Skolens kjerneverdier

Åpenhet, mangfold, engasjement og mestring

skal ligge til grunn for de valgene vi tar, for vår pedagogiske tenkning og våre metoder,  for vår samhandling med elever, foresatte og medarbeidere.

Åpenhet
 • Vi vil at skolen vår skal være et åpent felleskap der den enkelte blir sett og ivaretatt
 • Vi er nysgjerrige og lydhøre for nye ideer 
 • Vi deler kunnskap og informasjon
 • Vi gir og tar imot konstruktive tilbakemeldinger
 • Hos oss skal vi være tilgjengelige for hverandre og ha lav terskel for å ta kontakt

Mangfold
 • Vi vil at skolen vår skal være et trygt felleskap som preges av mangfold 
 • Vi tar vare på utdanningsprogrammenes egenart 
 • Vi ser forskjeller som et verdifullt bidrag til felleskapet
 • Vi legger til rette for at alle skal få være med og forme skolen vår
 • Hos oss skal den enkelte få være seg selv i et inkluderende skolemiljø
Engasjement
 • Vi vil at skolen vår skal preges av engasjement og glede i læring
 • Vi er opptatt av kunnskap og faglig utvikling 
 • Vi bygger samhold gjennom felles opplevelser og arrangementer  
 • Vi bidrar til deltakelse lokalt, nasjonalt og globalt
 • Hos oss skal vi være faglig interesserte, kreative og motiverte
   
Mestring
 • Vi vil at skolen vår skal gi rom for at hver enkelt opplever mestring, både faglig og sosialt
 • Vi bygger på den enkeltes forutsetninger 
 • Vi oppmuntrer til refleksjon rundt egen læringsprosess 
 • Vi bygger relasjoner 
 • Hos oss skal vi handle utfra at vi vil hverandre vel 

Kalender

Facebook

 

Les flere innlegg fra Facebook