Elevtjenester

På disse sidene vil du finne opplysninger som først og fremst angår elevene og skolens servicetilbud.
Sist oppdatert 07.12.2017

Helsetjenesten

Denne tjenesten er et tilbud til deg som er elev ved Storhamar videregående skole. Mange elever kan ha et problem som de trenger noen å snakke med om. Hos helsetjenesten kan du få råd og veiledning om:

 • Følelsesmessige forhold som er vanskelig (for eksempel angst eller depresjon)
 • Mat, kropp, søvn og selvfølelse
 • Konflikter med venner, kjæreste eller foreldre
 • Prevensjon, SOI, seksualitet, seksuell tiltrekning
 • Graviditet/abort
 • Rusmidler
Storhamar vgs tilbyr følgende helsetjenester:

Helsesøster, psykiatrisk sykepleier og lege.

Disse har kontor i den nyeste delen av skolen, C-fløyen. Du finner kontorene deres ved å gå forbi biblioteket, igjennom døren innerst i atriet og første dør til venstre, skiltet «elevtjenester».

På døren inn til venteværelset vil du finne en oversikt over når den enkelte har kontortid.
For å gjøre avtaler kan du ringe eller sende sms.

Helsesøster: Kari Jæger, 924 37 158 eller psykiatrisk sykepleier 469 17 459

Helsestasjon for ungdom i Hamar

 

VIP - Psykisk helse i skolen

VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen og omtales som et helsefremmende og forebyggende t​iltak.Storhamar er en VIP-skole.

Skoleprogrammet VIP er et tiltak som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske​ helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.

Les om skoleprogrammet VIP her

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Rådgiverne på Storhamar

Skolen har to rådgivere og en spesialpedagogisk rådgiver. Det er viktig for oss at du finner deg best mulig til rette i skolen, og vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktige instanser.

Rådgiverne følger opp hver sine klasser. Du få beskjed om hvilken rådgiver du kan henvende deg til i starten av skoleåret. Rådgiverne på Storhamar er for tiden:

 • Gerd Vasaasen, tlf 980 72 940
 • Karin Brandnes, tlf  957 50 232
 • Spesialpedagogisk rådgiver er Oddmun Blakseth, tlf 924 27 228

 Studieveileder på Storhamar vgs

Studieveilederen jobber i hovedsak med saksbehandling av søknader om godkjenning av tidligere beståtte fag, endre elevstatus (slutte i fag), samt vedlikehold av elevdata i skoleadministrative systemer. Arbeidsområdet omfatter også ansvar for å planlegge og gjennomføre eksamen og skrive ut dokumentasjon på utdanning (vitnemål og kompetansebevis).

Miljøpedagog på Storhamar vgs

Miljøpedagog har som hovedoppgave å følge opp elevene sitt fysiske og psykososiale skolemiljø i forhold til opplæringsloven §9A. Miljøpedagogen er ute i skolemiljøet store deler av dagen som en ressurs for å hjelpe skolens elever.  Det er en lav terskel for elever og ansatte til å ta kontakt for å diskutere saker.

* Martin Slette, 915 24 560

Andre arbeidsoppgaver er å samarbeide med kontaktlærere, rådgivere, avdelingsledere og andre ansatte rundt elevenes velferd i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

Miljøpedagogen er sekretær i skolemiljøutvalget (SMU) og folkehelsegruppa og er skolens kontaktperson for elevrådet og russestyret.

NAV veileder på Storhamar vgs

 NAV veileder er tilstede på skolen en dag pr uke. 

NAV-veileder kan f.eks:

 • Gjennom individuelt sosialt arbeid være fagperson i forhold til elevens «ikke-skolefaglige» hindre for læring.
 • Veilede og bistå elever innenfor psykososiale områder som f.eks: personlige vansker, hjemmeforhold, familie, nettverk, økonomi, boligforhold mm.
 • Gi skolen tilgang på en som har NAV blikket
 • Være skolens kontaktpunkt mot NAV
 • Bistå elever med søknader o.l. til NAV i egen og annen kommune. Skal følge opp alle elevene, uavhengig av bokommune.
 • Motivere til utdanning og deltakelse på samfunnsarenaer som gir opplevelse av mestring og tilhørighet
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid både innenfor fylkeskommunen/skolen og i kommunen og NAV.
 • Bistå med informasjon/realitetsorientering om arbeidsmarkedet, jobbsøking og informasjon om NAV, individuelt og i klasser.

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?