksamen.

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS)

Du har krav på en ekstra eksamen i neste eksamensperiode dersom du har:

 • Strøket på eksamen (N-ny)
 • Gyldig fravær på eksamen (U- utsatt)
 • Fått standpunktkarakter 1 i et fag du ikke har hatt eksamen i (S- særskilt)

Du må melde deg opp til ekstra eksamen selv ved skolen. Består du ikke denne eksamen, eller ikke melder deg opp, så blir du privatist i faget.  

Informasjon til privatister

Følger du ikke undervisningen i faget, eller ikke har krav på NUS-eksamen, må du melde deg opp som privatist. Mer informasjon om privatisteksamen.

Tilgang på nettressurser på skriftlig eksamen

Nettressurser som benyttes på eksamen skal være kjent fra undervisningen.

Liste over tilgjengelige nettressurser på skriftlig eksamen finnes på VIGOIKS 

I tillegg har du tilgang på følgende nettressurser i Hedmark:

På eksamen har du tilgang til alle nettressursene på en felles samleside: https://nettressurser.hedmark.org/  

I enkelte fag tillates åpent internett. Se nærmere informasjon hos Utdanningsdirektoratet.

Hvis du tenker å benytte noen av nettstedene på skriftlig eksamen, anbefaler vi at du setter deg god inn i nettstedene i god tid før eksamen.
NB! Tilgjengelige nettsteder kan endres underveis i eksamensperioden. Du bør derfor oppdatere deg på tilgjengelige nettsteder tett opp mot eksamensdagen.

Det er viktig at kandidatene er klar over at eksamensreglementet gjelder, og at et nettsted som hjelpemiddel uansett ikke gir en kandidat rett til å kommunisere med andre selv om kvalitetskontrollen ikke har avdekket dette på forhånd.

Hvis enkelte eksamenskandidater ikke får tilgang til nettsteder under eksamen, eller at enkelte nettsteder faller ut under eksamen, medfører ikke dette automatisk noen formell feil på eksamen som gir grunnlag for annullering av eksamen. Derfor bør kandidatene legge mest mulig av relevante digitale hjelpemidler lokalt på PC.

Mer informasjon om eleveksamen

Finn mer informasjon om eksamen hos Utdanningsdirektoratet og på nettsidene til VIGO-IKS. Du kan også kontakte skolen.

 

Klage på karakterer

Elever har rett til å klage på karakterer. Klagene skal sendes elektronisk.Vær oppmerksom på at klage på eksamenskarakter også kan føre til at karakteren går ned.

Hva kan du klage på?
 • Standpunktkarakter (fag, orden/adferd). Gjelder også "Ikke vurdert" (IV)
 • Skriftlig eksamenskarakter
 • Formelle feil ved gjennomføring av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen
Hvordan klager du?
 • Ta kontakt med faglærer/kontaktlærer/skolen for veiledning.
 • Begrunn klagen (klage på karakter til skriftlig eksamen skal ikke ha begrunnelse).
 • Klagen skal sendes elektronisk.
Slik sender du klage
 • Gå inn på: https://skjema.hedmark.org/login.php.
 • Logg deg inn via ID-porten.
 • Velg skjema i nedtrekksmenyen - det er ulike klageskjemaer for eksamenskarakter, standpunktkarakter/"Ikke vurdert" og formelle feil på eksamen.
 • Fyll ut ett klageskjema per fag/karakter/eksamen du klager på.
 • Du må laste opp relevant dokumentasjon som PDF-fil eller JPG-bildefil - be skolen om hjelp.
 • Du får tilsendt en kvittering på mottatt klage.

Privatister og praksiskandidater må velge skolen der du har tatt eksamen.

Frister
 • Du kan klage innen 10 dager fra det tidspunktet du har fått vite om eller burde gjort deg kjent med karakteren
 • Klager du for sent, skal rektor ta stilling til om klagen skal behandles
 • Er du avgangselev eller privatist som ønsker hurtigbehandling av klagen, må du sende klagen så fort som mulig. Det gjelder egne frister for hurtigbehandling. Ta kontakt med skolen for informasjon om fristen.

I en overgangsperiode vil det også være mulig å levere klage på papir . Da sender du den direkte til skolen. Klagen må være datert og undertegnet.

 Klagefrister 2019

Fravær

Det er en nasjonal fraværsgrense for udokumentert fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og forhindre skulk.

Rutine for fraværsføring

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for fraværsføring.Der står det også om pliktene dine som elev og om krav til dokumentasjon for fravær som kan unntas fra fraværsgrensen i fag. 

Rutine - fraværsføring.pdf

Skjema for dokumentert fravær kjøreopplæring

Fraværsføring i SkoleArena

Datasystemet SkoleArena brukes til karakter- og fraværsføring. Når du er pålogget Portalen kan du gå videre til SkoleArena uten å skrive inn brukernavn og passord på nytt.

Her kan du blant annet:

 • Se fraværsregistreringer som lærer har gjort
 • Melde fra om planlagt fravær
 • Se anmerkninger som lærer har satt
 • Se halvårsvurdering og sluttvurdering (underveisvurdering gis bl.a. i læringsplattformen).

Du har ansvar for å ha oversikt over fraværet ditt og kontrollere at føringen i SkoleArena er korrekt.

Søknad om fratrekk for fravær

Du kan søke om fratrekk for fravær på vitnemålet på dette skjemaet som fylles ut og leveres på skolen.

Du får mer informasjon og hjelp til å bruke SkoleArena på skolen.

Innsyn for foresatte til elever under 18 år

Hedmark fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til SkoleArena. Passordet som du har fått som elev er strengt personlig og skal aldri oppgis til andre. Eventuelt innsyn i fravær må foregå i samarbeid med eleven etter at han/hun har logget seg på.

IT-reglement for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune.pdf

 

Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dersom du ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø, eller har kjennskap til at andre elever ikke har det, er det viktig at skolen får vite om dette.

Skolen plikter å undersøke saken og sette inn tiltak der det er nødvendig. Dersom du har varslet og opplever at skolen ikke klarer å skape et trygt og godt skolemiljø, kan du klage til Fylkesmannen i Hedmark fem dager etter at skolen fikk varselet.

Skjema for varsling og mer informasjon om skolemiljø.

 

Lån og stipend

Elever kan få utstyrsstipend og bostipend etter gitte regler. Mer informasjon om dette finner du på Statens lånekasse for utdanning

Vær oppmerksom på at det er endringer i Lånekassens regler fra 2019-2020.

Hvis du lurer på hva ungdomsretten din går ut på, finner du også informasjon om dette på vår hjemmeside Vilbli.no.

 

Oppfølgingstjenesten (OT)

OT består av voksne som tar kontakt med ungdom som ikke er i opplæring. Formålet med Oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom som har rett til videregående opplæring får tilbud om opplæring, arbeid eller annet tiltak.

Hvem kan vi hjelpe?

 • Ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid
 • Ungdom med rett til videregående opplæring

Kontaktinformasjon for veileder i din bostedskommune .

Mer om informasjon om Oppfølgingstjenesten og målgrupper.

 

Info om tilrettelegging av undervisning

Tilrettelegging ved dysleksi eller særskilt språkvanske

Diagnostisert dysleksi eller annen særskilt språkvanske gir anledning til å søke om spesielle fritak og tilrettelegginger i videregående skole.

Før søknader om tilrettelegging sendes skal situasjonen være drøftet med faglærere og kontaktlærer som også bistår i søknadsprosessen.

Tilrettelegging ved prøver og eksamener

Du kan søke om spesiell tilrettelegging av prøver og eksamener som innebærer:

-       Bruk av PC med retteprogram og /eller syntetisk tale (LingDys/LingWright eller liknende)

-       Forlenget tid (inntil 1 time ekstra tid ved heldags eksamen)

-       Kombinert skriftlig/muntlig prøveform

-       Hjelp til opplesning av oppgavene (oppgavene leses høyt)

Tilretteleggingen kan ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene eller gis fordeler andre elever ikke får.

Søknad om særskilt tilrettelegging ved prøver/eksamen sendes på eget skjema vedlagt sakkyndig vurdering.

Fritak fra sidemålsvurdering i norsk

Søknad om fritak fra vurdering i sidemål sendes på eget skjema vedlagt sakkyndig vurdering.

Fritak fra vurdering i 2. fremmedspråk

Elever på studieforberedende utdanningsprogram kan søke fritak for krav om vurdering i fransk, tysk, spansk e.a. fremmedspråk dersom man er så sterk rammet av dysleksi eller spesifikk språkvanske at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Det kreves sakkyndig dokumentasjon som underlag for søknaden.

Denne ordningen er foreløpig midlertidig og søknaden avgjøres av Fylkesmannen.

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn med kort botid i Norge

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn og som har kortere botid i Norge enn seks år, kan søke om spesiell tilrettelegging i norsk.

Alternativ læreplan i norsk

Har du kortere botid i Norge enn 6 år, kan du søke om å få tilrettelagt undervisning etter særskilt plan  - Norsk for minoritetsspråklige med kort botid i Norge.

Innvilgelse av denne læreplanen innebærer også fritak fra norsk sidemål.

For disse elevene vil skolen tilby ekstra norskopplæring.

Morsmål som fremmedspråk

Elever med kortere botid enn 6 år har mulighet for å få inkludert sitt morsmål som fremmedspråk i vitnemålet frå videregåedne skole. Eksamen her må avlegges som privatist. Vær oppmerksom på egne søknadsfrister.

 

Elever med andre spesielle opplæringsbehov

 

Fritak fra vurdering i fag der det er gitt spesialundervisning i grunnskolen

Dokumentasjon på spesialundervisning i grunnskolen vedlegges søknaden.

 

Minoritetsspråklige elever med fritak fra sidemål i ungdomsskolen


Elever som har fritak frå sidemålsopplæring i grunnskolen kan søke om fritak frå vurdering i norsk sidemål også i videregående skole. Dokumentasjon på fritak må legges ved.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?