Om skolen

"Vi bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene"
Sist oppdatert 05.12.2017

Storsteigen vgs består fra 1.august 2019 av 2 skolesteder, Storsteigen i Alvdal kommune og Nordstumoen i Stor-Elvdal kommune.
Skolested Storsteigen har ca. 100 elever innen utdanningsprogram NA, med profiler for allsidig fjellandbruk, hest, entreprenørskap, friluftsliv og studieforberedelse. Elevene kan også få studiekompetanse ved at skolen tilbyr Vg3 naturbruk studieforberedende og påbygg etter YF. Skolen har et allsidig skolegardsbruk med nye driftsbygg for husdyr, stallplass til 18 hester, internat med plass til ca 30 elever, og seter i Norges lengste og i manges øyne vakreste seterdal. Skolested Storsteigen vgs er også studiested under Fagskolen Innlandet med tilbudet Grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket parallelt med agronomutdanning for voksne. 

Skolested Nordstumoen gir heldøgnstilbud til 27 elever innen utdanningsprogrammene RM, TIP og NA, med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Lærere og miljøpedagoger arbeider tett med helhetlig opplæring for elevene.
Det er til sammen ca. 60 årsverk ved Storsteigen vgs.

Skolested Storsteigen

Informasjon

Storsteigen vgs finner du i Alvdal, skolen ligger ved siden av riksvei 3 og synes godt fra veien. Her er kort det vei til offentlig transport om det er buss eller tog. Skolen har en spredt bebyggelse med skolebygg, stall, fjøs kantine og administrasjon hver for seg. Trenger du kart og veibeskrivelse kan du benytte Google maps.

Resepsjonen finner du i Administrasjonsbygg (Nyland)

Åpent fra kl. 08:00 - 15:30 mandag - fredag

Direktenummer til resepsjonen på skolen: 62 48 94 56

Parkeringsplass finner du på venstrehånd etter at du har svingt av RV3. Som besøkende må du benytte gratis parkeringsplass, dvs. plasser uten motorvarmer. Kjøring på inntun skal kun forekomme ved transport av varer o.l.

1NBA - Per Thore Midtskogen

E-post: per.thore.midtskogen@hedmark.org

1NBH - Hilde Orkelbog Madland

E-post: hilde.orkelbog.madland@hedmark.org

2LGA - Oddbjørn Lund

E-post: oddbjorn.lund@hedmark.org

2HHA - Harriet Larsen

E-post: harriet.larsen@hedmark.org

3LAA - Erik Flataas

E-post: erik.flataas@hedmark.org

3NBS - Grete Skukkestad

E-post: grete.skukkestad@hedmark.org

Generell informasjon:

Vi har 19 rom med mulighet for enkeltrom eller dobbeltrom.

Det er vask på rommene, felles dusj og toalett.

Frokost 5 dager og middag 4 dager pr uke inkludert i prisen.

Elevstue med kjøkken hvor internatelevene kan lage seg kveldsmat se tv osv.

Oppvarmet badstue 2 ganger i uka.

Internatelever har mulighet til å vaske klær i vaskerom i kjelleren.

Internatet er stengt i helger og ferier. Elever som har behov for å være på internatet i helger må søke om dette, ta kontakt i kantina. Internatet gjelder kun for elever som går ved skolen, vi leier ikke ut rom til andre eksterne.

Elever som bor på internatet kan motta brev, blader og pakker på skolen, disse blir levert til skolens postkasse eller i resepsjonen. I resepsjonen har elevene en felles postkasse. Adresseoppsett ser du under.

 

Postadresseoppsett til elever

Merk! Elevens navn må stå først som mottaker. Post som kommer til skolen med skolens navn øverst blir åpnet av skolen. 

(Elevens navn)

Storsteigen videregående skole

Steigjelen 47

2560 Alvdal

Priser for internat skoleåret 2019/2020:

Lite enkeltrom 3950,-

Stort enkeltrom 4450,-

Dobbeltrom 3500,-

Booking for arrangementer/selskaper og catering

Kantina kan leies ut til møter og andre arrangementer på kveldstid og helger. Med eller uten servering.

Vi tar også på oss cateringoppdrag ved konfirmasjon,barnedåp eller andre selskapeligheter.

Ta kontakt direkte i kantina pr. telefon for bestilling 62 48 94 43. Åpningstider finner du under skolehverdag

 

Informasjon om stallen

Elever som ønsker å ha med egen hest til skolen har mulighet for dette, skolen har god kapasitet. 

Elever som har fått plass ved skolen vil etter 2.inntaket motta brev fra skolen, her ligger deg også ved søknadsskjema for stallplass. 

Priser skoleåret 2019/2020

Spilt 2750,- 

Boks 3200,- 

Ekstra: Dekken hvor personalet legger på og tar av dekken 700,-

 

All leie inkluderer 

  • Høy ensilasje, silo, flis, kraftfôr og tilgang på luftegård.
  • Fôring, møkking og utslipp på ukedager.
  • Private hester har ikke tilgang til beite.
  • Tilgang til ridebane, når det ikke pågår undervisning eller annen kursvirksomhet.
  • Fôringen foregår under skolens fòringstider. Fôring gjøres 4 ganger daglig

Ønskes andre forslag enn det skolen tilbyr må dette besørges selv, ta kontakt med stallmester.

Stallmester

Harriet Larsen

Tlf: 909 92 244

E-post: harriet.larsen@hedmark.org

Årsmelding 2017-2018

Årsmeldingen må lastes ned som en pdf-fil. 

Årsmelding Storsteigen 2017-2018

 

Utviklingsplan 2018-2019

Utviklingsplanen må lastes ned som en pdf-fil.

Utviklingsplan_2017-2018_Storsteigen.pdf

 

 

 

Skolested Nordstumoen 

Om Nordstumoen

Nordstumoen gir et heldøgnstilbud til 26 elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring i videregående skole. Elevene kommer hovedsakelig fra Hedmark, men elever fra andre fylker kan også søke skolen. Skolested Nordstumoen består av en skole- og en miljøpedagogisk avdeling. Medarbeiderne fra avdelingene arbeider tett sammen for en best mulig helhetlig opplæring for den enkelte elev.

Den helhetlig opplæring prøver vi å legge til rette for gjennom et fordomsfritt møte med eleven. Vi moraliserer ikke, men vi er tydelig på hva vi forventer og krever. Vårt sentrale mål i den daglige praksis er å bringe elevene i situasjoner der de er fri til å velge, og på samme tiden blir bevisst av handlingens konsekvens for den enkelte og for andre mennesker. Vi viser fram ulike alternativer og konsekvensene av disse, og setter på denne måten elevene i en 'konfliktsituasjon'. Konflikten kan gi mulighet for å sette i gang nye og andre prosesser hos eleven, og konfrontasjoner fører ofte til forandring i væremåte og handling. Det fører ofte til en refleksjon og læring hos den enkelte elev.

Vi vil tilrettelegge – men eleven må selv ville lære!

Skolen er opptatt av å gi elevene realistiske mål for framtiden, og en kompetanse, som er etterspurt i arbeidslivet. Både sosial og arbeidsmessig kompetanse er en forutsetning for et fremtidig yrkesaktivt liv. Skolen ønsker, sammen med elevene, å legge til rette for en opplæring slik at alle kan nå realistiske mål for framtiden. Vi vil tilrettelegge opplæringen med utgangspunkt i elevens forutsetninger. Praksisrettet yrkesopplæring har høyt fokus. Skolens hovedmål, beskrevet i vår opplæringsmodell, er å gi hver elev yrkesfaglig grunnkompetanse. Det handler altså om å kvalifisere eleven for opplæringskontrakt eller ordinært arbeid etter skolen. Etter gjennomført og bestått opplæringskontrakt i en bedrift skal det være mulig for eleven å kunne bygge videre på sin kompetanse, for på sikt å kunne ta et fagbrev om ønskelig.

Skolen kan og tilpasse undervisningen individuelt orientert med mål om å gå videre til VG2. Dette gjelder og for elever som kommer fra grunnskolen med få eller ingen karakterer. Ungdom har ulike behov, og vår målsetning er å bidra til en utviklingsprosess, slik at den enkelte elev i størst mulig grad kan foreta et bevisst valg om fremtiden og lære mest mulig i forhold til dette. Skolen utvikler en egen opplæringsbok tilpasset hver enkelt elev. 

Skolested Nordstumoen ligger ca 2,5 kilometer nordvest for Koppang sentrum.

(adresse Nordstumoen 18, 2480 Koppang)

Opplæringsmodell

Opplæringsmodellen tar utgangspunkt i praksisrettet opplæring. Teori bygges hovedsakelig inn i praksis. Programfagundervisning tilbys over hele skoledager.

Vår opplæringsmodellen for yrkesfaglig grunnkompetanse er delt opp i tre faser: Målavklaring, Fagdel 1 og Fagdel 2, hver med en veiledende maksimumstid. Dersom eleven ikke når læringsmålene innen den fastsatte maksimumstiden, lages en individuell plan for hvordan og når målene kan nås. Dersom opplæringsmålene er satt for høyt i forhold til eleven, kan hovedmålet etter individuell vurdering endres fra yrkesfaglig grunnkompetanse til mål om annen grunnkompetanse. Elever som har lavere mål enn yrkesfaglig grunnkompetanse vil få utarbeidet en individuell opplæringsplan med mål for sin opplæring.

Enkelte elever kan velge å  bruke opplæringstida til å fullføre alle fagene tilhørende et programområde på Vg1, framfor yrkesfaglig grunnkompetanse. Elever som velger å fullføre vg1 hos oss vil vanligvis trenge mer enn et år på dette. 

Målavklaringsperiode

Elevene skal i denne perioden, som maksimalt strekker seg over 18 uker, danne grunnlag for valg av utdanningsretning og framtidig yrkesmål. Hensikten med målavklaringsfasen er å avklare fremtidige yrkesmål, og å gi eleven grunnleggende ferdigheter for resten av utdanningsløpet.

Fagdelene

Hovedmålet med fagdelene er å gi elevene gode sosiale, arbeidsmessige og faglige ferdigheter rettet mot de forventninger og krav som gjelder i arbeidslivet. Dersom eleven ikke er klar for målavklaring innen utgangen av 18.skoleuke, lages ny individuell plan som vil avvike fra den oppsatte yrkesfaglige grunnkompetanse-modellen.

Fellesfag

Med utgangspunkt i enkeltvedtak gis elevene mulighet til å velge fellesfag ut fra individuelle behov.

Fellesfagene tilbys som temabolker over kortere eller lengre perioder. Elevene søker om deltagelse  ut fra behov og interesse. Gjennom deltagelse i temabolker kan eleven bygge opp sin kompetanse i forhold til de nasjonale læreplanene og oppnå karakter i faget.

Har eleven mål om å fullføre og bestå valgt utdanningsprogram må alle fellesfagene gjennomføres etter nasjonal læreplan for faget. Gjeldene fellesfag for Vg1 er: norsk, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving. 

Fellesfagundervisningen tilbys ut fra fastsatt timeplan. Elever som velger å delta i fellesfagundervisningen velger samtidig å gå ut fra pågående programfagundervisning.

Uavhengig av fellesfagvalg skal grunnleggende ferdigheter i forhold til lesing, skriving, regning, muntlig framstilling og IKT i henhold til Kunnskapsløftet ivaretas i alle fag.

Yrkesfaglig grunnkompetanse

Opplæringsmodellen legges opp med utgangspunkt i Kunnskapsløftets 2 + 2 modell, det vil si at minst 2 år av opplæringen skal skje i skole og 2 år av tiden primært skal foregå i bedrift. Opplæringen ved skolestedet tar utgangspunkt i programfagene og fellesfagene på Vg1 og faget Prosjekt til fordypning (PTF). Skolestedets opplæring er lagt opp som en toårig yrkesutdanning der elevene godkjennes i forhold til sosiale og faglige kompetansemål. Det gis mulighet til gjennomføring av opplæringen både med bruk av kortere og lengre tid. Skolested Nordstumoen har på bakgrunn av erfaringer med elevgruppen gitt åpning for inntil 3 års opplæring ved skolen, med utgangspunkt i Vg1.

Elevens sluttkompetanse etter gjennomført og godkjent yrkesfaglig grunnkompetanse, er beskrevet i kompetansebeskrivelsene for de enkelte utdanningsprogram. Denne sluttkompetansen kvalifiserer for å søke opplæringskontrakt i bedrift, evt. søke arbeid.

Elevene kan gjennom valg av fellesfag og arbeid med flere kompetansemål innen programfagene velge å fullføre valgt utdanningsprogram på Vg1, med mål om videre ordinært yrkeskompetanseløp

Videre opplæring/utdanning

Med bestått yrkesfaglig grunnkompetanse signaliserer vi at elevene etter gjennomført opplæring ved skolestedet kan det mest grunnleggende innenfor et yrke/bransje slik at de skal kunne søke om å tegne en opplæringskontrakt som lærekandidat i en bedrift.

Skolen vil da være behjelpelig med å tegne en opplæringskontrakt. Bedriften vil da overta ansvaret for eleven sammen med fagopplæringen i vedkommendes fylkeskommune.

Etter gjennomført tid som lærekandidat i bedrift og gjennomført praktisk kompetanseprøve, er målet jobb som hjelpearbeider eller assistent i en ordinær bedrift.

Elever som gjennomfører dette opplæringsløpet vil etter flere års praksis i arbeidslivet, kunne bygge videre på den yrkesfaglige grunnkompetansen, for å arbeide mot full yrkeskompetanse, det vil si fag-/svennebrev.

Annen grunnkompetanse

Elever som av forskjellige årsaker har lavere mål enn yrkesfaglig grunnkompetanse, vil etter målavklaring få opplæring etter alternativ individuell opplæringsplan. Dette vil være elever som har langsiktig mål om varig tilrettelagt arbeid, fritid og bolig med bistand

Skolen vil også være behjelpelig med å legge til rette for dette gjennom langsiktig planlegging med aktuelle samarbeidsparter under opplæringsløpet.  

Internat

Skolested Nordstumoen har et unikt heldøgnstilbud, der skolen har som mål at alle elevene skal oppnå en kompetanse, som er nødvendig for et mest mulig selvstendig liv i egen bolig. Skolen har eget internat, i tillegg til flere mindre boenheter på skolens område. En viktig del av bo- og fritidstilbudet for elevene er også å delta i en aktiv og meningsfull fritid.

Skolen vår er et sted der eleven blir stilt ovenfor krav om samarbeid, ansvarlighet og fellesskapstenkning. Et sted der den enkelt elev kan se seg selv som enkeltperson, og som en del av et fellesskap. Eleven får mulighet til å utvikle:

  • sosial handlingskompetanse
  • sosiale nettverk
  • forståelse for normer som regulerer deltagelse i fellesskapet
  • holdninger og engasjement som er nødvendige forutsetninger for å kunne gjennomføre opplæringstilbudet.

Botilbudet tilrettelegges på en måte som gjør hverdagen mest mulig lik den virkelighet eleven vil møte senere i livet. Gjennom å delta på fritidsaktiviteter gjør eleven seg viktige erfaringer på nye og ulike aktiviteter, samhandling og samarbeid.

 

Ledelse

Skolens ledelse

Eivind Aaen

Rektor - Storsteigen videregående skole

Tlf: 906 67 586

eivind.aaen@hedmark.org

Hanne Didriksen

Administrativ leder - Storsteigen videregående skole

Tlf: 958 46 928

hanne.didriksen@hedmark.org

Øyvind Randen

Ass.Rektor - Avdelingsleder undervisning skolested Storsteigen

Tlf: 915 94 053

oivind.randen@hedmark.org

Else Austberg Bjørn

Rådgiver - Avdelingsleder spes.ped, skolested Storsteigen

Tlf: 958 46 986

else.bjorn@hedmark.org

Ingar Moldstad

Dritsleder - Fjøs/gardsdrift, skolested Storsteigen

Tlf: 922 29 845

ingar.moldstad@hedmark.org

Åse Randi Berget

Avdelingsleder kantine/renhold, skolested Storsteigen

Tlf: 902 34 558 

ase.berget@hedmark.org

Margrete Joten

Avdelingsleder miljø, skolested Nordstumoen

Tlf: 905 10 587

margrete.joten@hedmark.org

Sverre Oskar Øverby

Avdelingsleder skole, skolested Nordstumoen

Tlf: 624 63 340

sverre.oskar.overby@hedmark.org

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?