Utdanningstilbud

Sist oppdatert 05.01.2018

Studieforberedende tilbud

Du lærer:

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Idrettsfag er midt i blinken for deg som vil kombinere idrettsinteressen din med ønske om å oppnå generell studiekompetanse. Det å få generell studiekompetanse er det samme som alle studieforberedende kurs får, og kvalifiserer for videre utdanning innen visse yrker.

Programfagene innen idrettsfag øker i antall fra vg1 til vg3. Du møter både teorifag som treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse. Av praktiske fag møter du som elev aktivitetslære, toppidrett eller breddeidrett. Friluftslivsturer arrangeres både høst og vinter gjennom alle tre år.

Nytt fra høsten 2015, er at vi tilbyr ekstra spisset toppidrett innen langrenn og skiskyting. For mer info, se under, eller vår facebook side/ infobrosjyre

 https://www.facebook.com/Idrettsfag-Nord-Østerdal-vgs-1699788260234511/

Vg1:

Programfagene er treningslære i 2t, aktivitetslære i 5t (friluftsliv, basistrening, kurs i diverse idretter) og toppidrett (spisset toppidrett) eller breddeidrett. Toppidrett (5t) passer for deg som vil utvikle deg spesielt i en idrett og er konkurranseutøver her. Treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling i idretten er hovedområdene. På vår skole tilbyr vi i hovedsak idrettene fotball, langrenn og skiskyting. Vi har tidligere også hatt enkeltutøvere innen friidrett, håndball, sykkel og skøyter.

Breddeidrett er mer allsidig, selv om det også her er flest timer i den idretten man liker best. I Breddeidrettsfaget er treningsplanlegging byttet ut med mer kunnskap rundt fysisk aktivitets betydning for helsa.

Fellesfagene er matematikk (5t), engelsk (5t), naturfag (5t), Fremmedspråk (4t) og norsk (4t)

Vg2:

I dette året vil antall timer med idrettsrelaterte fag øke til 17t. Fagene treningsledelse og idrett og samfunn er nye.  I treningsledelse vil elevene være instruktører på Idrettskoler for barn og/eller barneidrettsgrupper rundt på hjemstedene.

Fellesfaget matematikk er på 3t. Elevene som ønsker å fordype seg innen matematikk kan ha 5t.  Ellers er fellesfagene norsk (4t), fremmedspråk (4t), samfunnsfag (3t), geografi (2t) og historie (2t)

 

Vg3:

De kan ha opptil 22t i idrettsfag 3.året. Alle programfagene som elevene har hatt de første årene er også med i 3.året. Treningslære har fått økt timetallet til 5t. Her får du lært det nyeste innen treningsmetoder, kosthold og treningsplanlegging.

Fellesfagene er norsk (6t), historie (4t) og religion (3t)

 

Spisset toppidrett:

Spisset toppidrett ved Nord Østerdal Videregående skole er et tilbud som gis i idrettene langrenn og skiskyting. Tilbudet et underlagt de kvalitetskravene som NIF og Olympiatoppen anser som nødvendig for å sikre dagens og fremtidens toppidrettsutøvere muligheten til å kombinere sin idrett med utdanning. Skolen gir ekstra muligheter til trening i skolehverdagen, samt tettere oppfølging av helheten rundt utøverne totalt sett. Skolen er den eneste skolen i Hedmark fylke som tilbyr spisset toppidrett innen nevnte idretter.

Hvis det er spørsmål, ta kontakt med skolen.

Du lærer avhengig av dine fagvalg:

 • musikkutøvelse, individuelt og i samspill
 • danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
 • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Dette er midt i blinken for deg som vil kombinere musikkinteressen din med ønske om å oppnå generell studiekompetanse. Fellesfagene er de samme som alle studieforberedende kurs må ha, mens programfagene innen musikk øker i antall fra vg1 til vg3. Her møter du musikkteori, samspill og ferdighetsutvikling på eget hovedinstrument

Vg1

Første året rommer alle fagene musikk, dans og drama. Dette er fordi de som ønsker å fordype seg innen dans eller drama, kan gå på vår skole første året, for så å søke seg til en skole som tilbyr fordypning innen dans eller drama. Her på vår skole vil vi bare ha musikk som programfag på vg2 og vg3.

Programfagene er musikklære  (noter, ensemblespill, hovedinstrument og to biinstrumenter) i 5t, kor 2t, drama 2t og dans 2t og lytting 2t. Fellesfagene er matematikk (5t), engelsk (5t), naturfag (5t), Fremmedspråk (4t) og norsk (4t)

Vg2

I dette året vil antall timer i musikk øke til 17t. Fagene musikk fordypning (5t) med hørelære, formidling og arrangering ved siden av ergonomi og bevegelse (2t). Elevene fortsetter med hovedinstrumentet sitt, men skal også lære besifringsspill på fortrinnsvis piano.

Elevene vil også lære musikkhistorie (Musikk i perspektiv 1 ) (5t)

Fellesfaget matematikk er på 3t. Elevene som ønsker å fordype seg innen matematikk kan ha 5t.  Ellers er fellesfagene norsk (4t), fremmedspråk (4t), samfunnsfag (3t), geografi (2t) og historie (2t)

Vg3

Ved vår skole er 3.året et aktivt år på mange måter. Elevene er etterspurt, og er aktive i diverse grupper og band. Vg3 driver sin egen ungdomsbedrift i faget Instruksjon og ledelse – og bruker ofte overskuddet til en reise for å oppleve konserter og diverse i London i mars.

De kan ha opp til 22t i musikkfag. Fellesfagene er norsk (6t), historie (4t) og religion (3t)

Du lærer avhengig av fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Utdanningsprogrammet gir et bredt grunnlag for videre studier ved høyskoler og universiteter.
Elevenes framtidsdrømmer og interesser vil avgjøre hvilke fag man bør velge innenfor utdanningsprogrammet. Noen få studier krever en fordypning innenfor spesielle realfag. Disse fagene kan man ta på Nord-Østerdal vgs.

Vg1

Fellesfagene er norsk (4t), naturfag (5t), matematikk (5t), engelsk (5t), kroppsøving (2t), samfunnsfag (3t), geografi (2t) og fremmedspråk (4t). Det er ikke programfag eller valgfrie programfag 1. året.

Vg2

Elevene vil det 2. året velge mellom to programområder: Realfag og samfunnsfag/språk.

Vi tilbyr realfagene matematikk R1, fysikk, kjemi, geologi og biologi, mens våre samfunnfag/språkfag er internasjonal engelsk, rettlære, sosiologi og sosialantropologi, og medie og informasjonskunnskap,

Fellesfagene på vg2 er norsk (4t), historie (2t), kroppsøving (2t), fremmedspråk (4t) og matematikk 2P (3t)

Vg3

Elevenes fag 3. året vil ofte være en fordypning av de samme fag de valgte 2. året, deriblant samfunnsfaglig engelsk, og politikk og menneskerettigheter.  Vi tilbyr også fremmedspråk nivå 3, hvis gruppa får en viss størrelse.

Fellesfagene er norsk (6t), historie (4t), kroppsøving (2t) og religion (3t).

Krav til fagsammensetning

Fellesfagene er obligatoriske, likeså må elevene velge to programfag som de har begge årene på vg2 og vg3.

Ellers kan elevene, så langt det er timeplanteknisk mulig, velge hva de vil av de andre fagene vi tilbyr. Dette gjelder f.eks. breddeidrett fra Idrettsfag, senografi
og kostyme, og trykk og foto fra Formgivingsfag, og musikk fordypning fra Musikk.  Mulige fag framgår av blokkskjemaene.

Timetallkravet er 2520 timer over 3 år. Dette tilsvarer i snitt 30 45-minutters timer pr uke pr år.

Du lærer:

 • Fellesfag som kroppsøving og teoretiske fag. (701 timer)
 • Programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Du velger enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (140 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no

Du lærer:

 • Fellesfag som Historie og andre teoretiske fag (totalt 645 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 

 

Yrkesfaglig tilbud

Du lærer:

 • Produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Mer informasjon om fag- og timefordeling, yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

BAT

 

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk

 

Bygg- og anleggsteknikk omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Utdanningsprogrammet bidrar til å sikre fagarbeidere innenfor disse yrkene utfordrende utviklingsoppgaver gjennom økte kvalitetskrav, utforming, produksjon og vedlikehold av konstruksjoner og en kontinuerlig utvikling av materialer.

Felles programfag i bygg- og anleggsteknikk er det faglige grunnlaget for utdanning til flere yrker i dette utdanningsprogrammet. Programfaget vil kunne gi elevene grunnlag for et bevisst valg av videre utdanning fram mot et framtidig yrke, allmenndanning og livslang læring. Spennvidden i fagene er stor, og det er et mål å utvikle samarbeid, faglig forståelse og respekt for de ulike fagene. Felles programfag i bygg- og anleggsteknikk vektlegger praktiske ferdigheter og er dermed fundamentet for videre utdanning innenfor utdanningsprogrammet.

Innholdet i opplæringen på videregående trinn 1 er utarbeidet med bakgrunn i felleselementer i kompetanseplattformene for lærefagene i dette utdanningsprogrammet. Vg1 er grunnlaget for 5 ulike Vg2-tilbud: ”Treteknikk”, ”Byggteknikk”, ”Klima, energi og miljø”, ”Anleggsteknikk” og ”Overflateteknikk”

Avdelingen har et godt samarbeid med næringslivet som er med på å gi elevene god kontakt med framtidig yrkesutøvelse allerede fra starten av. Både i Vg1 og Vg2 har elevene arbeidspraksis i bedrifter i lokalmiljøet.

Bruk av IKT er grunnleggende i innhenting av lærestoff og dokumentasjon av læringsprosessen. Klassene innenfor bygg – og anleggsteknikk er organisert i såkalte PC-klasser; der elevene kjøper bærbare PC’er som erstatter mange av lærebøkene.

 

Vg1

Undervisingen innefor dette programområdet er prosjektorientert. Klassen er organisert i arbeidslag, der gruppa sammen må løse ulike oppdrag/prosjekter, gjennom god planlegging og godt samarbeid. Prosjektene er yrkesrelatert og knyttet til dagsaktuell yrkesutøvelse, der det legges det vekt på at du skal lære deg grunnleggende håndverksferdigheter, bruke hensiktsmessige materialer og verktøy i ulike arbeidsoppdrag, samtidig som du skal opparbeide deg yrkesforståelse og mellommenneskelige ferdigheter som er nødvendig for å få et arbeidslag til å fungere.

 

Vg2

NØVGS tilbyr Vg2 Byggteknikk som omhandler tømrerfaget, stillasbyggerfaget, murerfaget og betongfaget. I tillegg kan det bli aktuelt å tilby Vg2 Treteknikk.

Begge disse studietilbudene gir muligheter for videre utdanning i bedrift med to års læretid.

Du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

elektrofag

 

Utdanningsprogram for elektrofag

Opplæringen på Vg1 elektrofag legger vekt på innsikt, refleksjon og bevisste valg knyttet til de elektriske systemer. Her vil sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for lover, forskrifter og normer være avgjørende. Det er nødvendig å utvikle gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger i faget samt evne til systemforståelse, helhetstenking og analyse. Dette utdanningsprogrammet gir muligheter for 3 år skole innenfor spesielle fagområder, generelt er opplegget 2 år i skolen og videre utdanning i bedrift med lærekontrakt.

 

Vg1

Fellesfagene i de yrkesfaglige studieprogrammene er like. Norsk med 56 årstimer, Matematikk med 84 årstimer, Naturfag med 56 årstimer, Kroppsøving med 56 årstimer og Engelsk med 84 årstimer. Totalt vil fellesfagene utgjøre 12 skoletimer pr. uke.

Felles programfag.

Elektriske, elektroniske og automatiserte systemer skal omfatte hovedområder som installasjonssystemer, automatiserte systemer, kommunikasjonssystemer og forbrukerelektroniske systemer. Arbeidet innenfor de ulike systemer vil være å innarbeide forståelse forelsikkerhet, kvalitetssikring og internkontroll. Mekanisk arbeid, måleteknikk og beregninger vil stå sentralt i disse programfagene. Totalt timetall er 17 timer pr. uke.

 

I faget Prosjekt til fordypning, skal elevene få anledning til å bli bedre kjent med programfag på VG3 nivå. Dette for å kunne gjøre et sikrere valg av videre  tdanning. Faget har 6 timer i uken.

 

Vg2

Data og elektronikk, Automatisering og Elenergi
NØVGS tilbyr tre Vg2-kurs innenfor utdanningsprogrammet Elektrofag; Data og elektronikk, Automatisering og Elenergi. Begge disse studietilbudene gir muligheter for fagutdanning i bedrift med 2,5 års læretid. Timefordelingen for Vg2 er 9 timer pr uke i fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving, 17 timer er felles programfag og 9 timer til faget prosjekt til fordypning. Data og elektronikk gir kompetanse for å søke Vg3 Dataelektronikerfaget, Automatisering gir kompetanse for å søke VG3 Automatiseringsfaget.

 

Etter VG3 tar elevene 18 mnd i bedrift før endt fagutdanning.

Utdanningsløp for elektrofag.

Ved å klikke på Les mer,
vil du se utdanningsmuligheter og yrker innen elektrofag

Du lærer:

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilssykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

helse og sosial

 

Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag

 

Du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker.

Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner.

I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor  egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer , arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktige, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

 

En utdanning innenfor helse- og oppvekstfag gir deg et yrke som innebærer hjelp og tjenester overfor pasienter, kunder og klienter. Utdanning som barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider er basert på to år i skole og to år som lærling i bedrift.

Det finnes mange andre valg også. Se www.vilbli.no

 

Vg1

Vg1 er første skritt på veien mot yrkesutdanning, og gir en innføring i en rekke emner og temaer innenfor helse- og sosialsektoren. Elevene får undervisning i fellesfag og programfag. Programfagene er helsefremmende arbeid , kommunikasjon og  samhandling  og yrkesutøvelse.

I tillegg får du et godt innblikk i de mange yrkene du kan velge med en utdanning fra dette utdanningsprogrammet.

 

Vg2

Barne- og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfaget.

NØVGS tilbyr to Vg2-kurs innenfor utdanningsprogrammet Helse og sosialfag; Barne- og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfag. Begge disse studietilbudene gir muligheter for fagutdanning ved en institusjon/bedrift med 2 års læretid. Timefordelingen for Vg2 er 9 timer pr uke i fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving, 17 timer er felles programfag og 9 timer til faget prosjekt til fordypning.

 

VG2  Barne- og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeideren arbeider med barn og ungdom i ulike aldere og samarbeider med andre voksne. For å trives i dette yrket, er det viktig at du
har god evne til samarbeid og medmenneskelig forståelse, godt humør og en positiv innstilling.

Skolen har et godt samarbeid med barnehager og SFO i nabokommunene i forbindelse med PTF-periodene. Etter Vg2, vil elevene kunne søke
læreplass  eller ta  påbygg for å få generell studiekompetanse  å søke  høgskolesystemet.

 

VG2  Helsearbeiderfag

Helsefagarbeideren jobber med mennesker i alle aldre. De utfører varierte arbeidsoppgaver innen  praktisk pleie- , omsorgs- og miljøarbeid innen  helse- og sosialtjenesten.

Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha kontakt med mennesker. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar etter hvert som utdanningen gir deg nye oppgaver. Du samarbeider med andre yrkesgrupper, men du må også kunne jobbe selvstendig.

Skolen har et godt samarbeid med Sykhuset Innlandet og forskjellige helseinstitusjoner innen kommunene i distriktet. I PTF ( prosjekt til fordypning) vil elevene  være ute i praksis i 6 uker.

Etter Vg2, vil elevene kunne søke læreplass eller ta påbygg for å få generell studiekompetanse å søke høgskolesystemet.

 

Etter utdanningen har du store muligheter for å få en interessant og godt betalt jobb i et utviklende og utfordrende yrke. Det er i dag stor mangel på folk med kompetanse innen dette fagområdet, og det vil forsterke seg i årene som kommer.

Du lærer:

 • om kosthold, næringsmidler og ernæring
 • tilberedning og servering av mat
 • behandling av råvarer, mat og drikke
 • om mattradisjoner
 • om helsefremmede livsstil og hygiene

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

restaurant og matfag

 

 

Utdanningsprogram for Restaurant- og matfag

Fagområdene innenfor restaurant- og matfag har gjennomgått store endringer de senere årene. Det stilles store krav til bransjens tilbud og service, og det økende behove for faglært arbeidskraft.

Du som velger restaurant- og matfag , bør ha være kreativ, ha godt handlag, nøyaktig og  utøve god hygiene. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det viktig at du er serviceinnstilt.

Med egeninnsats og vilje kan du komme langt.

Opplæringen  fører fram til fagbrev, svennebrev eller annen yrkeskompetanse.

Se  www.vilbli.no

 

Vg1

Restaurant og matfag

Du som velger  restaurant- og matfag  så er dette starten på opplæring innenfor  de 12 restaurant- og matfagene. På Vg2 velger du den yrkesretningen som interesser deg mest.

På Vg1 foregår mye av opplæringen gjennom praktisk arbeid. Du vil få kunnskaper om råvarer , mat og drikke. Hygiene og mattrygghet i alle ledd er sentrale emner. Programfagene gir også kunnskaper om sammenhengen mellom kosthold, helse og livsstil og du vil lære om mat som kulturbærer.

I faget PTF  er det  nært samarbeid med hoteller  og institusjoner 7 forlegninger. De siste årene har hele klassen vært på Rena leir i en utplasseringsperiode.

Med kunnskap om de ulike bransjene vil du få et godt grunnlag for å søke Vg2 Kokk- og servitørfag.

www.vilbli.no

www.restaurantogmatfag.no

www.nhoreiseliv.no

 

Vg2 

Kokk – og servitørfag (starter ikke opp skoleåret 2017-2018, men tilbys skoleåret 2018-2019 )

 

Elevene får kunnskaper om mat og drikke, samt ferdigheter i ulike matlagingsmetoder. Videre skal eleven lære om matens betydning for helse, hygge, velvære og sosialt samkvem. Ernæringsmessig riktig kosthold, utnyttelse av ressursene og bevaring av miljøet. 
Elevene får mye praktisk undervisning i kjøkken og i restaurant.

I løpet av året får elevene utplassering i bedrift som del av forberedelsene til å ta fagbrev som restaurant- eller institusjonskokk eller som servitør. Skolen har nært samarbeid med hoteller.

I løpet  av året får elevene en praksisperiode  ved partnerskapskolen  i Holstebro, Danmark.

Elevene tar også på seg praktiske selskapsjobber i løpet av skoleåret .

 

Etter VG 2 kokk- og servitørfag kan man gå ut i lære og ta fagbrev som

Kokk
Foruten å tilberede god mat må du kunne mye om planlegging, innkjøp, lagring, produksjon, kvalitetssikring, presentasjon og økonomi. Du må selvfølgelig også
være i stand til å kommunisere med kolleger og gjester for å sikre at maten du lager fører til at gjestene trives og har lyst til å komme tilbake til din matlaging.

Arbeidsplassene som kokk er knyttet til kjøkkener på serveringssteder innenfor alt fra hurtigmat til gourmetrestauranter, fra hoteller og andre overnattingsbedrifter, turistskip, borerigger, handelsskip og fiskefartøyer til ferskvareavdelinger i dagligvarebutikker.

Institusjonskokk
Institusjonskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost.
Du skal kunne planlegge, produsere, distribuere og framby alle måltider en person trenger i løpet av et døgn. Mattilbudet skal oppfylle gjeldende ernæringsmessige kriterier, offentlige retningslinjer og den enkeltes behov. Du skal være i stand til å lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke.

Som institusjonskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Servitør
En god servitør er restaurantens ansikt utad, og det er viktig at du er utadvendt, flink til å kommunisere og initiativrik.

En servitør må kunne omtrent like mye om mat,drikke og produksjon som kokken. Din jobb vil blant annet være å formidle informasjon om mat og drikke til gjestene, for å sikre at de får en god opplevelse. Du skal også være i stand til å arrangere og gjennomføre forskjellige slags arrangementer i lokaler hvor det arrangeres selskaper, banketter, kurs og konferanser.

En servitør kan jobbe innenfor bar- og restaurantnæringen, på hoteller og andre overnattingssteder. Yrket preges av internasjonalisering, og du må kunne forholde deg til mennesker med andre språk og kulturbegreper på en måte som ivaretar kundenes ønske om gode opplevelser.

Etter Vg2, vil elevene kunne søke læreplass eller ta påbygg for å få generell studiekompetanse å søke høgskolesystemet.

Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Teknikk- og industriell produksjon

 

Udanningsprogram for teknikk- og industriell produksjon

 

Programfaget teknikk og industriell produksjon er felles basis for mange yrker med arbeidsplasser i store og små industribedrifter, på skip, i installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner.

Gjennom en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring får du en bred plattform for videre yrkesvalg med hensyn til både fag, type arbeidsplass og arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene krever samhandling med andre og evne til å arbeide selvstendig etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon. Programfaget legger grunnlag for tverrfaglig tenking. I praktisk arbeid sammen med andre på verkstedet og gjennom arbeidspraksis ute i bedrift i lengre eller kortere perioder både i Vg1 og Vg2, utvikles også kommunikasjonsferdigheter og forståelse for ulike kulturer.

 

Vg1

Undervisingen innefor dette programområdet er prosjektorientert. Klassen er organisert i grupper, der gruppa i løpet av skoleåret skal bygge en gokart som skal være kjørbar når sommeren står for døra. For å få til et vellykket prosjekt kreves det god planlegging og godt samarbeid i arbeidslaget. Det legges vekt på at du skal lære deg grunnleggende håndverksferdigheter, bruke hensiktsmessige materialer og verktøy i gjennomføringen av prosjektet, samtidig skal du opparbeide deg yrkesforståelse og mellommenneskelige ferdigheter som er nødvendig for å få et arbeidslag til å fungere.

  

Vg2

NØVGS tilbyr toVg2-kurs innenfor utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon; Vg 2 Kjøretøy og Vg2 Arbeidsmaskiner som kvalifiserer for en rekke lærefag bla. reparatør av tunge kjøretøy, reparatør av lette kjøretøy, anleggsmaskinreparatør, landbruksmaskinreparatør, motorsykkelreparatør og motormekaniker.

Studietilbudet gir muligheter for videre utdanning i bedrift med to års læretid.

 

Grunnskoleopplæring

Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever i alderen 16 – 20+ (også kalt innføringskurs).

Målgruppe:

 • Ungdom i alderen 16-20+
 • Ungdom med kort botid i Norge
 • Ungdom som avslutter ungdomsskolen men ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper og/ eller fagkunnskaper til å følge undervisningen i videregående skole
 • Ungdom som ikke har grunnskole fra hjemlandet.

 

Målsetting:

 • Å gi opplæring på elevens nivå i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, IKT og kroppsøving
 • Å gi tilpasset undervisning fra ett til tre år for å forberede eleven på videregående skole
 • Å gi eleven et solid faglig grunnlag for å mestre fagene i videregående skole
 • Gjennom faget utdanningsvalg gi elevene kunnskap og informasjon om videregående skole, slik at de gjør gode valg for videre utdanning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?